Astăzi 6 Iunie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la 5 Iunie 2020
Abonamente

Actualitate 5 Aprilie 2020, ora 07:43

CALENDAR ORTODOX / 5 aprilie: Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod

Marime Font

 

Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 5 aprilie.

Amândoi sfinții au trăit în vremea împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). Agatopod era diacon și se afla la vârsta senectuții iar Teodul avea slujba de lector. Amândoi slujeau în Biserica din Tesalonic, când Dioclețian și Maximian au poruncit cea mai dureroasă persecuție din istoria creștinismului.

Loading...


În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor au fost prinși și aduși la judecată înaintea guvernatorului cetății, Faustin. Ei au fost obligați să se închine idolilor. Cei care nu făceau acești lucru erau martirizați. Astfel, Agatopod și Teodul s-au înfățișat înaintea lui Faustin, guvernatorul Tesalonicului și au mărturisit că sunt creștini.

Nu și-au lepădat credința nici în urma amenințărilor nici a cuvintelor amăgitoare și au fost aruncați în temniță la un loc cu răufăcătorii. După ce au mai fost scoși de două ori la judecată, timp în care și-au mărturisit cu tărie credința, au fost aruncați în mare cu pietre grele legate de grumaz. Valurile le-au scos trupurile la mal, iar averile lor au fost împărțite văduvelor și săracilor, după cum hotărâseră înainte de sfârșitul lor martiric.
Canon de rugăciune către Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod
Troparul Sfinților Mucenici Teodul și Agatopod, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roșii...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiască cunună a muceniciei încununându-vă, v-ați luminat cu podoaba cugetului și stați înaintea Stăpânului, rugându-vă pentru noi, marilor mucenici, preaînfrumusețați.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumusețat unindu-vă cu Dumnezeu, înțelepților, prin dreapta credință, v-ați depărtat de răutatea cea fără de podoabă și bucurându-vă v-ați numărat cu cetele purtătorilor de chinuri.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Umplându-vă de apele Duhului Celui Făcător de viață, pe cei ce erau topiți de zăduful neînțe­legerii, i-ați adăpat cu lucrarea cea bună, sfinților, supunându-vă Poruncilor celor Dumnezeiești.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul și Atotfăcătorul Domnul L-ai purtat în pântece, pe care Sfântul Agatopod, împreună cu Măritul Mucenic Teodul, L-au mărturisit a fi Adevărat Dumnezeu și Om, Fecioară Maică, Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veselește de Tine...

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împletirile cuvintelor Tale împiedicându-se vrăjmașul, a căzut și arătat s-a înfruntat, mucenice, purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Teodul.

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ți sufletul cu dragostea cea către Dumnezeu, Mucenice Agatopod, ai arătat că toată puterea vrăjmașului este fără de tărie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izvorând tămăduiri credincioșilor din râurile cele pururea curgătoare, prin Dumnezeiască putere uscați izvorul patimilor, măriților.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul, Cel Ce a izbăvit pe oameni din robia vrăjmașului, îmbrăcat în trupul nostru L-ai născut, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Se veselește de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu ești Puterea mea și Scăparea și Întărirea mea, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu strălucirile muceniciei ca niște luminători prealuminați, toată plinirea lumii luminați, cinstiților mucenici, întunecând cugetul cel rău al înșelăciunii.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De însoțirea cea Dumnezeiască și bine cugetătoare, care a primit cununa muceniciei, îngerii s-au mirat și oamenii au lăudat vitejia răbdărilor de chinuri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sfântul Mucenic Teodul bucurându-se a strigat: Doamne, merg în calea mărtu­risirii Tale și bogat mă îndulcesc de strălucirea Ta împreună cu Sfântul Agatopod cel tare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Propovăduind Întruparea Stăpâ­nului, Care a Strălucit din pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, bucurându-se, măriții mucenici au băut băutura cea mântuitoare a muceniciei.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne al meu...

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai arătat întărite picioarele tole, spre îndreptarea mucenicei celei cinstite și ai împiedicat pe vrăjmași, Prealăudate Mucenice Agatopod.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Câștigând în inimă Apa Vieții Cea Curgătoare, prin apă ați primit lăudat sfârșit, purtătorilor de chinuri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aruncându-vă în adâncimea mării și omorându-vă de voie, ați secat curgerea valurilor celor idolești, răbdătorilor de chinuri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maica lui Dumnezeu, care ai născut pe Cuvântul Cel Preabun și Preafericit, tămăduiește întristările sufletului meu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi ție cu glas...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-vă de apele cele izvorâtoare de viață, prin înecarea în ape ați primit sfârșit vrednic de laudă, întru care ați înecat răutățile celui potrivnic.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind păziți cu harul și cu Puterea lui Dumnezeu, nu v-ați schimbata jertfi idolilor, ci ca o jertfă curată v-ați adus Stăpânului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Armele vrăjmașului au slăbit întru voi, căci săgețile cele ascuțite ale bărbăției voastre cu vitejie ați înfipt în inima lui, pătimitorilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tămăduiește patimile sufletului meu, Preacurată, Ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii și potolește tulburarea celui ce neîncetat tulbură inima mea, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Jertfi-voi Ție cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curățită de sângele demonilor, cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc...

