Astăzi 26 Februarie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 22:22
Abonamente

Istorie 14 Ianuarie 2020, ora 04:40

În culisele Istoriei: Congresul românilor transnistreni – eveniment de neuitat

Marime Font

Convocarea acestui congres a fost decisă într-o şedinţă, care s-a ţinut în orăşelul Grigoriopol, pe data de 19 noiembrie 1917. Atunci s-a luat decizia de a organiza şi a desfăşura la Tiraspol un Congres al Românilor Transnistreni, pe data de 17-18 decembrie 1917. A fost creat comitetul de organizare a Congresului, compus din: Toma Jalba, Ştefan Bulat, N. Dumeanu, D. Maloman ş.a. A fost stabilită cota de participare – câte două persoane de la fiecare sat. A fost întocmită o adresare către românii transnistreni, scrisă de Ştefan Bulat și Toma Jalba.

Lucrările Congresului s-au ţinut într-o sală de clasă, cu începere de la ora 15 şi au fost deschise de Ştefan Bulat, preşedintele Comitetului Naţional Român din Transnistria. Oaspeţi de onoare ai Congresului au fost reprezentanţii Sfatului Ţării: Pan Halippa, Gheorghe Mare, Vasile Gafencu şi Anton Crihan. Românii transilvăneni au fost reprezentaţi de Onisifor Ghibu, redactorul ziarului Ardealul, care se tipărea la Chişinău. Din partea oaspeţilor, au luat cuvântul Pan Halippa, Gheorghe Mare şi Onisifor Ghibu ș.a.
În sală erau până la 40 de persoane din satele megieşe, vreo 15 voluntari ardeleni şi printre ei I. Răducanu, care mai apoi a fost rectorul Academiei Comerciale din Bucureşti.

Deschiderea lucrărilor a făcut-o preşedintele Comitetului de organizare, sublocotenentul Ştefan Bulat:

Loading...


„Fraţilor moldoveni,
Vă mulţumesc în numele comitetului organizator că aţi alergat la chemarea noastră. Se bucură inima în mine că v-aţi grăbit să veniţi la această adunare.

Văd că s-a înfierbântat în vinele D-voastră sângele cel frăţesc. Noi, moldovenii din părţile acestea, am stat până acum ca într-o pădure întunecoasă. Revoluţia rusească a făcut, ca şi cum ai zice, o masă plină cu bucate alese şi a zis tuturora: întindeţi mâna şi luaţi ce vă doreşte inima. Toţi s-au grăbit, fraţilor, să ia ceea ce le trebuia, numai noi am stat pe loc, parcă nouă nu ne-ar fi fost a mânca. Pretutindeni în Rusia noroadele strigau cerând slobozenie şi pământ. Mă durea inima că nu-i auzeam şi pe fraţii mei din ţinutul Hersonului şi al Podoliei strigând astfel. Unde sunt ei? Unde sunt ei acum, când s-a copt pâinea pe deal şi când se cosesc snopii? Nenorociţii, mă tem că se vor deştepta prea târziu, când snopii vor fi căraţi şi când locul va rămânea fără de nimic pe el.

