Astăzi 12 Iulie 2020, Duminică - Ultima actualizare la 11 Iulie 2020
Abonamente

Editorial 10 Mai 2016, ora 07:33    Din editia print

Marime Font

9 Mai: O istorie controversată a prizonierilor de război (II)*

Relația autorităților sovietice cu prizonierii de război români, dar și cu alți prizonieri, comportă câteva dimensiuni de interacțiune. Prima dimensiune era cea a muncii de propagandă și ideologizare, axată pe racolarea acestora fie în structurile militare românești, menite să lupte de partea armatelor sovietice, fie pentru folosirea lor ulterioară pe teritoriul României.  

O altă dimensiune este folosirea, în mod special a înalților ofițeri români, pentru aflarea stărilor de spirit din cadrul armatei și societății românești, cât și încercările atragerii acestora într-un curent de opinie favorabil Uniunii Sovietice. Cea mai importantă a fost însă dimensiunea de folosire a contingentului de militari români aflați în captivitate la construcția și refacerea economiei sovietice. Prin urmare, în timp ce numărul general al prizonierilor era în creștere, se atestă o tendință de diminuare a celor prezenți în lagăre ca rezultat al racolării pentru muncile de ideologizare și propagandă, cât și a celor care vor lupta de partea URSS după 1944:

Forță de muncă în economia sovietică

Principiile de exploatare a prizonierilor de război în economia sovietică erau stabilite prin „Regulamentul cu privire la prizonierii de război”, adoptat la 1 iulie 1941, și care prevedea folosirea acestora în activități de muncă în industria și agricultura Uniunii Sovietice. Din acest punct de vedere, putem identifica câteva etape determinate de evoluția războiului: iulie 1941 - ianuarie 1942: utilizare locală, din cauza numărului redus de prizonieri; ianuarie 1942 – mai 1945: lipsa forței de muncă, pierderea unor teritorii importante, cu densitate și caracter industrial, precum și deplasarea centrelor de producție militară și industrială spre est, a determinat folosirea amplă a numeroșilor prizonieri de război în economia sovietică. Conform notei informative a NKVD din 5 decembrie 1944, în lagărele sale se aflau 680 921 prizonieri, din care 435 388 munceau în diverse ramuri ale economiei sovietice; 1945 – anii 1950: odată cu sfârșitul ostilităților în Europa, în urma eforturilor depuse timp de patru ani, NKVD a pus în aplicare un mecanism de utilizare a prizonierilor de război în toate domeniile economiei sovietice.

Acest instrument al regimului totalitar, creat pentru necesitățile statului, era definitivat prin „Regulamentul privind utilizarea la muncă a prizonierilor de război”, adoptat la 29 septembrie 1945, și care acumula întreaga experiență a DGPR din timpul războiului. La acea dată în economia URSS erau angrenați circa 88 mii prizonieri români, dintre care 21 mii lucrau în industria carboniferă, 16 530 pe șantierele de construcții, 10 mii la obiectivele NKVD, iar 7 mii în industria metalelor neferoase. Către sfârșitul anului 1945 jumătate dintre aceștia vor fi repatriați. Numărul acestora s-a diminuat constant, dar cu prezențe notabile totuși în angrenajul economic sovietic: 10 aprilie 1946 – 45 939 români munceau în URSS; 1 decembrie 1946 – 35 mii. Între 1947 și 1949 vor fi repatriați 32 441 prizonieri români, iar la 1 ianuarie 1953, în cadrul statului sovietic mai erau deținuți 593 prizonieri, dintre care 590 erau persoane condamnate și 3 deținute fără a fi suferit o condamnare.

Activitatea de propagandă, educație antifascistă și ideologizare

Din raportul general-maiorului I. Petrov, șeful Direcției pentru problemele prizonierilor de război și ale persoanelor civile internate, prezentat în primăvara anului 1944, putem distinge un aspect deosebit de important din istoria prizonierilor de război, cu implicații serioase asupra viitorului proces de comunizare a României. Este vorba de activitatea antifascistă desfășurată printre prizonieri, care a conținut elemente evidente de propagare a valorilor comuniste și a ideologiei marxist-leniniste. Pornită răzleț încă la începutul anului 1942, experiența activității desfășurate cu prizonierii a fost sintetizată, și pe baza ei, în ianuarie 1943, a fost organizată desfășurarea activităților politico-educative antifasciste. Potrivit acestor estimări, pe parcursul anului 1942, în 11 lagăre au fost organizate: 72 conferințe; 203 întruniri; 38 mitinguri; 1 987 discuții de grup; 10 408 discuții individuale; 2 426 informări politice; 69 seri cu întrebări și răspunsuri; 254 seri artistice; 873 ședințe cu activul; citite 762 rapoarte și 170 lecții; au fost proiectate 106 filme.

