Astăzi 16 Decembrie 2019, Luni - Ultima actualizare la ora 10:49
Abonamente

Istorie 10 Mai 2016, ora 07:15    Din editia print

Iurie Colesnic - În culisele Istoriei. UN STUDENT ÎN SFATUL ȚĂRII

Marime Font

Tânăr trecut prin tranșeele războiului și prin aulele universitare el a fost un „copil minune” al Sfatului Țării. 

Enciclopedic, biografia lui se prezintă astfel.
NĂSTASE, Gheorghe
(16.II.1896, s. Hristici, jud. Soroca – 28.XII.1985, Iaşi). Român.
Român basarabean.
S-a născut într-o familie de ţărani răzeşi.
Studii: şcoala primară în satul natal, şcoala gimnazială în Soroca, şcoala Normală din Cetatea Albă. În 1923 şi-a luat licenţa la secţia de Istorie-geografie de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi. În 1924 şi-a luat licenţa şi în geografie la Facultatea de Ştiinţe.
Între 1924-26 se specializează pe profilul geografie la Sorbona. În urma unor amănunţite studii de teren şi de laborator la 24 mai 1932 susţine teza de doctorat „Peunce. Contribuţii la cunoaşterea geografică, fizică şi omenească a Deltei Dunării în antichitate”, obţinând titlul de doctor în geografie.
Învăţător. Participă la primul război mondial (avea grad de ofiţer).
Membru al Partidului Naţional Moldovenesc.
În Sfatul Ţării a fost ales din partea Comitetului Executiv Moldovenesc al Frontului Românesc şi a aderat la fracţiunea Blocul Moldovenesc.
Mandat validat de la 8.III.1918 până la 27.XI.1918.
În cadrul Sfatului Ţării a fost secretar al Comisiei Agrare.
Chestionarul de membru al Sfatului Ţării l-a completat fiind în etate de 22 ani.
Tot la Chişinău în octombrie 1917 făcuse parte din prezidiul Congresului ostaşilor Moldoveni, fiind unul din secretarii Congresului.

Atitudinea lui faţă de revoluţia rusă şi mai ales faţă de evenimentele din Basarabia la acea perioadă este univocă şi se citeşte fără nici o greutate în spaţiul restrâns al unui articol din ziarul Cuvânt Moldovenesc, scris la îndemnul şi cu ajutorul lui Onisifor Ghibu şi intitulat sugestiv Cu prilejul unirii: „Urmând crezul proclamat de marea revoluţie rusească, că fiecare popor are dreptul de a-şi hotărî singur soarta, Sfatul Ţării în ziua de 27 martie a proclamat unirea Basarabiei cu Ţara-mumă România.


Orice român trebuie să se bucure de acest fapt măreţ, căci prin el s-a şters marea nedreptate istorică, a cărei jertfă am fost noi, românii basarabeni, în anul 1812 şi urmările dureroase ale căreia le-am îndurat 106 ani. Calea urmată de Sfatul Ţării este singura cale dreaptă, căci ea ne-a adus la înfăptuirea unei părţi a idealului nostru naţional: unirea neamului. Orice altă cale ar fi fost o cale greşită, şi urmările ei ar fi fost mult mai triste decât acele ale răpirii de la 1812. Blestemaţi de neam, de istorie şi de urmaşi, ar fi fost acei nepricepuţi care ar fi mers pe altă cale. Judecata dreaptă şi nepărtinitoare a istoriei îi va judeca aspru pe acei, care sub cuvânt că ne doresc bine, ne îndreaptă pe alte căi.
Dezrobiţi de sub jugul ţarismului rusesc, noi am ajuns a fi astăzi fii şi cetăţeni liberi ai României libere. O nouă viaţă, într-o ţară unde noi suntem stăpâni pe soarta noastră şi pe viitorul nostru – aceasta ni se deschide de azi înainte. Nemaiavând grijă de ruşi, care vroiau să ne stăpânească neamul, vom încorda toate puterile noastre trupeşti pentru propăşirea culturală şi economică”.

