Astăzi 26 Septembrie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 18:15
Abonamente

Istorie 10 Mai 2016, ora 07:15    Din editia print

Iurie Colesnic - În culisele Istoriei. UN STUDENT ÎN SFATUL ȚĂRII

Marime Font

Tânăr trecut prin tranșeele războiului și prin aulele universitare el a fost un „copil minune” al Sfatului Țării. 

Enciclopedic, biografia lui se prezintă astfel.
NĂSTASE, Gheorghe
(16.II.1896, s. Hristici, jud. Soroca – 28.XII.1985, Iaşi). Român.
Român basarabean.
S-a născut într-o familie de ţărani răzeşi.
Studii: şcoala primară în satul natal, şcoala gimnazială în Soroca, şcoala Normală din Cetatea Albă. În 1923 şi-a luat licenţa la secţia de Istorie-geografie de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi. În 1924 şi-a luat licenţa şi în geografie la Facultatea de Ştiinţe.
Între 1924-26 se specializează pe profilul geografie la Sorbona. În urma unor amănunţite studii de teren şi de laborator la 24 mai 1932 susţine teza de doctorat „Peunce. Contribuţii la cunoaşterea geografică, fizică şi omenească a Deltei Dunării în antichitate”, obţinând titlul de doctor în geografie.
Învăţător. Participă la primul război mondial (avea grad de ofiţer).
Membru al Partidului Naţional Moldovenesc.
În Sfatul Ţării a fost ales din partea Comitetului Executiv Moldovenesc al Frontului Românesc şi a aderat la fracţiunea Blocul Moldovenesc.
Mandat validat de la 8.III.1918 până la 27.XI.1918.
În cadrul Sfatului Ţării a fost secretar al Comisiei Agrare.
Chestionarul de membru al Sfatului Ţării l-a completat fiind în etate de 22 ani.
Tot la Chişinău în octombrie 1917 făcuse parte din prezidiul Congresului ostaşilor Moldoveni, fiind unul din secretarii Congresului.

Atitudinea lui faţă de revoluţia rusă şi mai ales faţă de evenimentele din Basarabia la acea perioadă este univocă şi se citeşte fără nici o greutate în spaţiul restrâns al unui articol din ziarul Cuvânt Moldovenesc, scris la îndemnul şi cu ajutorul lui Onisifor Ghibu şi intitulat sugestiv Cu prilejul unirii: „Urmând crezul proclamat de marea revoluţie rusească, că fiecare popor are dreptul de a-şi hotărî singur soarta, Sfatul Ţării în ziua de 27 martie a proclamat unirea Basarabiei cu Ţara-mumă România.

Loading...


Orice român trebuie să se bucure de acest fapt măreţ, căci prin el s-a şters marea nedreptate istorică, a cărei jertfă am fost noi, românii basarabeni, în anul 1812 şi urmările dureroase ale căreia le-am îndurat 106 ani. Calea urmată de Sfatul Ţării este singura cale dreaptă, căci ea ne-a adus la înfăptuirea unei părţi a idealului nostru naţional: unirea neamului. Orice altă cale ar fi fost o cale greşită, şi urmările ei ar fi fost mult mai triste decât acele ale răpirii de la 1812. Blestemaţi de neam, de istorie şi de urmaşi, ar fi fost acei nepricepuţi care ar fi mers pe altă cale. Judecata dreaptă şi nepărtinitoare a istoriei îi va judeca aspru pe acei, care sub cuvânt că ne doresc bine, ne îndreaptă pe alte căi.
Dezrobiţi de sub jugul ţarismului rusesc, noi am ajuns a fi astăzi fii şi cetăţeni liberi ai României libere. O nouă viaţă, într-o ţară unde noi suntem stăpâni pe soarta noastră şi pe viitorul nostru – aceasta ni se deschide de azi înainte. Nemaiavând grijă de ruşi, care vroiau să ne stăpânească neamul, vom încorda toate puterile noastre trupeşti pentru propăşirea culturală şi economică”.