Loading...


La indicația personală a lui L. Beria, în toate funcțiile administrativ-gospodărești din lagăre au fost aduși antifasciști (responsabili de corpuri de clădiri și barăci, muncitori la bucătărie, brutărie, magazii și ateliere), iar aparatului politic din lagărele de producție i-a fost trasată drept sarcină asigurarea unei participări active a prizonierilor de război în procesul de producție, în acest sens fiind organizată o întrecere în rândul prizonierilor, care a primit denumirea de „întrecerea antifascistă”.

Această campanie a luat amploare și aderență printre prizonieri odată cu schimbarea cursului ostilităților pe Frontul de Est în iarna anilor 1942-1943 și victoriile obținute de armatele sovietice pe parcursul anului 1943. Activitatea politică a vizat și prizonierii români, care prin Directiva nr. 2 811 a NKVD, intrau în mod explicit în vizorul politicilor sovietice. Potrivit directivei în toate lagărele unde erau deținuți militari români au fost trimise 18 brigăzi formate din prizonieri de război români, delegați la conferința antifascistă și care absolviseră școala politică. Pe parcursul anului 1943, aceștia au organizat 41 de adunări ale activului antifascist, unde au avut loc numeroase discuții referitoare la „situația de pe fronturi, la ofensiva victorioasă a Armatei Roșii, la regimul social-politic din URSS, la politica trădătoare a lui Antonescu, la înfrângerea iminentă a Germaniei hitleriste etc.”. Ca urmare a activităților desfășurate, autoritățile sovietice raportau că din 30 894 de prizonieri români, deținuți în 25 de lagăre, 18 942 au făcut cereri de înscriere în divizia de voluntari.

Un rol aparte avea activitatea de pregătire a cadrelor antifasciste. În cursul anului 1943 din rândurile prizonierilor de război antifasciști au fost atrase în desfășurarea activităților politice cu prizonierii de război în lagăre 6 693 persoane, dintre care 3 362 români. De pregătirea acestora se preocupa în special școala politică antifascistă, creată în aprilie 1942 în lagărul nr. 74 de la Oranki. Cele patru promoții pregătite în perioada 1942-1944 au evoluat astfel: prima promoție – 29 români; a doua promoție – 26 români; a treia promoție – 83 români; a patra promoție – 90 români. În afară de școli, pentru prizonieri mai erau organizate cursuri antifasciste de masă în cadrul lagărului nr. 165 de la Iuja, prin care au trecut, în prima promoție, 226 români.

Absolvenții acestor școli erau utilizați în două feluri. Prima categorie și cea mai numeroasă era trimisă în lagăre pentru a fi folosiți la activități antifasciste desfășurate cu prizonieri de război. O altă categorie, considerată de încredere și mai capabilă, era transferată la Direcția generală politică a Armatei Roșii, spre a fi folosită pe fronturile de est în vederea demoralizării trupelor și a spatelui frontului inamic. Astfel, pe parcursul anilor 1943-1944 cu această misiune au fost trimiși pe front 145 persoane, dintre care 15 români.

Un rol aparte în procesul de propagandă și ideologizare printre prizonierii români l-a avut ziarul sovietic pentru prizonierii de război români „Graiul liber”, care a apărut în perioada 1942-1949. Ziarul avea rubrici dedicate prezentării situației de pe Frontul de Est, sistemului social-politic din URSS, analizei situației din România, agendei internaționale, vieții din lagăre, dar în mod special se preocupa de organizarea diferitor campanii politice în lagărele pentru prizonierii de război și de reeducarea prizonierilor în spirit antifascist.