Se simte în această scriere adânc imprimată efigia omului crescut şi educat la ţară, legănat de veşnicul gând de a avea şi de a prelucra pământul. De aici şi programul de activitate conjugat cu interesele păturii ţărăneşti: „Ţărănimea basarabeană, talpa ţării, care singură a păstrat aprinsă candela sfântă a românismului în curgerea unui veac de întuneric şi robie va primi pământul atât de mult dorit şi stropit de sudoarea şi sângele ei. Reforma agrară (împărţirea pământului) vom face noi, basarabenii, potrivit cu nevoile şi dorinţele noastre. Aceasta este una dintre temeliile unirii. Aceasta răstoarnă toate iscodirile, de care se folosesc duşmanii noştri în lupta lor împotriva noastră. Nimeni nu-i va mai crede pe aceşti lupi în piele de oaie, care, văzându-le zădărnicite prin unire, toate planurile lor, mai încearcă a duce în ispită sufletele neprihănite ale ţăranilor, spunându-le că unirea îi duce la robie.

Să avem încredere în fruntaşii noştri politici, călăuziţi de cele mai frumoase gânduri pentru popor, şi fără teamă şi şovăire să urmăm calea pe care ne-au arătat-o ei, povăţuiţi de cele mai curate cugete şi dorinţe.

Pătrunşi de măreţia zilelor în care trăim şi care se încheagă şi se întăreşte neamul nostru atât de încercat, să privim cu nădejde în viitor. Acesta ne prevesteşte o soartă mândră şi frumoasă”.
Votează Unirea Basarabiei cu România.

Un participant la negocierile din Paris

În 1919, fostul soldat, studentul Gheorghe Năstase, face parte din delegaţia basarabeană la conferinţa de pace din Paris, delegaţia având o misiune foarte delicată, urmând să demonstreze că unirea Basarabiei cu România s-a făcut pe baze legitime. Gh. Năstase a fost unul dintre autorii memoriului Le question de la Basarabie. Tot el a scris un material despre etnografia şi geografia Basarabiei. Impresiile sale de la această conferinţă le-a publicat în 1920, în revista Arhiva pentru ştiinţă şi reforma socială, intitulându-se Basarabia la conferinţa de pace. În acele pagini au fost inserate principalele puncte nevralgice ale discuţiilor.

Delegaţia basarabeană lupta cu renegații pentru a demonstra la Paris românitatea Basarabiei.

„Cu epocalul act al Unirii Basarabiei cu patria-mamă îndeplinit de Sfatul Ţării, s-a înfăptuit dorinţa fierbinte a generaţiei de azi a celor iubitori de neam. Acum mai trebuia o formalitate însemnată pentru a se pecetlui pentru totdeauna marele act.

Trebuia ca marile puteri aliate şi asociate în război, să recunoască actul unirii. Aceasta nu era aşa de uşor pentru că revenirea Basarabiei la matcă trezea multe duşmănii sau o periculoasă neînţelegere din partea unor factori hotărâtori.

De aceia trebuia ca opinia publică din Paris, unde reşedea Conferinţa de Pace, să fie lămurită şi câştigată precum şi delegaţii marilor puteri la această Conferinţă.

Pentru acest scop o delegaţie de basarabeni a fost trimisă la Paris, pentru a lămuri opinia publică şi cercurile cu influenţă şi a cere sprijinul factorilor hotărâtori.

Întâi, a plecat d-l Ion Pelivan, care a lucrat foarte mult pentru orientarea cercurilor politice din Franţa, editând o serie de broşuri asupra chestiunii Basarabiei, în care se arată într-un mod luminos, tot temeiul problemei, şi drepturile ce avea poporul basarabean, rupt de la matca sa naturală, ca să ceară să fie din nou realipit la patria comună.

Simţindu-se nevoie de o întâlnire a acţiunii de propagandă, au sosit la Paris şi ceilalţi membri ai delegaţiei basarabene şi anume: d-l Ion Codreanu, ca trimes al congresului comunelor rurale din Basarabia; Sergiu-Victor Cujbă, ca delegat al acestor comune şi al societăţilor culturale din Chişinău şi Gh. Nastasie, ca delegat al uniunii studenţilor din Basarabia.

Această delegaţie, sub preşedinţia d-lui I. Pelivan, avea să facă propaganda necesară, şi să înmâneze un memoriu în care să se arate situaţia din trecut a provinciei noastre, starea actuală a ei şi dreptele cereri pentru ca forurile competente să consacre actul Unirii.