În ziua de 21 octombrie, dimpreună cu alţi fraţi am luat parte la „Congresul ostaşilor moldoveni din Basarabia”, care s-a ţinut în Chişinău. Acolo am văzut că fraţii noştri basarabeni au lucrat pentru treaba naţională. Noi i-am întrebat dacă lucrul acela e şi pentru noi, sau numai pentru ei? Ei mi-au răspuns: Dumneata acasă ai fraţi? Eu am zis: am. Dar cum trăiesc ei, toţi într-o casă sau deosebiţi? Eu le-am răspuns: deosebiţi. Da pentru treburile de la casa fratelui dtale porţi grijă dta, ori poartă el? Cu bună seamă că la casa lui îşi poartă el treburile, iar la casa mea eu. Apoi dacă e aşa – mi-au zis ei – dta vei înţelege că şi noi facem aici ceea ce ne trebuie nouă, iar dacă vă trebuie şi dvoastră ceva, trebuie să vă faceţi înşivă. Apucaţi-vă singuri de lucru, şi apoi dacă vă va trebui ajutor, cereţi şi vă vom ajuta. Şi aşa, fraţilor, ne-am apucat noi de lucru, câţiva moscali moldoveni, care ne-am hotărât să deşteptăm pe părinţii şi fraţii noştri şi să le spunem ce vremuri sunt acestea şi ce trebuie noi să facem. Mai întâi am făcut un comitet moldovenesc. În ziua de 19 noiembrie am făcut apoi o adunare de ostaşi şi de creştini şi acolo le-am spus ce gânduri avem noi. Norodul adunat s-a bucurat foarte şi ne-a făgăduit că ne va ajuta. După aceea ne-am dus la Uprava ţinutală şi am cerut să ne dee ajutor de bani, şi Uprava ne-a dat 600 ruble ca să strângem o adunare mai mare moldovenească. La 21 noiembrie ne-am dus la o adunare moldovenească la Grigoriopol, unde s-au înscris peste 40 de moldoveni între părtaşii adunării noastre. După ce în acest timp ne-am întărit puţin, am alcătuit un comitet statornic şi am alcătuit un program de muncă. Nu ştiu dacă acest program e bun ori rău, că noi toţi care ostenim aici, suntem săraci de învăţătură. Voprosurile (punctele) din acest program sunt despre „şcoală”, despre „biserică”, despre „judecaţi”, despre „bolniţe” (spitale) despre „oaste”, despre „pământ” şi despre „politică”. Noi dorim ca toate acestea de aici încolo să fie moldoveneşti pentru noi. Şi cum în scurtă vreme se va deschide la Kiev Adunarea Întemeietoare a republicii Ucrainei, în congresul de acum noi va trebui să alegem câţiva delegaţi de-ai noştri, care să spuie acolo dorinţele noastre.

După cum vedeţi, congresul nostru de astăzi este chemat să ia mai multe hotărâri vajnice şi eu gândesc că cu ajutorul lui Dumnezeu vom putea să aşezăm pe temelii bune viaţa norodului nostru iubit. Zicând de la toată inima mea: Să trăiască norodul nostru moldovenesc, declar cel dintâi congres al moldovenilor din Ucraina deschis.”

După deschidere s-a purces la alegerea unui preşedinte al Congresului. Au fost propuşi: învăţătorul T. Malaiu, învăţătorul Mihail Moscalencu şi Ştefan Bulat.

După discuţii s-a luat decizia ca lucrările să fie prezidate de Ştefan Bulat.

Secretari ai adunării au fost aleşi: Maloman, sublocotenent şi Dumian, învăţător.

Cuvânt de salut din partea Sfatului Ţării a Republicii Populare Moldoveneşti a rostit vicepreşedintele Pan Halippa:

„Fraţilor moldoveni de pe malul stâng al Nistrului!

Am venit, dimpreună cu câţiva prieteni ai mei din Basarabia, ca să aducem închinăciune până la pământ acestei vrednice ramuri a neamului nostru, care acum câteva sute de ani a trecut apa Nistrului, năzuind înainte, şi tot înainte, spre Răsărit, spre apa Niprului, la care vom ajunge şi o vom şi trece! Voi sunteţi ca într-un cârd de oi, oile care merg înainte şi după care vine turma întreagă. […]

Lucrarea nouă pe care o începeţi e grea şi dvoastră aşteptaţi ajutor de la noi, moldovenii din Moldova, că da, noi, suntem din Moldova, din republica moldovenească, şi vă socotim pe dvoastră ca fraţi pe care dorim să-i sprijinim. Dar noi încă nu suntem pe deplin aşezaţi cu toate treburile noastre. Deocamdată nu vă vom putea da ajutor prea mare. Totuşi noi vă vom putea da sfaturi şi îndrumări, cărţi şi gazete, dar lucrul cel mai greu trebuie să vi-l faceţi singuri. Trebuie să luaţi înşivă pilde de la noi şi de la alţii, pentru lupta pe care veţi avea s-o daţi ca să vă puteţi dobândi toate drepturile. Ca unul, care de cinci ani am lucrat la luminarea şi deşteptarea neamului prin gazeta mea Cuvânt Moldovenesc, vă doresc putere, răbdare şi muncă, pentru ca prin ele să vă întăriţi şi să fiţi mlădiţe roditoare ale iubitului nostru neam!”