Angrenarea militară a prizonierilor

La 2 februarie 1943, imediat după încheierea bătăliei de la Stalingrad, 2 700 soldați și 43 ofițeri români vor înainta Comandamentului sovietic un raport prin care au solicitat acordarea posibilității de a lupta împotriva fascismului. Inițiativa va fi dezvoltată ulterior în cadrul conferinței prizonierilor de război români din 16 septembrie 1943, la care reprezentanții lagărelor au adresat rugămintea de a crea pe teritoriul URSS unități de voluntari români pentru a merge pe front. Drept rezultat, la 4 octombrie 1943, Comitetul de Stat al Apărării a adoptat decizia de creare a Diviziei 1 de infanterie a voluntarilor români „Tudor Vladimirescu”, sub comanda locotenent-colonelului Nicolae Cambrea, în cadrul căreia calitatea de comisar politic era deținută de Ana Pauker. Componența acestei divizii a fost mixtă, într-o etapă inițială acolo fiind înscriși emigranții români antifasciști, o altă parte constituind corpul ofițeresc român, pregătit cu precădere la Școala militară de la Reazani, iar grosul armatei l-a constituit prizonieri de război aflați în diferite lagăre sovietice. Comanda diviziei, trei regimente de infanterie, un regiment de artilerie, un divizion independent antitanc, o campanie separată de instrucție, diversele instituții necesare pentru organizarea serviciilor de luptă și de logistică, era alcătuită dintr-un total de 9 419 persoane. În luna mai 1944, Divizia va fi inclusă în cadrul Frontului 2 Ucrainean și va lupta pe teritoriul României, Ungariei și Cehoslovaciei, iar pentru merite va fi decorată cu Ordinul sovietic „Drapelul Roșu”.

Pe lângă Divizia „Tudor Vladimirescu”, prin hotărârea nr. 7 930 a Comitetului de Stat al Apărării din 25 martie 1945, era formată Divizia „Horia, Cloșca și Crișan”, cu următoarea componență: comanda diviziei, trei regimente de infanterie, un regiment de artilerie, un divizion independent antitanc, o companie separată de instrucție, cu un efectiv de 9 380 de oameni. Efectivul urma a fi completat cu voluntari din rândul prizonierilor de război români, deținuți în lagărele de prizonieri ale NKVD, iar divizia urma a fi constituită până la 1 mai 1945.

Utilizarea operativ-informativă

Potrivit Directivei nr. 489 NKVD din 7 octombrie 1943, trimisă tuturor comisarilor poporului pentru afacerile interne ai republicilor unionale și autonome, șefilor direcțiilor regionale și raionale ale NKVD, era instituit un mecanism de activitate operativ-informativă în rândurile prizonierilor de război. Aceasta presupunea identificarea printre prizonieri a persoanelor care, în prezent sau în viitor, puteau fi folosite pentru îndeplinirea sarcinilor pe linie politico-informativă; perspectivele recrutării subiecților și posibilitatea însărcinării lor cu misiuni conforme cu statutul lor, cu specialitatea și relațiile lor, cu situația social-politică specială din țara lor, în perioada de după război; obținerea mărturiilor secrete referitoare la inamic, utilizarea acestor mărturii în scopul recrutării și al consolidării legăturilor cu noi oameni; utilizarea statutului de prizonier al rudelor apropiate (tată, fiu, frați etc.) și faptul că anumiți prizonieri proveneau din aceeași localitate.

Un loc aparte din acest punct de vedere aparținea rețelelor de recrutare, prelucrării politico-informative, la nivel individual, a membrilor rețelei, pentru fiecare agent urmând a fi întocmit un plan privind utilizarea sa atât pe viitor, cât și în misiuni informative concrete, la nivelul lagărului. Rețelele pentru prelucrarea ulterioară a contingentelor de prizonieri de război, care ajungeau în lagăre, erau recrutate din rândurile prizonierilor de război aflați în lagărele de staționare sau în locurile unde se aflau prizonierii de război. Acest gen de activitate se referea nu doar la contingentul de rând al armatei române, dar și la ofițerii de grad înalt aflați în captivitate sovietică. Deosebit de relevant este, din acest punct de vedere, raportul lui V. Abakumov, adjunctul NKVD, către L. Beria, referitor la depozițiile generalilor români Nicolae Mazarini, Mihail Lascăr și Traian Stănescu din Armata a 3-a română. În raport erau indicate stările de spirit din armata română, componența și structura militară a armatei, gradul de dotare, reflecții asupra situației politice din țară, inclusiv posibilitățile de ieșire din război discutate cu liderii opoziției (Ion Mihalache și Dinu Brătianu), precum și constatările privind opoziția la adresa desfășurării războiului dincolo de Nistru.

*Articolul este un fragment din monografia „Spassk 99: o istorie a prizonierilor de război români în documente și materiale”, autori Nurlan Dulatbekov, Octavian Țâcu și Silviu Miloiu 

Un articol de: Octavian Țâcu
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 11 Iulie 2020, ora: 11:29

Față de iunie 2019 prețurile la Fructe au crescut cu aproape 40% la ouă cu 57% iar la energia electrică cu 10%

Față de iunie 2019 prețurile la Fructe au crescut cu aproape 40% la ouă cu 57% iar la energia electrică cu 10%

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iunie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 4,25%, inclusiv la: produse alimentare – 8,48%, mărfuri nealimentare 0,30% și servicii prestate populaţiei – 3,53%.