Se simte în această scriere adânc imprimată efigia omului crescut şi educat la ţară, legănat de veşnicul gând de a avea şi de a prelucra pământul. De aici şi programul de activitate conjugat cu interesele păturii ţărăneşti: „Ţărănimea basarabeană, talpa ţării, care singură a păstrat aprinsă candela sfântă a românismului în curgerea unui veac de întuneric şi robie va primi pământul atât de mult dorit şi stropit de sudoarea şi sângele ei. Reforma agrară (împărţirea pământului) vom face noi, basarabenii, potrivit cu nevoile şi dorinţele noastre. Aceasta este una dintre temeliile unirii. Aceasta răstoarnă toate iscodirile, de care se folosesc duşmanii noştri în lupta lor împotriva noastră. Nimeni nu-i va mai crede pe aceşti lupi în piele de oaie, care, văzându-le zădărnicite prin unire, toate planurile lor, mai încearcă a duce în ispită sufletele neprihănite ale ţăranilor, spunându-le că unirea îi duce la robie.

Să avem încredere în fruntaşii noştri politici, călăuziţi de cele mai frumoase gânduri pentru popor, şi fără teamă şi şovăire să urmăm calea pe care ne-au arătat-o ei, povăţuiţi de cele mai curate cugete şi dorinţe.

Pătrunşi de măreţia zilelor în care trăim şi care se încheagă şi se întăreşte neamul nostru atât de încercat, să privim cu nădejde în viitor. Acesta ne prevesteşte o soartă mândră şi frumoasă”.
Votează Unirea Basarabiei cu România.

Un participant la negocierile din Paris

În 1919, fostul soldat, studentul Gheorghe Năstase, face parte din delegaţia basarabeană la conferinţa de pace din Paris, delegaţia având o misiune foarte delicată, urmând să demonstreze că unirea Basarabiei cu România s-a făcut pe baze legitime. Gh. Năstase a fost unul dintre autorii memoriului Le question de la Basarabie. Tot el a scris un material despre etnografia şi geografia Basarabiei. Impresiile sale de la această conferinţă le-a publicat în 1920, în revista Arhiva pentru ştiinţă şi reforma socială, intitulându-se Basarabia la conferinţa de pace. În acele pagini au fost inserate principalele puncte nevralgice ale discuţiilor.

Delegaţia basarabeană lupta cu renegații pentru a demonstra la Paris românitatea Basarabiei.

„Cu epocalul act al Unirii Basarabiei cu patria-mamă îndeplinit de Sfatul Ţării, s-a înfăptuit dorinţa fierbinte a generaţiei de azi a celor iubitori de neam. Acum mai trebuia o formalitate însemnată pentru a se pecetlui pentru totdeauna marele act.

Trebuia ca marile puteri aliate şi asociate în război, să recunoască actul unirii. Aceasta nu era aşa de uşor pentru că revenirea Basarabiei la matcă trezea multe duşmănii sau o periculoasă neînţelegere din partea unor factori hotărâtori.

De aceia trebuia ca opinia publică din Paris, unde reşedea Conferinţa de Pace, să fie lămurită şi câştigată precum şi delegaţii marilor puteri la această Conferinţă.

Pentru acest scop o delegaţie de basarabeni a fost trimisă la Paris, pentru a lămuri opinia publică şi cercurile cu influenţă şi a cere sprijinul factorilor hotărâtori.

Întâi, a plecat d-l Ion Pelivan, care a lucrat foarte mult pentru orientarea cercurilor politice din Franţa, editând o serie de broşuri asupra chestiunii Basarabiei, în care se arată într-un mod luminos, tot temeiul problemei, şi drepturile ce avea poporul basarabean, rupt de la matca sa naturală, ca să ceară să fie din nou realipit la patria comună.