Onisifor Ghibu a luat cuvântul ca redactor al gazetei Ardealul, dar în acelaşi timp noi înţelegem perfect că el avea rolul şi de mesager al românilor transilvăneni:

„Fraţilor moldoveni din Ucraina şi Basarabia şi fraţilor din Transilvania, Bucovina şi România!

A vrut Dumnezeu ca astăzi să ne găsim în acest loc, la sărbătorirea de deşteptarea naţională a unei jumătăţi de milion de fraţi, români veniţi din toate ţările locuite de neamul nostru. Fie binecuvântată această zi, în care se pune temelie nouă vieţi, fraţilor moldoveni din Ucraina!

Ca redactor al gazetei Ardealul din Chişinău, sunt fericit să aduc cele mai călduroase hiritisiri, fraţilor, de pe malul stâng al Nistrului, în numele ţării însăşi al cărei nume îl poartă gazeta. Ardealul sau Transilvania nu e o ţară străină pentru dvoastră. Ea este însăşi leagănul întregului neam românesc şi moldovenesc. Acolo s-a născut poporul nostru acum 1800 de ani şi de acolo a pornit el spre ţările în care locuieşte astăzi. De acolo aţi venit şi dvoastră, moldovenii, care aţi umplut mai întâi Moldova veche, apoi Basarabia şi pe urmă aceste părţi dintre Nistru şi Bug. Când viu deci să vă vorbesc în numele Ardealului, este ca şi cum v-aşi vorbi în numele însăşi casei părinteşti a dvoastră. […]

Astăzi când voi vă deşteptaţi la o viaţă nouă, să ştiţi deci, că fraţii voştri din Transilvania o duc nespus de greu, că ei sunt ameninţaţi de moarte, şi că numai aşa vor putea scăpa, dacă toţi fiii neamului nostru vor lupta într-un gând pentru înfrângerea duşmanului. […]

Să strigăm cu toţii într-un glas:

Trăiască fraţii moldoveni de pe malul stâng al Nistrului! Trăiască întreg neamul românesc!”

Un moment extrem de emoţionant l-a provocat luarea de cuvânt a delegatului Sfatului Ţării, Gheorghe Mare, care a desfăşurat în faţa asistenţei un drapel mare, tricolor, rostind cuvinte memorabile:

„Delegaţia de la Chişinău vă pune în mână steagul acesta; el este steagul neamului nostru. Sub umbrirea lui trăieşte întregul neam moldovenesc şi românesc de pretutindeni, şi pentru izbânda lui luptăm cu toţii în aceste vremuri... Voi până acum n-aţi avut steag, n-aţi avut drepturi, n-aţi avut consideraţie naţională. De astăzi înainte, steagul nostru naţional va flutura mândru și plin de încredere și peste voi. Să lucraţi aşa, ca să-i faceţi cinste, să lucraţi aşa, ca sa-l duceţi întru toate la izbândă”. […]

(Onisifor Ghibu „Pe baricadele vieții” (Chișinău, 1992), pag.487-488).

La Congres, a participat şi un reprezentant al Radei ucrainene din Kiev, care şi-a încheiat alocuţiunea cu apelul: „Slavă Moldovei slobode!”.