Delegaţia ce trebuia să reprezinte, aşa zicând, însuşi voinţa Basarabiei, a sosit la 11 august 1919, la Paris. Între timp, d-l Ion Pelivan alcătuise un memoriu succint şi clar pe care delegaţia citindu-l şi discutându-l împreună cu regretatul profesor Murgoci, s-a hotărât tipărirea lui în 300 de exemplare şi înmânarea lui, tuturor notabilităţilor vieţii politice, culturale şi diplomatice ale Parisului.

Dar afară de trimiterea memoriului, delegaţia a început o energică propagandă prin viu grai, vizitând marile cotidiane ale Parisului pentru a le lămuri temeiul chestiunii basarabene şi a cere sprijinul lor.

Această propagandă era cu atât mai necesară, cu cât mai înainte, duseseră o campanie în contra revendicărilor legitime ale basarabenilor, dd. Krupensky şi Schmidt care spuseseră în toate părţile că 80% din moldoveni sunt pentru Rusia, că guvernul rus dezrobise pe ţăranii moldoveni, că populaţia moldovenească nu se găseşte în majoritate, şi lucruri de acestea.

Am căutat să dărâmăm toate aceste date, arătând care este adevărata stare în Basarabia şi care este voinţa nestrămutată a marii majorităţi.
O plăcută surprindere ne-a făcut delegatul tehnic englez pentru chestiunile teritoriale, dl Leeper, care ştiind româneşte, dd. Codreanu şi Nastase i-au expus doleanţele noastre în limba natală, iar Sergiu V. Cujbă în limba franceză. Dl Leeper ne-a asigurat despre bunăvoinţa sa, ceea ce ne-a bucurat, căci d-sa era un factor însemnat al conferinţei de pace.

Tot cordial şi binevoitor a fost regretatul bărbat de Stat italian Tittoni, delegatul Italiei la Conferinţă, care ne-a asigurat tot sprijinul.
Mai toţi bărbaţii politici şi diplomaţii se interesau în mare grad de chestiunea minorităţilor din Basarabia şi de chestiunea ucraineană. Am avut prilejul să le expun esenţa problemei ucrainene.

Asistaţi de d-l Antonescu, ministrul nostru la Paris, ne-am prezentat notabilităţilor franceze, foştii prim-miniştri Marthou, Dubost prezid. senatului şi Dechanel.

Tuturor le-am expus revendicările noastre, primind asigurări pline de nădejde.

Am vizitat apoi pe distinsul om de stat Tardieu, raportor la Conferinţa păcii, care după ascultarea dorinţelor noastre, ne-a promis sprijinul său, adăugând însă că dacă România va semna tratatul cu Austria, atunci chestiunea Basarabiei se poate socoti ca rezolvată.

În genere, afară de delegaţia americană, care la început ridica obiecţii pentru recunoaşterea Unirii, – mai toţi factorii politici şi culturali, au privit cu simpatie chestiunea basarabeană, astfel că activitatea delegaţiei nu a fost de prisos, ci a contribuit în bună măsură la recunoaşterea drepturilor noastre şi aceasta se datoreşte şi activităţii adevărate a d-lui I. Pelivan.”

(Sergiu-Victor Cujbă, I.Pelivan la conferinţa Păcii de la Paris.//Viața Basarabiei, 1936, nr.7-8, pag.133-135).

În 1925 se căsătoreşte cu o tânără şi frumoasă basarabeană Olga Vrabie, fiica cunoscutului luptător naţional Gheorghe Vrabie, poeta care l-a uimit prin sensibilitatea-i şi pe marele critic Garabet Ibrăileanu. Armonioasa pereche, peste un an, pleacă la Paris, unde Gheorghe urma să-şi ia doctoratul. Dar pentru plăpânda basarabeancă clima pariziană s-a dovedit a fi neprielnică, ea îmbolnăvindu-se de tuberculoză. Au urmat ani de tratament prin pasionate şi mănăstiri, dar, în cele din urmă, inima curajoasei şi chinuitei poete a încetat să bată. Din această căsătorie Gheorghe Năstase a avut un băieţaş pe nume Dumitru, care astăzi este unul dintre cei mai mari specialişti români în bizantologie.

