Astăzi 29 Ianuarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 21:06
Abonamente

Istorie 28 Septembrie 2015, ora 11:57

În culisele Istoriei. UN MONUMENT ÎN INIMILE NOASTRE

Marime Font

„Iustin Frăţiman... El a reprezentat tipul românului dintr-o provincie înstrăinată, pus în condiţii nefavorabile şi neegale de luptă şi, prin aceasta, osândit a-şi acumula în interior întreaga amărăciune a visurilor neîmplinite.” (Vasile Ciubotaru)

Personalitatea unui om cel mai bine poate fi intuită prin comparaţie.

După nivelul studiilor şi după profunzimea cunoştinţelor, Iustin Frăţiman poate fi asemuit numai cu Ştefan Ciobanu. După drumul pătimirilor – cu Ion Pelivan. După energia cu care s-a implicat în apărarea drepturilor naţionale ale românilor, el se aseamănă cu Pan Halippa.

Loading...


Vasile Ciubotaru, profesor, unul dintre oamenii care l-au cunoscut, a publicat în revista pedagogilor din Soroca (Solidaritatea, nr. 7-8, 1932) un studiu intitulat Iustin Şt. Frăţiman în care am găsit un portret spiritual nuanţat foarte elegant: „Cine nu-şi aduce aminte de o figură încovoiată înainte de vreme şi ascunsă neglijent într-un frac cazon, cu fierăria abundentă a nasturilor şi insignelor aurii? Privirea-i alunecă cu îndărătnicie pe lângă interlocutor şi caută mereu a vrăjmăşie. Ochelarii demodaţi şi bine prinşi trădau meteahna cititului de nopţi târzii. Râsul năvalnic, dar fără rezonanţă, masca fără succes, sbuciumul neputincios al unui suflet singuratec, comprimat în interior de rigorile regimului. Întreaga-i ţinută: vorbă, mers, îmbrăcăminte, arunca societăţii sfidarea şi dispreţul unui om care în cutele ascunse ale inimii tăinuia o comoară nepreţuită. Singură aceea era rostul vieţii lui.”

Celibatar, fără un cuib al său, a fost gonit din loc în loc de autorităţile ţariste ce sperau astfel să-i vânture gândurile legate de căutarea obârşiei, să-i răcească sufletul dornic să respire din plin aerul demnităţii naţionale.

L-au mânat tocmai la urşii albi, în „Turgaiskaia oblast’”, dar n-au reuşit să obţină rezultatul scontat. În loc să modeleze un suflet obosit de pătimiri, decepţionat, autorităţile, fără să vrea, i-au oferit un material unic de studiu. Basarabenii stabiliţi prin acele locuri, cu necazurile şi bucuriile lor, ameninţaţi de pericolul deznaţionalizării, se îndărătniceau să conserve bunurile culturale pe care le-au moştenit.

Experienţa acelor ani a retopit-o în câteva studii ştiinţifice şi publicistice zguduitoare, care ţinteau drept în inima politicii ţariste de colonizare, ilustrau drama a zeci şi sute de mii de oameni strămutaţi din loc în baza unor promisiuni mincinoase, siliţi să se stabilească în mijlocul taigalei siberiene, dincolo de cercul polar, puşi în situaţia de a supravieţui.

Iustin Frăţiman a fost primul politician basarabean care, în toiul mişcării de eliberare naţională din anii 1917-1918, a pus în centrul atenţiei problemele românilor din Transnistria, Caucaz, Siberia. Soluţiile propuse de el erau radicale şi aveau argumentarea istorică necesară. Vorbind la Congresul Învăţătorilor din Basarabia care şi-a ţinut lucrările la Chişinău de la 25 până la 28 mai, printre alte idei strategice a propus: „...să se ceară stăpânirii ruseşti ca să alipească la Basarabia părţile locuite de români din Cherson, Ovidiopol şi Odesa, întrucât aceşti români, pe vremea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, au fost ocârmuiţi, din punct de vedere religios, de către Mitropolia din Basarabia. N-a uitat nici despre moldovenii din Caucaz şi a propus ca autorităţile să se intereseze de cultura lor.” (Paul Vataman, Figuri sorocene, Chişinău, 1993)
Simpatia acestui fiu de dascăl pentru consângenii săi e un motiv înţeles, dar jertfirea vieţii personale pentru cauza unirii românilor de pretutindeni e cu mult mai mult decât fiorul unei simpatii de moment.

