Astăzi 11 Iulie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la 10 Iulie 2020
Abonamente

Istorie 9 August 2017, ora 05:59

În culisele Istoriei: OMUL DINTRE VIAȚĂ ȘI DESTIN...

Marime Font

(Începutul în numărul trecut)

Autorul piesei „Lumina” Andrei Lupan se convinsese că reinventarea realității nu poate duce decât la eșec. Pe de altă parte el toată viața a militat pentru schimbarea destinului acestor oameni care-l înconjurau, care veneau din generații vechi și meritau o altă soartă materială și spirituală. Ideologia transnistreană, ura lor pentru tot ce e basarabean și românesc trebuia combătută și înlocuită cu valori veritabile: 

„Şi totuşi, nu se poate trece peste faptul că piesele dramaturgilor sovietici moldoveni sunt sau nu respinse, sau scoase din repertoriul teatrului. Credem că va veni vremea când o atenţie mai serioasă va fi îndreptată şi în direcţia aceasta şi va fi cu putinţă o colaborare mai strânsă a scriitorilor cu teatrul moldovenesc şi, în general, cu teatrele din republică.

Dar prin ce poate fi totuşi lămurită neglijarea absolută a repertoriului clasic naţional? Cum se poate lămuri că până astăzi, teatrul moldovenesc a pus numai o singură piesă clasică şi aceasta cu atâtea greutăţi? Cum se poate lămuri că Teatrul dramatic rus din Chişinău n-a pus în scenă, de când există el, nicio piesă din dramaturgia moldovenească? Prin ce se poate lămuri că teatrele Moldovei se poartă cu nepăsare, nu cunosc şi nici nu încearcă să cunoască dramaturgia clasică moldovenească? Aceasta ar trebui să neliniştească Ministerul Culturii, răspunderea căruia pentru dezvoltarea teatrelor noastre este deosebit de mare.

Loading...


Vrem să ne ocupăm de situaţia din Teatrul moldovenesc de stat. Ce măsuri se iau pentru ca teatrul să-şi împlinească rostul lui de bază?
Regizorul teatrului, tovarăşul Gherlac, continuă să trâmbiţeze răsfolosita versiune a lipsei unui repertoriu naţional. Versiunea aceasta e însă nu numai neadevărată, ci şi păgubitoare. Ea tinde să permanentizeze ruperea teatrului de literatura şi de dramaturgia naţională. Complăcându-se în postura aceasta, tov. Gherlac ţine şi teatrul nostru de stat la nivelul înapoierii sale personale. Trebuie să spunem răspicat că aceasta anulează putinţele de creştere ale teatrului, ţine în mod artificial colectivul de actori la un nivel cu mult mai jos, decât putinţele sale reale. Este un fapt recunoscut de toţi că teatrul nostru moldovenesc, deşi are artişti talentaţi, deşi se bucură de mare atenţie din partea organelor conducătoare, rămâne adesea în urmă prin nivelul de cultură al spectacolelor, prin nivelul regizoral. Anii din urmă ne-au convins că regia teatrului, după ce dă tributul necesar unor piese de înaltă valoare literară, trece cu încăpăţânare la spectacolele de vodevil şi de operetă. Aici concepţia regizorală se evidenţiază mai ales prin punerea în scenă a dansurilor ori prin efecte, uneori de adevărată clounadă. Dacă am urmări totalul spectacolelor puse de teatru în ultimii ani, am vedea pe deplin demonstrată anume dragostea aceasta fără rezerve pentru ieftin şi uşor, în paguba artisticului şi a culturii scenice.

Nu vrem să discredităm opereta ori vodevilul ca atare, dar afirmăm că teatrul moldovenesc prin menirea sa trebuie să fie dramatic; regia nu face bine că-şi găseşte permanent refugiu în montajul coregrafo-muzical. Nici astăzi tov. Gherlac nu ne făgăduieşte altceva. Dacă spectacolele de mare greutate ideatică şi de valoare artistică apar în scenă cu greu, apoi spectacolele de tipul „Haiducii”, „Trembita”, „Volinâi veter”, „Roza vetrov”, „Dorogaia mamocika”, „U opasnoi certî” ş. a. se ţin lanţ.