Simţindu-se nevoie de o întâlnire a acţiunii de propagandă, au sosit la Paris şi ceilalţi membri ai delegaţiei basarabene şi anume: d-l Ion Codreanu, ca trimes al congresului comunelor rurale din Basarabia; Sergiu-Victor Cujbă, ca delegat al acestor comune şi al societăţilor culturale din Chişinău şi Gh. Nastasie, ca delegat al uniunii studenţilor din Basarabia.

Această delegaţie, sub preşedinţia d-lui I. Pelivan, avea să facă propaganda necesară, şi să înmâneze un memoriu în care să se arate situaţia din trecut a provinciei noastre, starea actuală a ei şi dreptele cereri pentru ca forurile competente să consacre actul Unirii.

Delegaţia ce trebuia să reprezinte, aşa zicând, însuşi voinţa Basarabiei, a sosit la 11 august 1919, la Paris. Între timp, d-l Ion Pelivan alcătuise un memoriu succint şi clar pe care delegaţia citindu-l şi discutându-l împreună cu regretatul profesor Murgoci, s-a hotărât tipărirea lui în 300 de exemplare şi înmânarea lui, tuturor notabilităţilor vieţii politice, culturale şi diplomatice ale Parisului.

Dar afară de trimiterea memoriului, delegaţia a început o energică propagandă prin viu grai, vizitând marile cotidiane ale Parisului pentru a le lămuri temeiul chestiunii basarabene şi a cere sprijinul lor.

Această propagandă era cu atât mai necesară, cu cât mai înainte, duseseră o campanie în contra revendicărilor legitime ale basarabenilor, dd. Krupensky şi Schmidt care spuseseră în toate părţile că 80% din moldoveni sunt pentru Rusia, că guvernul rus dezrobise pe ţăranii moldoveni, că populaţia moldovenească nu se găseşte în majoritate, şi lucruri de acestea.

Am căutat să dărâmăm toate aceste date, arătând care este adevărata stare în Basarabia şi care este voinţa nestrămutată a marii majorităţi.
O plăcută surprindere ne-a făcut delegatul tehnic englez pentru chestiunile teritoriale, dl Leeper, care ştiind româneşte, dd. Codreanu şi Nastase i-au expus doleanţele noastre în limba natală, iar Sergiu V. Cujbă în limba franceză. Dl Leeper ne-a asigurat despre bunăvoinţa sa, ceea ce ne-a bucurat, căci d-sa era un factor însemnat al conferinţei de pace.

Tot cordial şi binevoitor a fost regretatul bărbat de Stat italian Tittoni, delegatul Italiei la Conferinţă, care ne-a asigurat tot sprijinul.
Mai toţi bărbaţii politici şi diplomaţii se interesau în mare grad de chestiunea minorităţilor din Basarabia şi de chestiunea ucraineană. Am avut prilejul să le expun esenţa problemei ucrainene.

Asistaţi de d-l Antonescu, ministrul nostru la Paris, ne-am prezentat notabilităţilor franceze, foştii prim-miniştri Marthou, Dubost prezid. senatului şi Dechanel.

Tuturor le-am expus revendicările noastre, primind asigurări pline de nădejde.

Am vizitat apoi pe distinsul om de stat Tardieu, raportor la Conferinţa păcii, care după ascultarea dorinţelor noastre, ne-a promis sprijinul său, adăugând însă că dacă România va semna tratatul cu Austria, atunci chestiunea Basarabiei se poate socoti ca rezolvată.

În genere, afară de delegaţia americană, care la început ridica obiecţii pentru recunoaşterea Unirii, – mai toţi factorii politici şi culturali, au privit cu simpatie chestiunea basarabeană, astfel că activitatea delegaţiei nu a fost de prisos, ci a contribuit în bună măsură la recunoaşterea drepturilor noastre şi aceasta se datoreşte şi activităţii adevărate a d-lui I. Pelivan.”

(Sergiu-Victor Cujbă, I.Pelivan la conferinţa Păcii de la Paris.//Viața Basarabiei, 1936, nr.7-8, pag.133-135).