S-a născut la 1 iunie 1870, în familia dascălului Ştefan Frăţiman care, la rându-i, se trăgea şi el dintr-o viţă de preoţi. O scurtă notiţă despre originea lui Iustin Frăţiman o găsim în cartea lui Pavel Lotoţki: Spisok i kratkie biografii okoncivşih polnâi kurs kişiniovskoi Duhovnoi Seminarii... (Chişinău, 1913).

Şi-a făcut studiile la Şcoala Duhovnicească din Edineţ; în 1892, a absolvit cu menţiune Seminarul Teologic din Chişinău, de unde este trimis ca bursier la Academia Teologică din Kazan, pe care, absolvind-o cu titlul de candidat în teologie, devine profesor la Şcoala Duhovnicească din Chişinău (1897-1899). În anii 1899-1913, lucrează în mai multe oraşe din Rusia (Pskov, Lyskov, Oloneţ, Pinsk) la diferite şcoli şi seminare unde a predat limbile greacă, franceză, latină, istoria bisericii, dogmatica, liturgica şi istoria laică. În acest interval de timp reuşeşte să obţină diploma Institutului Imperial de Arheologie din Petersburg (1907) şi pe cea a Facultăţii de Litere (secţia istorico-filologică) a Universităţii din Petersburg (1910).

Preocupările lui istorice i-au adus simpatia boierilor Bogdan şi Catargiu. Olga Catargiu i-a permis să studieze în faimoasa-i bibliotecă pe care a vizitat-o şi în care a studiat istoricul ieşean Gheorghe Ghibănescu.

În 1913, revine în Basarabia, la Soroca, la Şcoala Normală, dar la 3 iulie 1916, este condamnat de Tribunalul din Soroca şi deportat în regiunea Turgaisk, în urma calomniilor unui grup de profesori șovini, avându-l ca lider pe un oarecare Haliutin.

Întoarcerea lui acasă s-a produs abia după revoluţia din februarie 1917 şi a însemnat implicarea sa în mişcarea de eliberare naţională, în naţionalizarea şcolilor, în crearea Societăţii Istorico-Literare „B.P. Hasdeu” (1918), în colaborarea la publicaţiile locale: Cuvânt moldovenesc, Ardealul, România nouă, Sfatul Ţării, Dreptatea ş.a.

Şi-a continuat activitatea pedagogică – după 1918, îl găsim în calitate de profesor la Şcoala Normală de Fete din Chişinău.
În cartea sa de memorii Pe baricadele vieţii, Onisifor Ghibu îl portretizează foarte caustic pe Iustin Frăţiman, profesorul cursurilor care au început la 17 iunie 1917 pentru 500 de învăţători români din Basarabia:

„Corpul didactic fu înjghebat în condiţii puţin mulţumitoare. Izbutisem să introduc în el încă doi «români», pe R. Cioflec, ardelean, şi pe G. Aslan de la Bucureşti, pe care întâmplarea îl aruncă temporar în capitala Basarabiei. Toţi ceilalţi «lectori» erau basarabeni. Materiile principale – Istoria literaturii române şi Istoria românilor – fură rezervate pentru doi basarabeni; prima – pentru preotul Alexe Mateevici, profesor la Seminar, a doua – pentru Iustin Frăţiman, profesor la nu mai ştiu ce şcoală secundară din interiorul Rusiei, unde fusese exilat din cauza bunelor sale sentimente româneşti – amândoi oameni de inimă şi buni «moldoveni». Dar carte ştiau, bieţii, puţină. Toată ştiinţa părintelui Mateevici în domeniul istoriei literaturii române se mărginea la micul manual din Biblioteca pentru toţi, al lui G. Adamescu. În ce-l priveşte pe Frăţiman, situaţia lui din toate punctele de vedere era mai mult decât jalnică. El era un om complet înfrânt pe urma lungilor lui lupte pentru libertate şi pentru neam, şi-ţi trezea în suflet doar sentimentul de milă, amestecat cu acela de admiraţie pentru un mare invalid întors de pe câmpurile glorioase de luptă, de suferinţe şi de înfrângeri. Lecţiile lui deveniseră de la început obiect de distracţie pentru auditoriul în mare măsură lipsit de respectul cuvenit pentru orice ostenitor în ogorul culturii sufleteşti.”