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuget Dumnezeiesc îmbrăcându-te în haina preoției, cu strălucirea muce­niciei, arătare prealuminoasă ai făcut și acum bucurându-te stai înaintea Cuvântului, Sfinte Mucenice Agato­pod, strigând: Binecuvântat eștiîn Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu slujba mucenicului celui dintâi, te-ai învrednicit a sluji Cuvântului, Celui Ce S-a jertfit pentru noi, Fericite Mucenice Agatopod, strigând: Binecuvântat ești în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cugetând una cu un gând, o ispită a morții pentru Hristos ați suferit, vrednicilor de minune, strigând: Binecuvântat ești în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu bunătatea a acoperit cerul, aflându-te pe tine Preaînfrumusețată cu lumina virtuților, Preacurată, S-a Sălășluit întru tine și a îndumnezeit firea omenească.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-și...

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvintele tale întunecând înșelăciunea, Înțelepte Mucenice Teodul și fiind luminat cu înțelepciunea harului ai strălucit și înaintea divanului ai glăsuit dreapta credință și ai astupat gurile celor rău credincioși, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul mării nicicum n-a putut ascunde trupurile voastre, Sfinților Mucenici Teodul și Agatopod, ci prin lucrare Dumne­zeiască la uscat le scoate pe ele nestricate, izvorând minunate minuni nouă celor ce strigăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul robindu-te Celui Ce s-a arătat pentru tine în chip de rob și după moarte împlinind, ca un bine înțelept rob al Domnului, punerea Legii Stăpânului, te arăți făcând ajutorare săracilor și văduvelor, Preafericite Mucenice Teodul.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe SfântulDuh, Domnul.

Scutecele voastre și rănile și luptele le cinstește Tesalonicul, că într-însul arătându-vă crescuți, într-însul cu adevărat și ca niște pătimitori ați primit fericitul sfârșit și acum cinstiților, luminați Biserica celor întâi-născuți.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neschimbând firea Hristos, cu totul s-a îmbrăcat în Om din tine, Stăpână, Ceea ce ești cu dar Dăruită, a Cărui Patimă Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod vitejește închipuind-o, strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Mâinile întinându-și Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; și puterea focului au stins, cu virtutea încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credință, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iată acum ce este bun, sau ce este frumos, au strigat răbdătorii de chinuri, decât a locui în cetatea Dumnezeului Celui Viu; păzind legătura dreptei credințe nedezlegată până la moarte.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe niște pătimitori, cei ce v-ați săvârșit curgerea mărtu­risirii, v-au primit pe voi cetele adunărilor celor de sus, încununându-vă cu cununi neveștejite, prealăudaților.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vestitul Tesalonic astăzi luminat cu înaltă propovăduire prăznuiește, chemând pe fiecare cetate sau oraș, întru pomenirea voastră, o Sfinților Mucenici Agatopod și Teodul.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca niște răbdători de chinuri luminat v-ați ridicat către Slava Cea de Negrăit, de care, ca cei ce aveți îndrăznire, rugați-vă, prea­cinstiților, să se învrednicească și cei ce pururea cu credință săvârșesc sfântă pomenirea voastră.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel ce zac în întunericul necunoștinței, cu lumina îndură­rilor tale luminează-mă tu, Ceea ce ai născut pe Dătătorul de lumină, pe Mântuitorul și Domnul, Cel Ce încununează pe Sfinți.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, s-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul...

Făcându-vă frați dupăharul Duhului și de un obicei în dreapta credință, Sfinților, cu adevărat cu mari numiri petrecând viața în rugăciuni și în înfrânări, ați tras popoare la Dumnezeiasca cunoștință. Pentru aceasta ca niște viteji ostași bărbătește ați biruit înșelăciunea și după Lege pătimind, ați câștigat cununi. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul...

Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L, fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține lumea și în brațe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor și Făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară și cu credință te măresc, ca să mământuiesc eu de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu, Stăpână Fecioară, Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruiești, că poți câte le voiești.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul...