În 1925 se căsătoreşte cu o tânără şi frumoasă basarabeană Olga Vrabie, fiica cunoscutului luptător naţional Gheorghe Vrabie, poeta care l-a uimit prin sensibilitatea-i şi pe marele critic Garabet Ibrăileanu. Armonioasa pereche, peste un an, pleacă la Paris, unde Gheorghe urma să-şi ia doctoratul. Dar pentru plăpânda basarabeancă clima pariziană s-a dovedit a fi neprielnică, ea îmbolnăvindu-se de tuberculoză. Au urmat ani de tratament prin pasionate şi mănăstiri, dar, în cele din urmă, inima curajoasei şi chinuitei poete a încetat să bată. Din această căsătorie Gheorghe Năstase a avut un băieţaş pe nume Dumitru, care astăzi este unul dintre cei mai mari specialişti români în bizantologie.

Scânteia umorului nesecat al țăranului basarabean

În urma unui concurs este numit profesor titular la Catedra de geografie generală şi geografie umană a universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1939, funcţie onorată până în anul 1948. În urma unor împrejurări este silit să-şi întrerupă activitatea la catedră.

Unul dintre studenţii lui, Nicolae Poni, scria în revista Viaţa Basarabiei: „Am asistat la cursul profesorului Năstase şi de la primele vorbe, am fost impresionat de simplitatea expunerii. Redă subiectul scurt şi cuprinzător, în cuvinte pe care le-ar putea înţelege şi un ascultător nepregătit. Îţi povesteşte bogăţiile României noastre aşa cum ar fi vorbit un ţăran moldovean despre gospodăria lui. În ochii savantului se aprinde scânteia umorului nesecat al ţăranului basarabean, iar gluma sănătoasă a unei întâmplări trăite vine să-ţi întipărească mai adânc amănuntul ştiinţific”.

La Chişinău a colaborat la mai multe ziare şi reviste (România Nouă, Viaţa Basarabiei, Arhivele Basarabiei, Calendarul Basarabiei, Cuvânt moldovenesc ş.a.)

Temperamentul publicistic al autorului a evoluat de la apelul pur tineresc şi entuziast la fraza cumpătată şi ironică a unui istoric conştient de valoarea şi importanţa ştiinţifică pe care o posedă în tezaurul poporului său. Ucraineanul Hruşevschi capătă altă lumină trecând prin laboratorul lui Gh. Năstase: „Istoria lui Hruşevschi este istoria unui popor tânăr încă, foarte gelos pe tot ce-i aparţine şi care nu voieşte să împartă cu nimeni nimic din ce este sau i se pare că este a lui: nici eroi, nici fapte, nici teritorii. Exagerarea, şi în unele cazuri chiar interpretarea romantică, moştenită de la precursori – cu toată aplicarea, metodei ştiinţifice – nu sunt străine operei istorice, de altfel atât de merituoasă, a lui Hruşevschi. Istoria lui încalcă adeseori sferele istorice ale popoarelor vecine; patriotismul pronunţat pe alocuri îl împiedică să vadă clar ce aparţine ca fapte istorice poporului său şi ce nu. Istoria popoarelor conlocuitoare, vecine sau a celor care au dominat peste poporul ucrainean are temeiuri de-a disputa evenimente şi personalităţi istorice, pe care istoria ucraineană le atribuie numai poporului său” (Românii şi ucrainenii operei istorice a lui M. Hruşevschi, extras din revista Viaţa Basarabiei, nr. I, ianuarie 1942).

Din 1955 este încadrat ca şef de sector la Institutul de geologie şi geografie al Academiei Române, contribuind prin aparaturi deosebite la realizarea „Monografiei geografice a R. P. Române”.
În Calendarul Basarabiei din 1923 am citit o tulburătoare odă, scrisă de Gheorghe Năstase și dedicată satului de baştină (Sătucean din vale), un fel de imn Basarabiei îndrăgite:

Sătucean din vale
Cu căsuţe albe
Eşti prea plin de jale!
Te-au lăsat bărbaţii
Voinici ca şi brazii
Şi s-au dus, s-au dus
Departe spre apus...
Şi-au cernit năframele
Fetele, nevestele...
Sătucean din vale,
Ai atâta jale,
Că nu-ncape-n casă
Şi-n pârău se varsă!...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Local 26 Septembrie 2020, ora: 09:22

Fii erou la tine acasă - sortează!