Amintirile lui Onisifor Ghibu vin în contradicţie cu articolele mari semnate de Iustin Frăţiman şi publicate de autorul ardelean în anexa volumului De la Basarabia rusească la Basarabia românească (Vălenii de Munte, 1926). Titlurile şi volumul acestor studii impresionează: Românii de peste Nistru, Un răspuns directorilor de la şcoalele secundare din Chişinău, Românii din Siberia, Monumentele noastre istorice, Societatea ştiinţifică basarabeană, Societatea istorică şi literară din Chişinău, Mănăstirile Basarabiei ş.a.

Preocupările sale ştiinţifice au un spectru destul de larg. Publică mai multe lucrări şi articole ştiinţifice, începând cu revista Kişiniovskie eparhialnâe vedomosti şi terminând cu ziarele Ardealul, România nouă, Sfatul Ţării ş.a., care au avut o viaţă scurtă. Este preocupat de studierea destinului moldovenilor stabiliţi la est de Nistru şi de istoria culturii şi spiritualităţii noastre naţionale în ansamblu. Dar a avut şi preocupări memorialistice – la revenirea din exil, a publicat (în numărul din 15 mai 1917 al ziarului Svobodnaia Bessarabia şi în Naş golos – în nr. 2 din 1917) o suită de amintiri intitulată Despre exilul meu în Siberia.
Bibliografia operelor publicate: Iacob Stamati, episcopul Huşilor (Chişinău, 1901), În chestia eparhiilor din Basarabia (Chişinău, 1901), Episcopul Huşilor Inochentie (Chişinău, 1903) se completează cu noi titluri de valoare: Românii de peste Nistru (ziarul România nouă, Chişinău,1918), Studiu contributiv la istoricul Mitropoliei Proilava (Brăila) (Chişinău, 1923) şi nu este de mirare faptul că, la 7 iunie 1919, devine membru-corespondent al Academiei Române.

Dar nu i-a fost dat să se bucure prea mult de schimbările survenite în urma Unirii Basarabiei cu Ţara. Încercarea de a obţine o catedră la Seminarul Teologic din Chişinău n-a avut sorţi de izbândă, deşi, anterior, el predase la mai multe seminare disciplinele speciale: istoria bisericii, dogmatica, liturgica şi istoria laică, precum şi limbile: greacă, franceză, latină.

În 1923, participă la un concurs pentru o catedră liberă la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, dar rezultatul este acelaşi, tergiversări, nepotism şi, în cele din urmă, actele lui rătăcite s-au înapoiat odată cu refuzul.
La 23 septembrie 1927, a murit subit şi a fost înmormântat de fratele său, diaconul Teodor. Iar peste un deceniu de la dispariţia lui, într-o prefaţă la enciclopedia Figuri contemporane din Basarabia (Chişinău, 1939), prozatorul Nicolae Dunăreanu scria: „Mă întreb cu tristeţe: în ce carte de şcoală se zăreşte chipul fratelui nostru Iustin Frăţiman, eruditul profesor? A fost până mai ieri printre noi, dar câţi dintre noi ştim azi unde îi este mormântul?”

La zece ani după plecarea sa în lumea celor drepţi, fostul membru-corespondent al Academiei Române ajunsese un anonim. Deşi, în cartea sa Figuri sorocene, Paul Vataman scrie că, prin 1938, învăţătorii din sat şi străjerii au făcut ordine la mormântul lui Iustin Frăţiman.

Şi parcă timpul însuşi ne-a dictat ca, peste ani, să revenim la acelaşi subiect. Nu demult am primit o scrisoare de la doamna Domnica Botea-Gondrea care elucidează două momente esenţiale din destinul lui Iustin Frăţiman: „Vă scrie o profesoară de română din satul Cuhureştii de Jos, r. Camenca... Am aflat recent că v-a apărut partea a doua a cărţii Basarabia necunoscută. Nu am de unde o procura, iar la bibliotecă încă nu este. Ştiu că intenţionaţi să publicaţi în această carte un articol despre Iustin Frăţiman. Vreau doar să vă spun că aici, la Cuhureştii de Jos, eu am descoperit mormântul lui Iustin Frăţiman. Ce-i drept, n-are, cel puţin, o cruce. Paul Vataman în Figuri sorocene şi Eugenia Istrati în Destin românesc (nr. 1/1996) afirmă că Iustin Frăţiman s-a născut la Cuhureştii de Sus, dar nu e adevărat.