Pe Mielușelul și Păstorul și Mântuitorul, Mielușeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcri­mând și cu amar a strigat: lumea se bucură luând mântuire, iar lăuntrul meu se aprinde văzând Răstignirea, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credință: milostivește-te spre noi, Fecioară și dăruiește iertare de greșeli celor ce se închină Patimilor Lui.
 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 17:59

analiză economică Carantina a prăbușit piața valutară - Moldovenii nu au putut aduce valută în țară din cauza carantinei

Carantina a prăbușit piața valutară - Moldovenii nu au putut aduce valută în țară din cauza carantinei

Criza prin care trece Republica Moldova are un impact major asupra economiei. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 16:57

BRAVO DODON! BRAVO CHICU! Cel mai mare număr de cazuri active, de la începutul pandemiei / Urmează BLAJINII!

BRAVO DODON! BRAVO CHICU! Cel mai mare număr de cazuri active, de la începutul pandemiei / Urmează BLAJINII!

Astăzi în R. Moldova a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri active de la începutul pandemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 5 Iunie 2020, ora: 14:12

A doua eclipsă de Lună prin penumbră din 2020 are loc în 5 iunie. La ce oră o poți vedea

A doua eclipsă de Lună prin penumbră din 2020 are loc în 5 iunie. La ce oră o poți vedea

Eclipsa de Lună prin penumbră din 5 iunie este a doua de anul acesta și este vizibilă în cea mai mare parte a Europei (inclusiv în România), Africa, Asia, Orientul Apropiat, cea mai mare parte din Australia şi Oceanul Indian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 14:00

O nouă alertă (falsă?) cu bombă la Ambasada Rusiei / Centrul este blocat

O nouă alertă (falsă?) cu bombă la Ambasada Rusiei / Centrul este blocat

Alertă cu bombă la Ambasada Rusiei din Chișinău

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 13:41 de Alecu Reniță

CUMPĂNA DINTRE VERDE ŞI NEGRU

CUMPĂNA DINTRE VERDE ŞI NEGRU

Ziua de 5 iunie considerată ziua internaţională a mediului înconjurător nu are încărcătura festivă a sărbătorilor profesionale sau tradiţionale. Nici nu are cum să aibă, fiindcă cele peste 7 miliarde de oameni continuă să perpetueze nepăsarea lor faţă de...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 12:44

video Documentar 10TV. „Pagini albe Basarabia” a avut o audiență de peste 1 milion de oameni

Documentar 10TV. „Pagini albe Basarabia” a avut o audiență de peste 1 milion de oameni

Documentarul cu imagini cutremurătoare de arhivă despre „eliberarea” sovietică la 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a avut un reach de peste 1 milion de persoane, doar pe rețeaua de socializare (facebook/10tv.md)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 12:31

Atac sângeros într-o școală din CHINA. Zeci de elevi au fost tăiați cu cuțitul / VIDEO

Atac sângeros într-o școală din CHINA. Zeci de elevi au fost tăiați cu cuțitul / VIDEO

Mai mult de 40 de elevi şi membri ai personalului unei şcoli primare din oraşul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost răniţi joi într-un atac cu cuţitul, a relatat presa de stat chineză, potrivit DPA.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 12:06

Noi imagini VIDEO în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cu strigă la Kozak

Noi imagini VIDEO în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cu strigă la Kozak

Igor Dodon îi povestește lui Plahotniuc și Iaralov ce discută cu Putin și Kozak.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 09:44

INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

Bogdat Țîrdea (numele din acte al deputatului, dar cunoscut și ca Bogdan Țîrdea) locuiește, împreună cu familia sa, într-un imobil care costă acum, la preț de piață, aproximativ 3 milioane de lei. L-a cumpărat în 2017, când nu era finisat,...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 09:03

De ce guvernul Chicu merită lăsat să „lucreze” și cu ce se ocupă Plahotniuc la Miami

De ce guvernul Chicu merită lăsat să „lucreze” și cu ce se ocupă Plahotniuc la Miami

Tot mai multe voci îndeamnă blocul ACUM să demită repede guvernul Chicu.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 5 Iunie 2020, ora: 09:03

Ultima oră / Suspendarea traficul rutier pe unele străzi din Chișinău

Ultima oră / Suspendarea traficul rutier pe unele străzi din Chișinău

În perioada 5-7 iunie și 9-11 iunie va fi sistat traficul rutier pe strada Ion Inculeț. Măsura este luată în legătură cu executarea lucrărilor de reamplasare a pilonilor de energie electrică și telecomunicații, transmite IPN.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 5 Iunie 2020, ora: 08:58