Concluzia Congresului s-a rezumat la ideea: unirea regiunilor româneşti din Transnistria cu Basarabia.
Congresul a desemnat doi delegaţi, I. Dumitraşcu şi Precu, pentru participarea la lucrările Radei Ucrainene de la Kiev.
Remarcăm faptul că în documentele Radei Ucrainene activitatea acestor doi reprezentanţi ai Transnistriei este elocvent prezentată.
În unele mărturii se specifică că au fost aleşi delegaţi la aceeași instituție: 1. Mălaiu. 2.Bulat.3.Jalbă.4.Durbailă.5.Moscalencu.6.Todoraşcu.7.Diaconu.8.Maloman.9.Ţurcan.
Aceşti candidaţi urmau să fie incluşi pe lista Partidului Socialiştilor-Revoluţionari Moldoveni din Ucraina. Dar din motive necunoscute ei n-au mai ajuns la Rada Ucraineană.

Delegaţii la congres s-au fotografiat după terminarea lucrărilor.

Deși se consideră că istoria nu se repetă, în cazul nostru se pare că avem o excepție. În data 15 decembrie a anului 1941 o parte din participanții la istoricul Congres s-au reîntâlnit la Tiraspol. Drept mărturie au lăsat și o poză care s-a transformat într-un argument...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 22:22

Igor Dodon a pierdut susținerea MAJORITĂȚII cetățenillor. Sondaj IMAS: Aproape 60% din oameni declară că nu-l vor vota pe Dodon

Igor Dodon a pierdut susținerea MAJORITĂȚII cetățenillor. Sondaj IMAS: Aproape 60% din oameni declară că nu-l vor vota pe Dodon

Portalul pro-kremlin sputnik.md publică rezultatele unui sondaj IMAS unde se vede clar că Igor Dodon a pierdut încrederea majorității cetățenilor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 21:52

100 000 de cetățeni moldoveni pe an încearcă să SCAPE din „raiul statalist” / DOCUMENT OFICIAL

100 000 de cetățeni moldoveni pe an încearcă să SCAPE din „raiul statalist” / DOCUMENT OFICIAL Foto: președintele „raiului statalist„

„Urmare demersurilor mele anterioare către autoritățile de la București privind urgentarea examinării dosarelor de redobândire a cetățenii române, astăzi am primit primul răspuns oficial de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, semnat de Președintele acestei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 20:08 de Mihaela Culcinschi

OPERAȚIUNEA FILIP? Trei tineri au adus 1,5 mln. de euro din Moscova și București pentru a cumpăra Casa Presei și cantina Guvernului

OPERAȚIUNEA FILIP? Trei tineri au adus 1,5 mln. de euro din Moscova și București pentru a cumpăra Casa Presei și cantina Guvernului

La începutul anului trecut, înainte de alegerile parlamentare în urma cărora Partidul Democrat a pierdut puterea în R. Moldova, fosta cantină a Cancelariei de Stat a fost înstrăinată din proprietatea statului cu numai 9 mln. lei, iar 2000 de metri pătrați din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 18:39

Vivat Justiția! De acum încolo orice moldovean în orice sat își va putea crea propriul partid politic!

Vivat Justiția! De acum încolo orice moldovean în orice sat își va putea crea propriul partid politic!

O decizie cel puțin stranie a fost adoptată de Curtea Constituțională la 25 februarie 2020. Aceasta vizează constituționalitatea art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea privind partidele politice.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 18:05

SCANDALOS /// Dacă Guvernarea Dodon/Chicu va obține creditul rusesc de 500 de milioane USD, vom fi obligați să PLĂTIM o dobândă de aproape 1 MILIARD DE LEI!