Scânteia umorului nesecat al țăranului basarabean

În urma unui concurs este numit profesor titular la Catedra de geografie generală şi geografie umană a universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1939, funcţie onorată până în anul 1948. În urma unor împrejurări este silit să-şi întrerupă activitatea la catedră.

Unul dintre studenţii lui, Nicolae Poni, scria în revista Viaţa Basarabiei: „Am asistat la cursul profesorului Năstase şi de la primele vorbe, am fost impresionat de simplitatea expunerii. Redă subiectul scurt şi cuprinzător, în cuvinte pe care le-ar putea înţelege şi un ascultător nepregătit. Îţi povesteşte bogăţiile României noastre aşa cum ar fi vorbit un ţăran moldovean despre gospodăria lui. În ochii savantului se aprinde scânteia umorului nesecat al ţăranului basarabean, iar gluma sănătoasă a unei întâmplări trăite vine să-ţi întipărească mai adânc amănuntul ştiinţific”.

La Chişinău a colaborat la mai multe ziare şi reviste (România Nouă, Viaţa Basarabiei, Arhivele Basarabiei, Calendarul Basarabiei, Cuvânt moldovenesc ş.a.)

Temperamentul publicistic al autorului a evoluat de la apelul pur tineresc şi entuziast la fraza cumpătată şi ironică a unui istoric conştient de valoarea şi importanţa ştiinţifică pe care o posedă în tezaurul poporului său. Ucraineanul Hruşevschi capătă altă lumină trecând prin laboratorul lui Gh. Năstase: „Istoria lui Hruşevschi este istoria unui popor tânăr încă, foarte gelos pe tot ce-i aparţine şi care nu voieşte să împartă cu nimeni nimic din ce este sau i se pare că este a lui: nici eroi, nici fapte, nici teritorii. Exagerarea, şi în unele cazuri chiar interpretarea romantică, moştenită de la precursori – cu toată aplicarea, metodei ştiinţifice – nu sunt străine operei istorice, de altfel atât de merituoasă, a lui Hruşevschi. Istoria lui încalcă adeseori sferele istorice ale popoarelor vecine; patriotismul pronunţat pe alocuri îl împiedică să vadă clar ce aparţine ca fapte istorice poporului său şi ce nu. Istoria popoarelor conlocuitoare, vecine sau a celor care au dominat peste poporul ucrainean are temeiuri de-a disputa evenimente şi personalităţi istorice, pe care istoria ucraineană le atribuie numai poporului său” (Românii şi ucrainenii operei istorice a lui M. Hruşevschi, extras din revista Viaţa Basarabiei, nr. I, ianuarie 1942).

Din 1955 este încadrat ca şef de sector la Institutul de geologie şi geografie al Academiei Române, contribuind prin aparaturi deosebite la realizarea „Monografiei geografice a R. P. Române”.
În Calendarul Basarabiei din 1923 am citit o tulburătoare odă, scrisă de Gheorghe Năstase și dedicată satului de baştină (Sătucean din vale), un fel de imn Basarabiei îndrăgite:

Sătucean din vale
Cu căsuţe albe
Eşti prea plin de jale!
Te-au lăsat bărbaţii
Voinici ca şi brazii
Şi s-au dus, s-au dus
Departe spre apus...
Şi-au cernit năframele
Fetele, nevestele...
Sătucean din vale,
Ai atâta jale,
Că nu-ncape-n casă
Şi-n pârău se varsă!...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Economie 16 Decembrie 2019, ora: 10:39

STATISTICI /// Exportul R. Moldova este în creștere dar spre UE este în scădere. Cei mai mulți bani vin din România

STATISTICI /// Exportul R. Moldova este în creștere dar spre UE este în scădere. Cei mai mulți bani vin din România

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2019 s-au cifrat la 268,3 milioane dolari SUA, cu 12,4% mai mult, față de luna precedentă și cu 3,6% - comparativ cu luna octombrie 2018.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 09:12

Dodon îi sugerează lui Țurcan ce să decidă CC? ”Eventualele alegeri parlamentare anticipate ar trebui să aibă loc în baza sistemului electoral proporțional”

Dodon îi sugerează lui Țurcan ce să decidă CC? ”Eventualele alegeri parlamentare anticipate ar trebui să aibă loc în baza sistemului electoral proporțional”