Fii erou la tine acasă - sortează!

În satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, a apărut o organizație frumoasă de tineri care au scop să îmbunătățească viața consătenilor prin intermediul unei liste ample de proiecte ecologice și sociale. Prima inițiativă a acestor tineri este legată colectarea...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 26 Septembrie 2020, ora: 09:05

Avertisment de la METEO - Temperaturi în scădere și vânt puternic

Avertisment de la METEO - Temperaturi în scădere și vânt puternic

Sâmbătă sunt posibile ploi slabe în sud, iar duminică sunt așteptate ploi cu descărcări electrice în toate regiunile. Un Cod Galben de intensificări ale vântului a fost instituit pentru 26 și 27 septembrie....

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 26 Septembrie 2020, ora: 08:56

Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

 Luna se muta din Capricorn in Varsator si iti vei regasi puterea. Daca discutia directa cu cineva nu te-a dus unde trebuie, poate incerci sa schimbi tactica. Pune pe altcineva sa faca treaba. Cum Soarele si Luna fac trigon, acest lucru nu va fi deloc dificil, mai ales daca esti cinstit si...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 08:13

Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Cu 238 de morţi raportaţi la milionul de locuitori, Elveţia se află într-o situaţie aproape identică din acest punct de vedere cu România. Doar că la ei se vorbeşte altfel despre combaterea epidemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 07:54

FoxyCredit a intrat pe piața din România: obiective și avantaje

FoxyCredit a intrat pe piața din România: obiective și avantaje

În iulie 2020, libertatea.ro a scris despre site-ul FoxyCredit. A fost menționat faptul că serviciul a început să funcționeze și în România. Analiștii și specialiștii în finanțe ai site-ului au pregătit deja 7 recenzii complete ale IFN-urilor locale. Prin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 07:52

Tragedie în Ucraina: Un avion al armatei s-a prăbușit. Sunt cel puțin 22 de morți

Tragedie în Ucraina: Un avion al armatei s-a prăbușit. Sunt cel puțin 22 de morți

Un avion de transport al armatei ucrainene s-a prăbușit vineri seară în regiunea Harkov din estul țării. Accidentul s-a soldat cu 22 de morți și doi răniți grav, au declarat forțele aeriene naționale într-un comunicat de presă.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 26 Septembrie 2020, ora: 01:16

Dintre toate lucrurile pe care le cunoaştem în Univers creierul uman este cel mai complex: conţine peste 100 de miliarde de neuroni, mai mult decât numărul stelelor din Calea Lactee.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 00:59

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Din Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Septembrie 2020, ora: 17:33

Alexandru Tănase Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie

Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie

Parcurgem cu toții timpuri stranii, marcate de o involuție dramatică a valorilor, fapt care afectează fiecare aspect al existenței noastre. Această involuție,  a dat naștere relativ recent în limbajul sociologic și politologic anglo-saxon, unui termen nou, cel de...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 25 Septembrie 2020, ora: 15:32

VIDEO Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soției în timpul sesiunii online a parlamentului

VIDEO Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soției în timpul sesiunii online a parlamentului

Un deputat argentinian a fost suspendat joi pentru că, în timpul unei sesiuni parlamentare prin videoconferinţă, a apărut într-o postură indecentă alături de soţia sa, începând la un moment dat să-i sărute sânii. Videoclipul cu scena respectivă a devenit...