Trebuie pomenit aici şi cazul de ruşinoasă amintire cu haltura numită „Mărioara”, strecurată de un oarecare Belâi în contabilitatea teatrului cu ajutorul bacşişurilor. Ea a făcut drumul murdar al gheşeftului de la întreprinzătorul „autor” până la procuratură şi la judecătoria norodnică. Într-un teatru, în care nu poate răzbate literatura, recunoscută de norod de-a lungul veacurilor, s-au găsit cunoscători, care fără a se sfătui măcar cu activul literar, au primit cu braţele deschise o mâzgălitură ruşinoasă. Oare simţul artei, al valorii literare este aşa de scăzut la tovarăşii aceştia?
Dar ce a dus teatrul în colhozurile republicii ani de zile, afară de operetă şi de unul ori două spectacole picante, a căror interpretare este adesea coborâtă la bufonadă? Dacă n-a dus nicio piesă din clasica moldovenească, nici din dramaturgia noastră sovietică, nici din clasica rusă, poate că cel puţin artiştii teatrului au propagat versurile şi proza clasică în concerte şi citiri artistice? S-a citit ceva din poeziile nemuritoare ale lui Eminescu, Alecsandri, Mateevici, Hasdeu ori din proza lui Creangă, Negruzzi?

Unul din cele mai mari neajunsuri ale activului actorilor în teatrul moldovenesc este, fără îndoială, joasa cultură a limbii, nu numai din punctul de vedere al pronunţării, dar şi al frazei literare, al corectitudinii gramaticale. Acest neajuns, care este în stare să compromită orice teatru ce se respectă, la noi este privit nu numai cu îngăduinţă, dar şi cu autoîmpăcare. Grija aceasta nici nu se pune măcar pe seama conducerii artistice, toată răspunderea o poartă un lucrător literar (loc gol, de altfel), un fel de redactor pe ici-acolo al pronunţărilor. Ce limbă învaţă artiştii teatrului? Ce luptă duce regia teatrului pentru a-i lega firesc şi categoric cu limba literară moldovenească, în care şi-au scris capodoperele lor cei mai buni clasici ai noştri, în care apar cele mai bune opere ale scriitorilor sovietici moldoveni? Se pot arăta câteva spectacole, de care am pomenit şi în care limba aceasta bogată apare neschimonosită. Restul, marea majoritate a spectacolelor, sunt traduceri jalnice, ştampări în moldoveneşte, făcute de unul sau doi lucrători ai teatrului.

Artiştii joacă piesele, le învaţă nu în nuanţe cristalizate ale limbii literare, dar în ştampurile bucvaliste ale unora şi aceloraşi traducători ad-hoc. Dar aceasta este destul pentru a compromite pe cei mai buni şi mai talentaţi artişti. Dacă am urmări traducerile impuse scenei teatrului nostru, am găsi o sumedenie de replici, închegate amorf, inexpresiv, fără simţul înalt al culturii literare şi strălucirea de cristal pe care o are limba literară. Multe sunt de-a dreptul analfabete, caraghioase. Pilde? În orice spectacol tradus, câte vreţi. Iată numai câteva culese dintr-un singur act în piesa „Trei privighetori”:
– Eu deamu nu-s! (În loc de: m-am dus, am plecat).
– Asta îmi face respect.
– Tu ce? Aşa ai să taci?
– Tot ce-ai al meu, port cu sine.
– Dumneavoastră la mine? Eu repede.
– Nici puf, nici pene! (Ni puha, ni pera).

În acelaşi act pot fi găsite încă zeci şi zeci de expresii de acestea, care n-au nimic în comun cu fraza literară. În majoritatea spectacolelor, perle de acestea cad ca o ploaie nesfârşită. Pentru un teatru care se respectă, o singură replică din acestea ar fi un adevărat scandal. De ce dar la noi artişti buni şi stimaţi sunt siliţi să demonstreze sistematic fraze atât de analfabete?

Orice perspectivă de creştere a teatrului nostru este legată anume de şcoala literară, care are o însemnătate fundamentală. Trebuie căutată şi regăsită anume legătura aceasta cu literatura noastră clasică şi actuală. Trebuie lucrat la realizarea acelor spectacole clasice şi sovietice, limba literară, cultura limbii şi cultura dramatică a cărora deschide orizonturi noi pentru artişti, îi pune în faţa necesităţii de a-şi desăvârşi necontenit măiestria. Trebuie să realizăm spectacole în limba lui Eminescu, Negruzzi, Creangă, a literaturii noastre sovietice, dar nu în limba a doi traducători improvizaţi, fie chiar dintre cei mai apropiaţi prieteni ai teatrului. Ni se pare că anume aceasta nu înţelege tovarăşul Gherlac, când se apără cu amândouă mâinile de dramaturgia naţională. Nu înţelegem că şi pentru dumnealui aceasta este singura cale de creştere, de lichidare a îngrădirii şi a înapoierii.