Eventualele alegeri parlamentare anticipate ar trebui să aibă loc în baza sistemului electoral proporțional, susține președintele Igor Dodon.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 08:54

PSRM și PDM și-au împărțit între ele președinții de raioane / INFOGRAFIC

PSRM și PDM și-au împărțit între ele președinții de raioane / INFOGRAFIC

După scrutinul local general de pe 20 octombrie 2019 în toate raioanele, cu excepția unui singur, au fost aleși președinți noi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 08:52

O nouă construcție în PMAN. Ce va fi pus în locul „dragonului”

O nouă construcție în PMAN. Ce va fi pus în locul „dragonului”

În locul dragonului instalat acum două zile în Piața Marii Adunări Naționale, a apărut o nouă construcție.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 08:21

Ce spune culoarea ochilor despre tine? Mare atenție pentru cei cu ochii verzi!

Ce spune culoarea ochilor despre tine? Mare atenție pentru cei cu ochii verzi!

Se spune că ochii sunt fereastra sufletului, însă cercetătorii arată că aceştia ne pot transmite mai mult decât atât. Culoarea ochilor ne poate spune ce afecţiuni suntem predispuşi să dezvoltăm de-a lungul vieţii. Oamenii de ştiinţă spun că în urma...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 08:05

A fost lansat partidul românilor din diaspora. Cum se numește și de cine este condus

A fost lansat partidul românilor din diaspora. Cum se numește și de cine este condus

Partidul diasporei a fost lansat în Marea Britanie. Este vorba despre Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care și-a constituit prima filială din străinătate în Anglia, la Wolverhampton.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 08:01

Ce este DMT-ul, drogul folosit de fostul şef al serviciului secret al ministerului de Interne. Substanţa înlocuieşte aproape complet percepţia realităţii şi poate crea un univers alternativ şi experienţe „spirituale”

Ce este DMT-ul, drogul folosit de fostul şef al serviciului secret al ministerului de Interne. Substanţa înlocuieşte aproape complet percepţia realităţii şi poate crea un univers alternativ şi experienţe „spirituale”

Gelu Oltean, fost şef al DIPI, concubina sa şi un cetăţean britanic au fost arestaţi pentru 30 de zile în dosarul de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Braşov. Cei trei ar fi organizat diferite reuniuni pentru consum de droguri.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 07:59

Sindromul bradului, o afecțiune mai puțin cunoscută care se manifestă de Crăciun

Sindromul bradului, o afecțiune mai puțin cunoscută care se manifestă de Crăciun

Odată cu apropierea sărbătorilor, în multe case își fac apariția brazii, o bucurie atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. În anumite cazuri, prezența bradului în casă se poate transforma într-un adevărat coșmar. Ar trebui să aducă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 07:57

Crimă la Dondușeni: Un fost primar din Horodiște, ucis de un consătean

Crimă la Dondușeni: Un fost primar din Horodiște, ucis de un consătean

Un fost primar din satul Horodiște, raionul Dondușeni, a fost ucis de către un constean, în vârstă de 29 de ani. Potrivit poliției locale, crima s-a produs ieri, într-o gospodărie. Victima, în vârstă de 62 de ani, a decedat după mai multe lovituri în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 07:52

Președintele Turciei amenință că închide două baze militare americane strategice

Președintele Turciei amenință că închide două baze militare americane strategice

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a ameninţat duminică, într-un interviu, că va închide, dacă este necesar, două baze militare strategice utilizate de Statele Unite în Turcia, pe fondul tensiunilor dintre Ankara şi Washington, transmit AFP şi Reuters, preluate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 07:44

Tragedie la un TIR din capitală. Un minor s-a împușcat cu arma tatălui său

Tragedie la un TIR din capitală. Un minor s-a împușcat cu arma tatălui său

Un minor în vârstă de 14 ani a decedat după ce s-a împușcat cu arma tatălui său la un TIR din Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 16 Decembrie 2019, ora: 07:44

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 DECEMBRIE 2019. VĂRSĂTORII POT AVEA PROBLEME CU AUTORITĂȚILE

Horoscopul zilei de 16 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 16...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 07:33 de Natalia Hadârcă