La Cuhureştii de Jos, sunt două nepoate de soră ale lui Iustin Frăţiman. Ele ştiu unde e mormântul. Pe locul casei lui Iustin Frăţiman, este casa lui Leon Vdovâi, care-l mai ţine minte pe Iustin Frăţiman...

Eu v-aş ruga, cu influenţa pe care o aveţi Dumneavoastră, să ne ajutaţi să punem la mormântul lui Iustin Frăţiman măcar o cruce, căci a meritat-o din plin. Poate ne ajută Societatea Astra, a cărei preşedintă e Nina Josu, consăteana mea (Ţiganca, Cantemir).

Am fost o dată pe la Literatura şi arta, dar dumneaei era lipsă, era în concediu.
Nu mai pot veni, e departe, drumul e scump, salariu n-am primit din luna septembrie. Anii trec, cei care l-au cunoscut pe Iustin Frăţiman se vor trece şi ei şi, Cuhureştii şi cuhureştenii nu vor şti că au avut un consătean cu care ar trebui să se mândrească...”

Mă gândesc că în această „inflaţie” de monumente, probabil ar fi greu să se mai găsească mijloace pentru unul. De aceea mă îndrept cu gândul la o simplă şi frumoasă cruce creştinească pe mormântul unui om deosebit care, de fapt, va avea şi un monument – în inimile noastre.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 29 Ianuarie 2020, ora: 18:59

FOTO / DOCUMENTE DIN ARHIVĂ - Cum eroul Lomakin de la Răscăieți a murit de trei ori (PAGINA DE ISTORIE cu Gheorghe Mărzencu)

FOTO / DOCUMENTE DIN ARHIVĂ - Cum eroul Lomakin de la Răscăieți a murit de trei ori (PAGINA DE ISTORIE cu Gheorghe Mărzencu)

Acum cinci decenii, regimul sovietic de ocupație a înălțat un memorial, lângă satul Răscăieți, raionul Ștefan-Vodă, consacrat unui grup de eroi ai URSS, care cică și-au săvărșit fapta eroică, prin acele locuri. 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Ianuarie 2020, ora: 18:48 de Mihaela Culcinschi

Turnul Babel la Primărie: Consilierii municipali stau la cheremul lui Ion Ceban și votează cu ochii închiși

Turnul Babel la Primărie: Consilierii municipali stau la cheremul lui Ion Ceban și votează cu ochii închiși

Marea majoritate a consilierilor municipali nu știu că și-au dat votul pentru a lipsi victimele represiunilor politice de dreptul la călătorii gratuite în transportul public.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 17:57

România reiterează necesitatea de coordonare a acțiunilor în relația cu R. Moldova, în context european

România reiterează necesitatea de coordonare a acțiunilor în relația cu R. Moldova, în context european

După ce s-a înțeles cu ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman, să-și coordoneze acțiunile privind relația cu R. Moldova, ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a făcut același apel, de data aceasta în context european, anunță Ministerului Afacerilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 17:08

„NIMIC NOU” // Vlad Filat rămâne în libertate

„NIMIC NOU” // Vlad Filat rămâne în libertate

Curtea de Apel a respins recursul împotriva eliberării fostului prim-ministru

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 09:38

O companie imobiliară și-a trimis clienții în Laponia, imagini din călătorie​

O companie imobiliară și-a trimis clienții în Laponia, imagini din călătorie​

Când erai copil, toate poveștile îți spuneau că Moș Crăciun tăiește în Laponia. Nu-i așa că îți părea o destinație imposibilă și încercai să ajungi acolo măcar în vis?​

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Ianuarie 2020, ora: 09:32

Curtea de Apel Chișinău examinează astăzi recursul împotriva eliberării ex-premierului Vlad Filat

Curtea de Apel Chișinău examinează astăzi recursul împotriva eliberării ex-premierului Vlad Filat

Recursul depus de către noua administrație a Penitenciarului nr. 13 împotriva eliberării condiționate a fostului premier Vlad Filat urmează să fie examinat azi, 29 ianuarie, la Curtea de Apel Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 09:25