Niciun teatru nu poate creşte cu „Haiducii”, cu „Dolina vinogradnaia” şi cu traduceri neliterare, neartistice. Pot trece zeci de anşlaguri cu „Dorogaia mamocika”, aceasta nu va face decât să scadă nivelul artistic al teatrului, să scadă rigurozitatea şi disciplina scenică a artiştilor, să strice gustul artistic al spectatorilor.

Oare nu este o sarcină de cinste pentru Ureche, Ştirbul, Gruzin, Darienco, Cupcea şi mulţi alţi artişti talentaţi de a propaga în norod versurile, proza şi dramaturgia clasicilor şi a celor mai buni scriitori de astăzi? Mai zilele trecute am auzit-o pe Cazimirova, pentru a nu ştiu câta oară, reproşând scriitorilor moldoveni că nu creează roluri pe care să le joace dumneaei cu tot talentul, care o caracterizează. Are dreptate, nu vom nega datoriile dramaturgilor noştri. Dar să se gândească Cazimirova la o singură întrebare, care o pun spectatorii ori de câte ori apare dumneaei pe scenă şi vădeşte, pe lângă talentul minunat, şi o cunoaştere slabă a limbii literare, în care joacă. Să se gândească: în toată bogata sa viaţă scenică a recitat ea măcar un vers din Eminescu, Alecsandri, Donici, Mateevici, măcar un fragment din Creangă, Hasdeu şi alţii. Ştie dumneaei măcar două-trei pagini din literatura aceasta, care face mândria norodului şi fără de care nu poate creşte un artist al norodului? Îşi poate cineva închipui un artist rus care nu citeşte şi nu cunoaşte operele lui Puşkin, Ostrovski, Nekrasov, Gorki, Maiakovski?

Nu punem aceste probleme pentru a polemiza. Le punem pentru că ele hotărăsc astăzi mişcarea noastră înainte. Şi nu vrem deloc să ieşim neapărat prea nevinovaţi şi noi, scriitorii, din această discuţie dureroasă. Scriitorii noştri au creat încă prea puţine piese de înaltă valoare artistică, prea puţine piese în care să răsune cu mari puteri mobilizatoare viaţa şi sufletul uriaş al norodului şi al vremii noastre. S-au scris până astăzi zeci şi zeci de piese, dintre care un număr relativ mic poate pretinde la lumina rampei şi are dreptul să atragă puterile creatoare ale celor mai buni artişti, ale unui regizor cu adevărat simţ de creaţie. Dar dacă aceasta este starea dramaturgiei noastre sovietice moldoveneşti, dacă îndeobşte, dramaturgia sovietică rămâne oarecum în urmă faţă de alte genuri, nu trebuie totuşi să prefacem această afirmaţie în laitmotiv pentru îndreptăţirea rutinei şi a analfabetismului pe scenă.

Una este sărăcia relativă a repertoriului naţional, şi alta este linia de neglijare absolută, ruperea de acest repertoriu. Oare zeci de piese de nivelul „U opasnoi certî”, „Liubovi Ani Berezco”, „Haiducii”, „Fiii codrilor”, „Dorogaia mamocika”, „În văile Moldovei”, „Arde Moldova”, „V doline vinogradnoi” şi altele nu sunt la un nivel infinit mai jos decât acele piese ale clasicii şi ale dramaturgiei sovietice moldoveneşti, pe care teatrul refuză să le pună? Oare dramaturgia noastră e de vină că teatrul moldovenesc în decurs de zeci de ani a pus numai o singură piesă clasică? Oare aceasta este pricina că în practica teatrului nu intră să popularizeze nimic din literatura moldovenească nici clasică, nici sovietică, nici în turneuri artistice, niciodată şi nicăieri? Şi ca să nu ne mărginim numai la teatrul moldovenesc, oare din pricina lipsei de repertoriu naţional n-a pus până astăzi teatrul rus din Chişinău nicio piesă, dar absolut niciuna din dramaturgia moldovenească, fie clasică, fie sovietică?