De ce doctorii moldoveni fug peste Prut

De ce doctorii moldoveni fug peste Prut Din editia print

Fiecare al treilea medic din R. Moldova se pregătește să plece în România

( ) Citeşte tot articolul

Social 16 Decembrie 2019, ora: 05:32

Soluţii simple pentru ca minorităţile să ne înveţe limba

Soluţii simple pentru ca minorităţile să ne înveţe limba Din editia print / Foto: Vitalie Sprânceană

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…  

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Decembrie 2019, ora: 04:59

FOTO/VIDEO: 16 decembrie: Revoluţia de la Timişoara începea acum 24 de ani. PRIMELE CIOCNIRI: armata bagă tancuri în stradă, zeci de morți

FOTO/VIDEO: 16 decembrie: Revoluţia de la Timişoara începea acum 24 de ani. PRIMELE CIOCNIRI: armata bagă tancuri în stradă, zeci de morți

Conform Proclamaţiei de la Timişoara revoluţia română a început în 16 decembrie 1989. Mai sînt şi alte date care au fost declarate de diferite grupuri ca început al revoluţiei: O placă comemorativă de pe clădirea bisericii reformate unde a slujit Laszlo...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Decembrie 2019, ora: 04:52

Cum îşi tocau sovieticii morţii sau studiu asupra omului viitorului

Cum îşi tocau sovieticii morţii sau studiu asupra omului viitorului

Citind un astfel de titlu, gândul ne fuge imediat la teroarea vieţii cotidiene din Uniunea Sovietică, dar noi nu vom vorbi despre aşa ceva. Nu vom discuta despre frica de OGPU sau CEKA, nici despre teroarea marcă înregistrată a NKVD-ului stalinist şi nici despre urmaşul lor,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 04:14

Copiii noştri vor fi liberi? Cu ce preţ?

Copiii noştri vor fi liberi? Cu ce preţ?

Inculparea foştilor şi actualilor „tovarăşi” de suferinţă revoluţionară Iliescu-Voiculescu-Rus în procesul Revoluţiei române răscoleşte imagini şi amintiri. Ne ajută câteva televiziuni încă libere, care nu i-au transformat pe Dan Voiculescu şi...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Decembrie 2019, ora: 00:55

istorie PROTESTELE administraţiei Moldovei împotriva anexării Basarabiei de către Imperiul Rus (1812 - 1815)

PROTESTELE administraţiei Moldovei împotriva anexării Basarabiei de către Imperiul Rus (1812 - 1815)

Pentru a le răspunde celor ce mai vorbesc încă despre „actul progresist al unirii Basarabiei cu Rusia”, trebuie să facem o incursiune în perioada anilor 1812-1815, adică anii când, până la Congresul de la Viena al Sfintei Alianţe, românii mai sperau...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 00:47

30 de ani de la Revoluția din 1989. Mesajul pe care a ținut să-l transmită prințul Charles

30 de ani de la Revoluția din 1989. Mesajul pe care a ținut să-l transmită prințul Charles

Prințul Charles a vizitat o expoziție dedicată împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989 Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic, a vrut neapărat să asiste săptămâna trecută la vernisajul unei expoziții de fotografie care marchează 30 de ani de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Decembrie 2019, ora: 00:30 de Ana Gherciu

Pentru ce postesc ortodocșii, catolicii și baptiștii

Pentru ce postesc ortodocșii, catolicii și baptiștii Din editia print

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 21:25

Eroii Centenarului Marii Uniri: Nicolae Soltuz – 155 ani de la naștere

Eroii Centenarului Marii Uniri: Nicolae Soltuz – 155 ani de la naștere

 Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 16:52

Dondușeni /// Crimă la beție - Un bărbat, ucis cu sânge rece de un tânăr de 29 de ani

Dondușeni /// Crimă la beție - Un bărbat, ucis cu sânge rece de un tânăr de 29 de ani

Un bărbat de 62 de ani a fost găsit fără suflare într-o locuință din raionul Dondușeni. Victima avea semne de moarte violentă pe suprafața corpului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 16:47

Ungurii au sărit calul! Viktor Orban a atacat frontal un moment simbolic al României: S-a spus totul

Ungurii au sărit calul! Viktor Orban a atacat frontal un moment simbolic al României: S-a spus totul

Jurnalistul Dan Andronic a comentat, pe larg, mișcarea premierului maghiar Viktor Orban care a ținut un discurs la Timișoara. Totul are legătură cu Revoluția din 1989.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)