Apple a dat din nou lovitura pe plan mondial! Venituri uriaşe în 2019

Apple a dat din nou lovitura pe plan mondial! Venituri uriaşe în 2019

Apple a transmis recent valoarea veniturilor companiei în 2019. Suma este cu adevărat una consistentă, trecând de pragul de 90 de miliarde de dolari. Mai mult de atât, numărul dispozitivelor active a trecut de 1.5 miliarde.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 29 Ianuarie 2020, ora: 09:22

Dieta din 2050, complet diferită de cea de acum: ce vom mânca din cauza exploziei populației

Dieta din 2050, complet diferită de cea de acum: ce vom mânca din cauza exploziei populației

 În cazul în care nu ești vegetarian sau vegan, iar dieta ta include proteine de origine animală, până în 2050, regimul tău se va schimba semnificativ.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 09:21

Lipsa zăpezii, bariera agriculturii în 2020: Luna februarie este critică pentru cereale

Lipsa zăpezii, bariera agriculturii în 2020: Luna februarie este critică pentru cereale

Lipsa zăpezii din iarnă şi temperaturile ridicate pentru acest anotimp au avut un impact negativ asupra culturilor de cereale şi oleaginoase însămânţate în toamna anului 2019, astfel că în unele zone ale ţării grâul tinde să se usuce. Rapiţa are, de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 09:17

Guvernul Orban vrea ca alegerile anticipate şi localele să aibă loc până în 28 iunie, la diferenţă de cel mult o săptămână

Guvernul Orban vrea ca alegerile anticipate şi localele să aibă loc până în 28 iunie, la diferenţă de cel mult o săptămână

Guvernul vrea ca alegerile anticipate și alegerile locale să aibă loc până în 28 iunie, la diferenţă de o zi sau maximum o săptămână, a declarat vicepremierul Raluca Turcan.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 09:14

Kremlinul denunţă afirmaţiile ”insultătoare” ale preşedintelui ucrainean la adresa Uniunii Sovietice

Kremlinul denunţă afirmaţiile ”insultătoare” ale preşedintelui ucrainean la adresa Uniunii Sovietice Foto: AFP

Kremlinul a formulat critici virulente marţi la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru că a afirmat că URSS a avut partea sa de responsabilitate în izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, ‘complotând’ cu naziştii la invadarea Poloniei în...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Ianuarie 2020, ora: 08:30

Vești proaste pentru Liviu Dragnea care se află de câteva luni în închisoare. Acesta va rămâne după gratii pentru foarte mult timp, după ultimele declarații care au apărut în spațiul public. Este vorba despre cazul Belina, în care este implicat fostul lider al PSD.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 29 Ianuarie 2020, ora: 08:24

APCE a pus la îndoială legalitatea delegației moldovenești din cauza neincluderii reprezentanților Partidului ȘOR

APCE a pus la îndoială legalitatea delegației moldovenești din cauza neincluderii reprezentanților Partidului ȘOR

În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care are loc în aceste zile, a fost abordată problema recunoașterii legitimității delegației din partea Republicii Moldova. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 08:13

Bilanţul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat la 132; Japonia îşi evacuează cetăţenii

Bilanţul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat la 132; Japonia îşi evacuează cetăţenii

Numărul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt până la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetățenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similară fiind desfășurată miercuri...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 08:03

Noul investitor de la Aeroportul Internațional Chișinău a solicitat permisiunea de a construi un nou Terminal

Noul investitor de la Aeroportul Internațional Chișinău a solicitat permisiunea de a construi un nou Terminal

Investitorul Aeroportului Internațional Chișinău a solicitat permisiunea de a construi noul Terminal

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Ianuarie 2020, ora: 07:50

Toate partidele din guvernul și parlamentul bulgar, precum și aproape toate ziarele bulgăreşti lucrează pentru interesele Rusiei

Toate partidele din guvernul și parlamentul bulgar, precum și aproape toate ziarele bulgăreşti lucrează pentru interesele Rusiei

Acest lucru este deosebit de vizibil mai ales în implementarea proiectelor energetice, care ori contrazic logica economică (cum ar fi continuarea Turk Stream prin Bulgaria) ori amenință direct securitatea națională (Centrala Nucleara de la Belene), scriu bulgarii de la Dnevnik,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 07:47

România și SUA își vor coordona acțiunile privind situația din R.Moldova

România și SUA își vor coordona acțiunile privind situația din R.Moldova

Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a discutat astăzi cu ambasadorul american în România, Adrian Zuckerman, despre situația din Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 29 Ianuarie 2020, ora: 07:43