( ) Citeşte tot articolul

UE / Nato 11 Iulie 2020, ora: 10:53

Statele Unite ar urma să investească peste 130 de milioane de dolari pentru modernizarea bazei aeriene de la Câmpia Turzii, cea mai mare investiție într-un proiect militar american în Europa pentru anul 2021

Statele Unite ar urma să investească peste 130 de milioane de dolari pentru modernizarea bazei aeriene de la Câmpia Turzii, cea mai mare investiție într-un proiect militar american în Europa pentru anul 2021

Potrivit publicației Stars and Stripes, citată de hotnews.ro, baza de la Câmpia Turzii va deveni un hub pentru operațiunile Forțelor Aeriene SUA în sud-estul Europei.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 11 Iulie 2020, ora: 10:17

CNA-ul condus de consilierul lui Dodon anunță un „mare” caz de corupție / A încercat să mituiască un polițist de frontieră cu... 100 de dolari. MARELE CORUPT riscă 5 ani de închisoare

CNA-ul condus de consilierul lui Dodon anunță un „mare” caz de corupție / A încercat să mituiască un polițist de frontieră cu... 100 de dolari. MARELE CORUPT riscă 5 ani de închisoare

Un bărbat din Ceadîr-Lunga este cercetat penal de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de corupere activă. Acesta ar fi propus unui ofițer de investigații din cadrul Direcției regionale Sud a Poliției de frontieră 100 de...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 11 Iulie 2020, ora: 10:09

Fostă ministră a Justiției, despre rezilierea contractului de concesionare a aeroportului: „Dodon face în fel și chip ca țara să piardă 900 mln USD”

Fostă ministră a Justiției, despre rezilierea contractului de concesionare a aeroportului: „Dodon face în fel și chip ca țara să piardă 900 mln USD”

Urmăriți acțiunile lui Dodon dacă vreți să vedeți cum mai zboară un miliard de dolari din Republica Moldova. Astfel a comentat fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, acțiunile de ieri ale guvernării privind rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Internațional...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 09:01

O familie din România câștigă, în medie, puțin peste 1.000 euro/lună

O familie din România câștigă, în medie, puțin peste 1.000 euro/lună

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării din România, în termeni nominali, au fost de 5.119 lei în primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit în medie 4.269 de lei, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 08:40

Ungurii tocmai au luat o decizie scandaloasă. Au bătut palma cu rușii într-un domeniu sensibil

Ungurii tocmai au luat o decizie scandaloasă. Au bătut palma cu rușii într-un domeniu sensibil Foto: simbol

Conform unui comunicat, compania energetică controlată de statul ungar MVM Zrt. și Rusatom Service Rt., filială a corporației ruse de stat pentru energie atomică Rosatom, au înființat o firmă mixtă în Ungaria.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 08:30

Republica Moldova primeşte a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană

Republica Moldova primeşte a doua tranşă din asistenţa macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană

Comisia Europeană, în numele UE, a aprobat vineri, 10 iulie, debursarea a 30 de milioane de euro din asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Aceasta este cea de-a doua și ultima tranșă din cadrul actualului program de asistență macrofinanciară, prima tranșă în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 11 Iulie 2020, ora: 07:37

Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, a fost prinsă de poliţişti în Italia

Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, a fost prinsă de poliţişti în Italia

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica va fi adusă în ţară, vineri seară, după ce fusese dată în urmărire de poliţie, potrivit conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 11 Iulie 2020, ora: 07:37

Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu a fost diagnosticat cu leucemie: „Este internat la Iași și are nevoie de sânge pentru transfuzii”

Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu a fost diagnosticat cu leucemie: „Este internat la Iași și are nevoie de sânge pentru transfuzii”

 Cunoscutul actor Vladimir Ciobanu, cel care l-a interpretat pe Mihai Eminescu în filmul „Luceafărul”, ar fi fost diagnosticat cu leucemie, iar în aceste clipe se află în stare gravă la Institutul Regional de Oncologie Iași. Potrivit prietenilor și...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 11 Iulie 2020, ora: 07:30

Condamnare la închisoare pe viaţă pentru intenţia de a ataca locaţii turistice din Londra

Condamnare la închisoare pe viaţă pentru intenţia de a ataca locaţii turistice din Londra