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat într-un lac din raionul Ungheni

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat într-un lac din raionul Ungheni

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat în lacul din apropierea satului Zagarancea, raionul Ungheni.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 5 Iunie 2020, ora: 08:48

Dezastru ecologic în Portul Constanța: Adevărate focare de poluare care afectează solul, aerul, pânza freatică și apa Mării Negre

Dezastru ecologic în Portul Constanța: Adevărate focare de poluare care afectează solul, aerul, pânza freatică și apa Mării Negre

Trei gropi ilegale, tolerate de autoritățile locale Dezastru ecologic în Portul Constanța. Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Mircea Fechet, spune că a găsit în Portul Constanța o rampă unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 08:35

Chicu și Furtună îi amenință pe cetățeni CU MOARTEA / Niciun cuvânt despre „exemplu” dat de „prșdinti” care se plimbă relaxat prin republică

Chicu și Furtună îi amenință pe cetățeni CU MOARTEA / Niciun cuvânt despre „exemplu” dat de „prșdinti” care se plimbă relaxat prin republică

„Stați acasă - nu la cimitir”, ne îndeamnă tehnocratul de Pârjolteni, Ion Chicu, pe facebook.com

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 5 Iunie 2020, ora: 07:43

Brazilia a depășit Italia la numărul deceselor provocate de coronavirus

Brazilia a depășit Italia la numărul deceselor provocate de coronavirus

Brazilia a devenit joi a treia ţară din lume ca număr de decese din cauza noului coronavirus, depăşind 34.000 de morţi, în faţa Italiei, după un nou record de morţi înregistraţi în 24 de ore.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 5 Iunie 2020, ora: 07:37

Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Este ziua marii eclipse de Luna in Sagetator. N-a mai fost una asemanatoare din 2010-2013. Esti Gemeni sau Sagetator? Ai nevoie de actiuni curajoase. Echilibrul se poate pierde usor. Insa toate zodiile se pot simti pe taram nesigur. Mercur si Uranus au idei briliante si te ajuta pe alocuri.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 5 Iunie 2020, ora: 06:42

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi...

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 5 Iunie 2020, ora: 03:53

Întâmpină vara cu un desert delicios! Cum prepari checul cu ciocolată, numai bun de combinat cu îngheţata

Întâmpină vara cu un desert delicios! Cum prepari checul cu ciocolată, numai bun de combinat cu îngheţata

Uşor de preparat, checul cu ciocolată şi frişcă este un desert excelent care va fi apreciat de întreaga familie în special de iubitorii de ciocolată.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 5 Iunie 2020, ora: 03:46

Important pentru sănătate: Alimentele care reglează nivelul acidului uric şi ţin alte boli la distanţă

Important pentru sănătate: Alimentele care reglează nivelul acidului uric şi ţin alte boli la distanţă

Acidul uric este un acid organic, care se găseşte în sânge şi urină, rezultând din arderea proteinelor. Patologia lui este în primul rând dominată de gută. Valorile normale în sânge sunt de 2-5 mg/100 ml ser la adulţi şi între 1-3 mg/100 ml...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 00:41

De ce se teme Rusia: România va deveni citadela unei flote NATO la Marea Neagră, cu sprijinul lui Erdogan

De ce se teme Rusia: România va deveni citadela unei flote NATO la Marea Neagră, cu sprijinul lui Erdogan

Statele Unite sunt în căutarea unei noi baze la Marea Neagră pentru a putea exercita o presiune cât mai mare asupra Rusiei în regiune. Dorința Occidentului de a controla zona strategică a strâmtorii Bosforului și Marea Neagră este atât de mare încât...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 5 Iunie 2020, ora: 00:01

(Ne)cuvântul zilei: ALOLINGV

(Ne)cuvântul zilei: ALOLINGV

Se dă startul examenelor de bacalaureat. Mii de candidați, din mediul "alolingv", susţin astăzi, 4 iunie, primul examen din sesiunea de bacalaureat 2019, cel de limbă şi literatură română.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 4 Iunie 2020, ora: 18:43

Dodon își arată limitele: „Nu accept revenirea la județe” / Nu oferă nicio soluție de alternativă. Județe - nu, uezduri - da?!

Dodon își arată limitele: „Nu accept revenirea la județe” / Nu oferă nicio soluție de alternativă. Județe - nu, uezduri - da?!

„Să facem reforme de dragul reformei, că așa le este pe plac unor experți, nu contează că sunt nemți sau români... Noi trebuie să vedem care este interesul nostru național. Eu sunt de acord cu reforma APL, ea este necesară, dar sunt categoric împotriva reformei de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)