Când se va juca semifinala dintre Simona Halep și Garbine Muguruza

Când se va juca semifinala dintre Simona Halep și Garbine Muguruza

Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul de joi, zi în care vor avea loc semifinalele de pe tabloul de simplu feminin.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Ianuarie 2020, ora: 06:29

(FOTO) Igor Dodon a fost surprins în avion citind o carte despre Winston Churchill

(FOTO) Igor Dodon a fost surprins în avion citind o carte despre Winston Churchill

Președintele țării Igor Dodon a fost din nou surprins călătorind în clasa econom într-o cursă avia, cel mai probabil, spre Strasbourg. Pe durata zborului, unii pasageri l-au surprins pe Igor Dodon citind o carte despre viața și activitatea premierului britanic Winston...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 04:28

Peștele care îţi distruge sănătatea. Şi tu îl consumi, fără să ştii la ce pericole te expui

Peștele care îţi distruge sănătatea. Şi tu îl consumi, fără să ştii la ce pericole te expui

Este unul dintre cei mai toxici peşti, dar, cu toate acestea, şi tu l-ai consumat cel puţin o dată! Deşi se găteşte extrem de uşor, îţi distruge sănătatea şi medicii recomandă evitarea consumului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Ianuarie 2020, ora: 00:10

OPINIE /// De ce nu ar trebui să ne speriem de virusul ucigaș

OPINIE /// De ce nu ar trebui să ne speriem de virusul ucigaș

Că așa scrie presa: ucigaș, ucigaș, ucigaș. Dar dacă ne uităm cu atenție, observăm că nu e chiar așa de ucigaș. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2020, ora: 22:37

BREAKING /// Un cutremur de 7,7 a zguduit Cuba şi Jamaica. Alertă de tsunami

BREAKING /// Un cutremur de 7,7 a zguduit Cuba şi Jamaica. Alertă de tsunami

 Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 7,7, a zguduit sudul Cubei şi Jamaica, în nord-vest, marţi, la ora locală 14.00. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2020, ora: 11:20

Iohannis: Şi de data aceasta şi de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban îl voi propune premier

Iohannis: Şi de data aceasta şi de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban îl voi propune premier

 Preşedintele Klaus Iohannis îşi reafirmă intenţia de a-l propune premier pe Ludovic Orban în situaţia în care va fi nevoie de constituirea unui nou Executiv. Întrebat dacă are o soluţie de rezervă pentru organizarea alegerilor anticipate, în situaţia...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2020, ora: 10:55

Victor Chirilă: Dodon este cel mai slab și cel mai ineficient președinte de la independență încoace. Este indezirabil în marile capitale europene și un obstacol pentru dezvoltarea relațiilor strategice cu România și Ucraina

Victor Chirilă: Dodon este cel mai slab și cel mai ineficient președinte de la independență încoace. Este indezirabil în marile capitale europene și un obstacol pentru dezvoltarea relațiilor strategice cu România și Ucraina

Președintele Igor Dodon este un cronicar meticulos al întrevederilor informale pe care le are cu liderii statelor occidentale și nu numai pe culoarele unor reuniunii internaționale. Aceste întrevederi nu-și au însă, în viața politică de zi cu zi, o continuare și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2020, ora: 10:39

INFOGRAFIC / Ce salarii au judecătorii și procurorii din R. Moldova față de cei din România, Rusia, Ucraina sau Germania

INFOGRAFIC / Ce salarii au judecătorii și procurorii din R. Moldova față de cei din România, Rusia, Ucraina sau Germania

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat un infografic „Justiția din Republica Moldova: Salariile judecătorilor și procurorilor”, pentru informarea publicului despre sistemul de justiție din Republica Moldova prin prisma informației statistice.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Ianuarie 2020, ora: 10:16

Iurie Reniță a făcut un APEL către autoritățile române să urgenteze procesul de obținere a cetățeniei române

Iurie Reniță a făcut un APEL către autoritățile române să urgenteze procesul de obținere a cetățeniei române

Deputatul Iurie Reniță a făcut un apel către Guvernul României și Autoritatea Națională pentru Cetățenie să caute urgent soluții pentru cei peste 230 000 de basarabeni care așteaptă de ani de zile redobândirea cetățeniei române.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)