 Justiţia britanică a condamnat joi la închisoare pe viaţă un fost şofer al companiei Uber care intenţiona să comită atacuri cu armă de foc şi cuţit în locaţii turistice din Londra, după ce fusese achitat de acuzaţii de terorism, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 11 Iulie 2020, ora: 07:28

Un francez suspectat de abuzarea sexuală a peste 300 de minori, arestat la Indonezia

Un francez suspectat de abuzarea sexuală a peste 300 de minori, arestat la Indonezia

Poliţia din capitala indoneziană Jakarta a anunţat vineri arestarea unui bărbat cu cetăţenie franceză suspectat că a abuzat sexual peste 300 de minori, transmite dpa.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 11 Iulie 2020, ora: 07:08

Coronavirus: O echipă specializată a OMS se îndreaptă spre China pentru a organiza o investigaţie asupra originii virusului

Coronavirus: O echipă specializată a OMS se îndreaptă spre China pentru a organiza o investigaţie asupra originii virusului

 Experţii OMS, specialişti în biologie şi epidemiologie, vor colabora cu oameni de ştiinţă din China pentru a stabili sfera de acţiune şi parcursul investigaţiei, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a OMS, Margaret Harris, în cadrul unei informări de presă.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 11 Iulie 2020, ora: 07:00

Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 11 IULIE 2020. Chiron intră în retrograd! Adevărul iese la iveală

Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 11 IULIE 2020. Chiron intră în retrograd! Adevărul iese la iveală

Chiron isi incepe astazi miscarea retrograde si simti ca vrei sa tipi. Tipi de durere? Plangi de furie? Strigi dupa ajutor? Sau toate la un loc? Luna intra in Berbec, iar Berbecul nu stie de gluma. Este timpul sa iti onorezi propriile sentimente si sa actionezi. Pe masura de Luna face cuadratura...

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 11 Iulie 2020, ora: 06:50

A patra seară de proteste în Belgrad. Sârbii au rupt gardul din fața Parlamentului

A patra seară de proteste în Belgrad. Sârbii au rupt gardul din fața Parlamentului

Mii de protestatari din Belgrad au rupt gardul din fața clădirii Parlamentului sârbesc și au urcat scările acestuia pentru a aprinde torțe, potrivit Balkan Insight. Aceasta este a patra seară de proteste în capitala Serbiei față de modul în care guvernul a gestionat perioada de...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 11 Iulie 2020, ora: 06:48

CINE SUNT GĂGĂUZII / Rătăciți prin istorie

CINE SUNT GĂGĂUZII / Rătăciți prin istorie

Dosarul găgăuzilor se constituie într-unul dintre cele mai interesante şi mai puţin cunoscute episoade ale istoriei moderne ale românilor de pe ambele maluri ale Prutului. 

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 11 Iulie 2020, ora: 00:58

Sfânta Sofia: Grecia condamnă gestul Turciei pe care-l consideră „o provocare a lumii civilizate”

Sfânta Sofia: Grecia condamnă gestul Turciei pe care-l consideră „o provocare a lumii civilizate”

„Grecia condamnă cu tărie” decizia Turciei care deschide calea transformării fostei Hagia Sofia din Istanbul în moschee, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, vineri seara, potrivit AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Editorial 10 Iulie 2020, ora: 20:40 de Alecu Reniță

STATALITATEA DODONISTĂ – CÂT DE REPREZENTATIVĂ ESTE?

În spaţiul public se aruncă mesaje-cheie menite să buimăcească lumea şi să-l avantajeze pe Igor Dodon. Nu ştiu câte din mesajele-cheie sunt lansate din prostie sau la comanda stăpânilor lui Igor Dodon. În ultimele 2-3 luni, „cârtiţele” din...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 10 Iulie 2020, ora: 09:06

necrolog Profirie Skramtai (10.02.1940-07.07.2020)

Profirie Skramtai (10.02.1940-07.07.2020)

Asociația culturală lituaniană Dacia, care leagă și emigranții din Republica Moldova, anunță cu tristețe profundă că la 7 iulie 2020 Profirie Skramtai, cunoscut dirijor moldovean, membru al comunității active, creativ, a murit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Iulie 2020, ora: 09:27

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va deschide extensiuni la Bălți și Chișinău

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va deschide extensiuni la Bălți și Chișinău

 Tinerii din Republica Moldova care doresc să urmeze programe de studii identice cu cele de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), sub îndrumarea profesorilor din Iaşi, au posibilitatea de a studia la una dintre cele două Extensiuni ale UAIC de la Bălți...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)