Nu, aceasta s-a întâmplat nu din pricina lipsei de repertoriu, dar datorită unei atitudini nihiliste faţă de arta şi de literatura naţională. Poate fi criticată literatura noastră, pot fi şi trebuie criticaţi scriitorii pentru toate lipsurile şi beteşugurile lor, dar critica aceasta nu trebuie prefăcută într-o armă nihilistă, care discreditează literatura numai de hatârul acelor care se complac în mărginire, în neştiinţă şi în inactivitate. Lupta pentru ridicarea repertoriului naţional este şi o luptă de ridicare a dramaturgiei şi a literaturii noastre sovietice moldoveneşti. Ea trebuie salutată şi dusă cu mijloace de încurajare şi de critică.

Suntem absolut convinşi, atât noi, cât şi toţi cei care cunosc realitatea dramaturgiei noastre, că în cele spuse mai sus stă cauza principală a rămânerii în urmă a teatrului. Problema de creaţie, capitală pentru teatru, este prefăcută cu prea multă uşurinţă şi cu prea puţin simţ de răspundere într-o simplă frază stereotipă şi nevalabilă: „N-avem dramaturgie”. Fraza aceasta poate fi fluturată de acei care s-au deprins a-şi acoperi cu ea toate neajunsurile şi toată nepăsarea. Pentru aceia însă care se străduiesc să mobilizeze mijloacele creatoare spre a ridica teatrul nostru din impas, pentru toţi aceia fraza de mai sus nu poate fi convingătoare. Ei vor mobiliza toată bogăţia literaturii noastre clasice, tot ce e mai bun în literatura sovietică contemporană (dramă, proză, poezie), absolut tot ce poate şi trebuie să înarmeze colectivul de artişti şi regizori pentru a-l ridica la nivelul înalt de cultură al Republicii noastre Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Este aceasta o muncă, pentru care face să freamăte sufletul fiecărui om al artei, pentru că acesta este drumul nostru de creştere.”

Această luare de atitudine a deschis poarta pentru dramaturgia națională contemporană. Peste un an și jumătate avea să fie publicată piesa „Casa mare” de Ion Druță, care vestea apariția artei teatrale naționale veritabile și apusul definitiv al operelor tematice cu iz ideologic, profund transnistrean.

Așa basarabenii și-au învins destinul...


 

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Editorial 10 Iulie 2020, ora: 20:40 de Alecu Reniță

STATALITATEA DODONISTĂ – CÂT DE REPREZENTATIVĂ ESTE?

În spaţiul public se aruncă mesaje-cheie menite să buimăcească lumea şi să-l avantajeze pe Igor Dodon. Nu ştiu câte din mesajele-cheie sunt lansate din prostie sau la comanda stăpânilor lui Igor Dodon. În ultimele 2-3 luni, „cârtiţele” din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Iulie 2020, ora: 09:27

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va deschide extensiuni la Bălți și Chișinău

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va deschide extensiuni la Bălți și Chișinău

 Tinerii din Republica Moldova care doresc să urmeze programe de studii identice cu cele de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), sub îndrumarea profesorilor din Iaşi, au posibilitatea de a studia la una dintre cele două Extensiuni ale UAIC de la Bălți...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 7 Iulie 2020, ora: 18:50

Descoperire BOMBĂ: Cercetările ADN demonstrează CLAR că RUȘII nu sunt SLAVI dar au origini TĂTARE și finlandeze

Cercetările ADN demonstrează CLAR că RUȘII nu sunt SLAVI dar au origini TĂTARE și finlandeze Foto: glavpost.com.ua

Cercetătorii ruși au făcut o descoperire senzațională, care va schimba cu siguranță percepția lumii față de etnia și istoria Rusiei. 

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 7 Iulie 2020, ora: 18:45

Top 5 cele mai bune fructe de consumat pe timpul verii

Top 5 cele mai bune fructe de consumat pe timpul verii

 Căldurile ridicate specifice verii sunt o adevărată provocare pentru organismul nostru. Este foarte important să ne hidratăm corespunzător și să consumăm cât mai multe legume și mai ales fructe.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 7 Iulie 2020, ora: 18:45

Cum stai cu BANII în luna iulie, în funcție de zodie

Cum stai cu BANII în luna iulie, în funcție de zodie

 Se știe că Jupiter este stăpânul norocului, în vreme ce Pluto este paznicul bogățiilor subpământene, asociat cu bunăstarea financiară. Scăpați din izolare, oamenii vor avea tendința să cheltuiască mai mult și să se bucure de vacanțe scumpe, iar astrele...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 7 Iulie 2020, ora: 18:38

China: Cel puţin 21 de morţi după ce un autobuz a plonjat într-un lac în provincia Guizhou

China: Cel puţin 21 de morţi după ce un autobuz a plonjat într-un lac în provincia Guizhou

 Cel puţin 21 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite marţi în sud-vestul Chinei după ce un autobuz a plonjat într-un lac artificial în provincia Guizhou, au anunţat autorităţile, transmit AFP, dpa şi Xinhua.