SCANDALOS /// Dacă Guvernarea Dodon/Chicu va obține creditul rusesc de 500 de milioane USD, vom fi obligați să  PLĂTIM o dobândă de aproape 1 MILIARD DE LEI! Foto: simbol

Moldova ar putea lua de la Federația Rusă un credit suma căruia constituie jumătate de miliard de dolari va fi accesat pe un termen de 10 ani. Declarația a fost făcută de șeful Cabinetului de Miniștri, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. Oficialul a precizat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:51

Plăcintă cu spanac și bânză

Plăcintă cu spanac și bânză

Iata o reteta delicioasa si usor de preparat: Placinta cu spanac.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:44

Supă de roșii rețetă simplă și naturală

Supă de roșii rețetă simplă și naturală

Iata o delicioasa reteta pentru supa de rosii. Ingrediente Carne cu mult os de pui (cca 300 g) morcov patrunjel ceapa (cca 250 g) 1/2 l suc de rosii 40 g orez patrunjel, telina  sare

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:41

Ambulanțe și autospeciale de pompieri, blocate în trafic din cauza șoferilor care nu le oferă prioritate

Ambulanțe și autospeciale de pompieri, blocate în trafic din cauza șoferilor care nu le oferă prioritate

Astăzi, Inspectoratul Național de Patrulare a demarat operațiunea „Girofar”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:41

OPINIE Cum poate fi învins Dodon?

Cum poate fi învins Dodon?

 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:35

Incendiu de vegetație, la HÂNCEȘTI. Pompierii au luptat cu focul mai bine de trei ore / VIDEO

Incendiu de vegetație, la HÂNCEȘTI. Pompierii au luptat cu focul mai bine de trei ore / VIDEO

Incendiul de vegetație s-a produs în raionul Hîncești, pe 25 februarie între localitățile Pervomaiscoe-Bujor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:30

VIDEO // Urmărire ca în filme, în capitală. Un minor cu 16 furturi de mașini la activ a ajuns pe mâna poliției

VIDEO // Urmărire ca în filme, în capitală. Un minor cu 16 furturi de mașini la activ a ajuns pe mâna poliției

Urmărire ca în filme, pe străzile capitalei. Un minor de 17 ani a ajuns pe mâna poliției, suspectat de cel puțin 16 furturi de mașini.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:24

Medic, condamnat la 5 ani închisoare pentru acțiuni cu caracter sexual față de o fostă pacientă minoră

Medic, condamnat la 5 ani închisoare pentru acțiuni cu caracter sexual față de o fostă pacientă minoră

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut în fața judecătorilor condamnarea la pedeapsa cu închisoarea pentru 5 ani a unui medic, care a comis acțiuni perverse cu caracter sexual în raport cu fosta sa pacientă cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:22

Un bărbat a fost bătut până la moarte, la Călărași. Poliția îl caută pe făptaș

Un bărbat a fost bătut până la moarte, la Călărași. Poliția îl caută pe făptaș

Un bărbat a murit, după ce a fost bătut cu bestilitate de un tânăr care a dat bir cu fugiții de la locul crimei. Cazul a avut loc noaptea trecută în localitatea Horodiște, din raionul Călărași.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:12

O companie aeriană din Noua Zeelandă vrea să introducă cabine cu paturi la clasa economy

O companie aeriană din Noua Zeelandă vrea să introducă cabine cu paturi la clasa economy

 Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 16:04

Cum au reacţionat grecii la primul caz confirmat cu coronavirus

Cum au reacţionat grecii la primul caz confirmat cu coronavirus

Grecii nu au intrat în panică atunci când în ţara lor a fost confirmat miercuri primul caz de infectare cu coronavirus, a declarat la Digi24 Nikos Koudunis, medic din Atena. Oamenii au urmărit permanent ce s-a întâmplat în alte ţări, iar autorităţile...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 15:57

Papa Francisc şi-a exprimat apropierea faţă de bolnavii de coronavirus şi de personalul medical

Papa Francisc şi-a exprimat apropierea faţă de bolnavii de coronavirus şi de personalul medical

 Papa Francisc şi-a exprimat miercuri apropierea faţă de persoanele contagiate cu noul coronavirus din întreaga lume, precum şi faţă de personalul medical care îi îngrijeşte şi de angajaţii serviciilor de protecţie civilă, relatează AFP. "Vreau să-mi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 15:53

Vedete internaţionale la Finala Naţională a concursului Eurovision de duminică - VIDEO