( ) Citeşte tot articolul

Externe 25 Septembrie 2020, ora: 15:23

Nepotul lui Pablo Escobar a găsit 18 MILIOANE de dolari ascunşi în peretele unui apartament

Nepotul lui Pablo Escobar a găsit 18 MILIOANE de dolari ascunşi în peretele unui apartament

 Nicolas Escobar a afirmat că o „viziune” i-a spus exact unde să caute banii în apartamentul din Medellin, relatează presa locală, potrivit Tvr.ro. Nicolas Escobar, nepotul lui Pablo Escobar, a declarat presei columbiene că nu a fost prima dată când a găsit...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 25 Septembrie 2020, ora: 15:14

Horoscopul zilei de azi VINERI 25 SEPTEMBRIE 2020. Cine este adversarul tău?

Horoscopul zilei de azi VINERI 25 SEPTEMBRIE 2020. Cine este adversarul tău?

 Luna este inca in Capricorn, iar impreuna cu Jupiter, Neptun, Pluto si Saturn, iti dau puterea sa iti urmaresti obiectivele. Te simti ca un luptator Kung Fu: puternic, autoritar. Dar cine este adversarul tau?

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 25 Septembrie 2020, ora: 15:10

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

 Pasta de roșii este aproape nelipsită din gastronomia românească. Însă, dacă vrei să te bucuri de aroma curată, nemodificată de ingrediente adăugate în timpul fabricării în masă, trebuie să renunți la varianta din magazine. Cea mai sănătoasă rețetă...

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 25 Septembrie 2020, ora: 15:07

Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu otrava militară numită noviciok

Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu otrava militară numită noviciok

 Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The Moscow Times.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Septembrie 2020, ora: 14:56

Incendiu la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău. Ministrul român al Culturii: Vom căuta să oferim ajutor

Incendiu la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău. Ministrul român al Culturii: Vom căuta să oferim ajutor

 Un incendiu produs joi la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău a afectat o suprafaţă de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, iar clădirea simbol a capitalei Moldovei este închisă pentru o perioadă nedeterminată, a anunţat vineri Ministerul...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 25 Septembrie 2020, ora: 14:39

VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

 Un atac cu armă albă a avut loc vineri dimineață în apropierea vechii redacții Charlie Hebdo, patru persoane fiind rănite, dintre care una ar fi în stare gravă, transmite BFMTV. Un suspect a fost reținut de poliție.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 24 Septembrie 2020, ora: 15:02

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

Incendiul de la Filarmonica Națională ia amploare. Potrivit informațiilor, a căzut tavanul de la sala principală a Filarmonicii, iar pompierii au fost retraşi de pe acoperişul clădirii, fiind pericol pentru viaţa lor. Deocamdată, incendiul nu a fost localizat, intervenţia este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 09:33

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși pe care procurorii îi suspectează că au fost implicați în acțiuni de spionaj. Cei doi diplomați ruși au fost somați să părăsească Bulgaria în 72 de ore, a declarat miercuri ministerul de externe, conform Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 24 Septembrie 2020, ora: 08:38

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

 O sută de mass-media publică miercuri în Franţa o scrisoare deschisă în care lansează un apel la mobilizare în favoarea libertăţii de expresie în sprijinul săptămânalului Charlie Hebdo, care a fost ameninţat din nou de Al Qaida după retipărirea...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 24 Septembrie 2020, ora: 08:03

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 07:50

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

După ce Lukașenko și-a organizat o inaugurație în secret, bielorușii au ieșit din nou în stradă. De această dată forțele de ordine au fost mai agresive decât de obicei.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 24 Septembrie 2020, ora: 07:04

Ce spune cafeaua preferată despre tine

Ce spune cafeaua preferată despre tine

 Chiar daca nu exista cifre oficiale, cafeaua este una dintre cele mai apreciate bauturi din intreaga lume. Cafeaua nu doar ca le ofera oamenilor plusul de energie necesar inceperii unei noi zile de munca, insa dezvaluie o multime de lucruri despre personalitatea celor care o consuma,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 06:13

investigație CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 05:00

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

De la înfiinţarea statului naţional suveran şi independent România, Armata Română nu s-a implicat în multe conflicte regionale sau internaţionale. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 Septembrie 2020, ora: 04:54

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

 Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)