( ) Citeşte tot articolul

DIVERSE 7 Iulie 2020, ora: 18:33

STUDIU „Anii câinești” sunt un mit. Ce vârstă au, de fapt, câinii de trei ani

STUDIU „Anii câinești” sunt un mit. Ce vârstă au, de fapt, câinii de trei ani

 Oamenii de ştiinţă au demontat mitul potrivit căruia un an din viaţa unui câine ar fi echivalent cu şapte ani din viaţa unui om şi au constatat totodată că exemplarele tinere sunt "mai în vârstă" decât se credea anterior, relatează „The...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 7 Iulie 2020, ora: 18:12

Coronavirus Moldova, INFORMAȚII OFICIALE: 235 cazuri noi confirmate astăzi

Coronavirus Moldova, INFORMAȚII OFICIALE: 235 cazuri noi confirmate astăzi

 235 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 3 în Transnistria.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 7 Iulie 2020, ora: 12:27

Iranul negociază cu China un acord „care nu are nimic secret”

Iranul negociază cu China un acord „care nu are nimic secret”

Iranul discută cu China un acord de parteneriat strategic pe termen lung și acesta „nu are nimic secret”, a dat asigurări, duminică, ministrul iranian de Externe, într-un discurs ţinut în fața deputaților, la Teheran, relatează Rador citând La Libre Belgique....

( ) Citeşte tot articolul

Externe 7 Iulie 2020, ora: 12:19

America au depăşit 3 MILIOANE de cazuri de COVID-19

America au depăşit 3 MILIOANE de cazuri de COVID-19

 Statele Unite au atins, marţi, pragul de 3 milioane de îmbolnăviri de COVID-19, potrivit datelor prezentate de worldmeters.info. Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 înregistrate în 24 de ore, SUA a ajuns la 3.040.833 de infectări, fiind de departe ţara cu cele...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 7 Iulie 2020, ora: 12:08

Andrei Năstase, despre decizia CC | ”Cine se aștepta ca textul Constituției să fie din nou interpretat în contextul unor interese politice de moment s-a înșelat”

Andrei Năstase, despre decizia CC | ”Cine se aștepta ca textul Constituției să fie din nou interpretat în contextul unor interese politice de moment s-a înșelat”

În opinia liderului Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, decizia de astăzi a Curții Constituționale era previzibilă și se încadrează cu strictețe în litera și spiritul Constituției Republicii Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 7 Iulie 2020, ora: 11:59

Rusia interzice vânătoarea de marmote, după ce China a emis o alertă sanitară pentru ciuma bubonică

Rusia interzice vânătoarea de marmote, după ce China a emis o alertă sanitară pentru ciuma bubonică

 După ce autoritățile chineze au semnalat apariția unui caz de ciumă bubonică, Rusia a anunțat că a creat patrule speciale pentru a opri vânătoarea de marmote în apropierea frontierei sale cu China și Mongolia, scrie The Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 7 Iulie 2020, ora: 11:30

Decizia de ultima oră a Curții Constituționale: Alegerile prezidențiale și parlamentare în aceeași zi - INTERZISE

Decizia de ultima oră a Curții Constituționale: Alegerile prezidențiale și parlamentare în aceeași zi - INTERZISE

Organizarea concomitentă a alegerilor prezidențiale și parlamentare este interzisă. Curtea Constituțională a pronunțat, cu puțin timp în urmă, o hotărâre în acest sens.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iulie 2020, ora: 14:06

Cazul Gațcan și abuzurile nemaiîntâlnite ale guvernării, în atenția presei de la Bruxelles

Cazul Gațcan și abuzurile nemaiîntâlnite ale guvernării, în atenția presei de la Bruxelles

Cazul deputatul Ștefan Gațcan, sechestrat și impus de către deputații guvernării să renunțe la mandat, a făcut înconjurul lumii. Publicația „The Bruselles Times”, publică un amplu articol la acest subiect, în care accentuează cum în Republica Moldova sunt...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 14:48