Vedete internaţionale la Finala Naţională a concursului Eurovision de duminică - VIDEO

 Loreen, cea mai cunoscută câştigătoare a concursului Eurovision din ultimii zece ani, şi Ulrikke şi Sandro, concurenţi din partea Norvegiei şi Ciprului la ediţia din acest an a concursului, vor fi prezenţi la Finala Naţională a Eurovision Song Contest, care va avea loc...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 14:57

Locuitorii Moldovei sunt în așteptarea plăților fără numerar în transportul public și sunt gata de utilizare a biometriei

Locuitorii Moldovei sunt  în așteptarea plăților fără numerar în transportul public și sunt gata de utilizare a biometriei

  90% dintre deținătorii de carduri consideră, că plățile fără numerar sunt convenabile și sigure. În același timp, inovațiile de plată sunt cel mai așteptate în transportul public, asistența medicală, timpul liber și în educație.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 14:47

Flashmob inedit // „Pro-Imobil” a distribuit măști medicinale pe străzile capitalei: „Aveți grijă de sănătatea Dvs și a noastră!”

Flashmob inedit // „Pro-Imobil” a distribuit măști medicinale pe străzile capitalei: „Aveți grijă de sănătatea Dvs și a noastră!”

O companie imobiliară a organizat, astăzi, în Chișinău, un flashmob cu genericul „Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, astfel având grijă și de sănătatea noastră!”. Zeci de angajați ai firmei au distribuit, în capitală, măști de protecție.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 11:41

Cum să îți întărești sistemul imunitar și să te ferești de coronavirus

Cum să îți întărești sistemul imunitar și să te ferești de coronavirus

Coronavirusul este un virus asemănător cu virusul gripal sau cu cel al imunodeficientei umane (HIV), prezent la numeroase specii de animale, precum bovine, porcine, câini și pisici și care se poate transmite cu ușurință și între specii. Coronavirusul poate infecta și omul....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 11:34

Zagorodnîi, înapoi la șefia ANSC! Riscă să fie demis a doua oară. Alaiba: „Că e cumătru cu Flocea de la CNA o fi o simplă coincidență”

Zagorodnîi, înapoi la șefia ANSC! Riscă să fie demis a doua oară. Alaiba: „Că e cumătru cu Flocea de la CNA o fi o simplă coincidență”

Șeful Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a rămas tot Anatolie Zagorodnîi, deși în iulie 2019 a fost demis în Parlament. Asta datorită unei hotărâri a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, care i-a admis cererea și l-a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 11:17

”Realizează-ți visele” de 5 milioane de lei la show-ul TV ”Loteria Națională”

”Realizează-ți visele” de 5 milioane de lei la show-ul TV ”Loteria Națională”

Biletul ”Realizează-ți visele” este unul dintre furnizorii principali de norocoși pentru show-ul TV ”Loteria Națională”. Fiecare al zecelea preferat al sorții care a ajuns pe scena generozității, unde săptămânal se pun în joc premii în valoare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 10:28

Matineele de primăvară din grădinițe sunt amânate, în contextul virozelor

Matineele de primăvară din grădinițe sunt amânate, în contextul virozelor

În instituțiile de învățământ din Chișinău vor fi luate măsuri sporite de igienizare a încăperilor din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri de gripă, infecții respiratorii acute și apariției riscului de coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 10:21

Soțul unei românce, confirmat cu coronavirus, în Italia, la Rimini

Soțul unei românce, confirmat cu coronavirus, în Italia, la Rimini

Soțul unei românce, aflat în Italia a fost confirmat cu coronavirus. El a trecut și prin România weekendul trecut. Conform presei din Italia, un bărbat de 71 de ani, italian căsătorit cu o româncă, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Bărbatul a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Februarie 2020, ora: 10:13

Cea mai importantă femeie din zodiac! În jurul ei se învârte lumea!

Cea mai importantă femeie din zodiac! În jurul ei se învârte lumea!

 Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)