Guvernarea recidivează și mai tare, dând de înțeles că și alți deputați ar putea repeta soarta lui Gațcan

Guvernarea recidivează și mai tare, dând de înțeles că și alți deputați ar putea repeta soarta lui Gațcan

 Cazul deputatului Ștefan Gațcan, sechestrat, amenințat și forțat să depună mandatul de deputat creează deja precedente periculoase. Secretarul general al Partidului Democrat, deputatul Alexandru Jizdan, fost ministru de Interne le-a cerut joi, în plenul Parlamentului și altor...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 2 Iulie 2020, ora: 14:13

O clădire de trei etaje s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din New York

O clădire de trei etaje s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din New York

 O clădire de trei etaje s-a prăbuşit miercuri pe neaşteptate într-o zonă rezidenţială din cartierul Brooklyn (New York) din SUA, provocând un zgomot asurzitor şi un munte de moloz, fără ca autorităţile să fi raportat deocamdată victime, relatează EFE.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 2 Iulie 2020, ora: 14:09

exclusiv SCRISORI DIN BASARABIA /// Năvălirea bandelor semi-sălbatice de cazaci

SCRISORI DIN BASARABIA /// Năvălirea bandelor semi-sălbatice de cazaci

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci. 

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 14:01

INTERVIU Iurie Reniță: rusofilul Dodon se pregătește să impună scenariile hibride ale Rusiei! ȘANTAJUL, dosarele și gașca trădătorului Filip. O să fugă Dodon la Moscova, ca Ianukovici? Culisele crizei politice de la Chișinău

INTERVIU Iurie Reniță: rusofilul Dodon se pregătește să impună scenariile hibride ale Rusiei! ȘANTAJUL, dosarele și gașca trădătorului Filip. O să fugă Dodon la Moscova, ca Ianukovici? Culisele crizei politice de la Chișinău

Într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Podul.ro, deputatul Iurie Reniță (fost ambasador al Basarabiei la București) avertizează că rusofilul, socialistul și românofobul Igor Dodon se pregătește să pună în aplicare o serie de scenarii hibride...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 2 Iulie 2020, ora: 12:34

VIDEO: Cum ne putem apăra de mușcătura de căpușă

VIDEO: Cum ne putem apăra de mușcătura de căpușă

Remediu pentru infecția provocată de mușcătura de căpușă. Încă din luna mai, vaccinul împotriva encefalitei de căpușă a fost adus la noi în țară. Vorbim de o boală infecțioasă care poate fi transmisă la oameni imediat, după o singură înțepătură. Boala...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 12:30

Democrații îl acuză pe Dodon de acutizarea crizei politice

Democrații îl acuză pe Dodon de acutizarea crizei politice

Democrații, partenerii de coaliție ai socialiștilor, îl acuză pe președintele Igor Dodon, liderul informal al PSRM că s-ar face vinovat de criza politică care s-a acutizat în ultimele zile. Întrebată la emisiunea „Politica” de la TV8 cine trebuie să...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 2 Iulie 2020, ora: 11:58 de George Mărzencu

Portretele eroinelor care și-au pus viața în pericol în lupta cu torționarii sovietici

Portretele eroinelor care și-au pus viața în pericol în lupta cu torționarii sovietici Din editia print / Foto: Nadejda Isofie

Femeile din Rezistența armată antisovietică

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 11:03

Echipa PACE a lui Gheorghe Cavcaliuc se extinde. Campioni mondiali, avocați, profesori, oameni de afaceri și funcționari de stat au ADERAT la noul proiect politic

Echipa PACE a lui Gheorghe Cavcaliuc se extinde. Campioni mondiali, avocați, profesori, oameni de afaceri și funcționari de stat au ADERAT la noul proiect politic

Inițiativa de creare a Partidului Aducem Europa Acasă (PACE), condus de Gheorghe Cavcaliuc, care a fost lansată la mijlocul lunii iunie 2020, se bucură de tot mai mare succes în rândul cetățenilor R. Moldova. Zi de zi, numărul membrilor crește cu oameni de calitate,...

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 2 Iulie 2020, ora: 10:53

Rusia: Vladimir Putin rămâne președinte până în 2036

Rusia: Vladimir Putin rămâne președinte până în 2036

Cetăţenii ruşi au aprobat cu largă majoritate reforma constituţională supusă referendumului, permiţându-i astfel preşedintelui Vladimir Putin să candideze pentru încă două mandate şi să rămână şef al statului până în 2036, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)