Astăzi 19 Septembrie 2018, Miercuri - Ultima actualizare la 18 Septembrie 2018
Abonamente
 
 
 

Actualitate 12 Noiembrie 2016, ora 09:40

Procurorul General al României în vizită la Procuratura Generală a R. Moldova

Marime Font

Edu­ard Haru­n­jen, Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar al R. Mol­do­va, l-a pri­mit vineri, 11 noiem­brie, în vizi­tă, pe Pro­cu­ro­rul Gene­ral al Par­che­tu­lui de pe lîn­gă Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie (PICCJ) al Româ­ni­ei, Augus­tin Lazăr.  

 În cadrul vizi­tei la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, Pro­cu­ro­rul Gene­ral al Româ­ni­ei a fost însoţit de: Adri­a­na Şan­dru – con­si­li­er al Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral al Româ­ni­ei, Ghe­or­ghe Cos­nea­nu – gene­ral de bri­ga­dă magis­trat, pro­cu­ror mili­tar şef al Secţi­ei Par­che­te­lor Mili­ta­re şi Nico­le­ta Şte­fa­nov – pro­cu­ror în cadrul Ser­vi­ci­u­lui de coo­pe­ra­re judi­ci­a­ră inter­na­ţio­na­lă, rela­ţii inter­na­ţio­na­le şi pro­gra­me PICCJ.

La între­ve­de­re, ală­tu­ri de Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar al Repu­bli­cii Mol­do­va, din par­tea insti­tu­ţi­ei au par­ti­ci­pat: Mir­cea Roşi­o­ru – Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, Igor Ser­bi­nov şi Iurie Gara­ba – adjun­cţii Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, Vio­rel Mora­ri – Pro­cu­ro­rul şef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie şi Ale­xan­dru Clad­co – pro­cu­ror, şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei coo­pe­ra­re inter­na­ţio­na­lă şi inte­gra­re euro­pea­nă.Vizi­ta, con­form infor­ma­ți­i­lor dintr-un comu­ni­cat de pre­să al PG s-a axat pe subiec­tul evo­lu­ţi­ei coo­pe­ră­rii moldo-române pe sec­to­rul refor­mă­rii sec­to­ru­lui jus­ti­ţi­ei şi în mod spe­cial, a Pro­cu­ra­tu­rii din Repu­bli­ca Mol­do­va, fiind sta­bi­li­te linii direc­toa­re în vede­rea imple­men­tă­rii stan­dar­de­lor comu­ni­ta­re şi even­tu­a­le meca­nis­me de asis­tenţă nece­sa­ră în pro­ce­sul de refor­ma­re insti­tu­ţio­na­lă, dar şi con­so­li­da­rea rapor­tu­ri­lor de coo­pe­ra­re a pro­cu­ro­ri­lor în dome­nii con­cre­te de acti­v­ta­te.

Cu acest pri­lej, Edu­ard Haru­n­jen, Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar le-a mulţu­mit îna­lţi­lor oas­peţi pen­tru vizi­ta efec­tu­a­tă, expri­mînd apre­ci­e­ri­le sale pen­tru efor­tu­ri­le soli­de şi con­stan­te, depu­se de auto­ri­tă­ţi­le româ­ne în pro­mo­va­rea şi spri­ji­ni­rea refor­me­lor în dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei din Repu­bli­cii Mol­do­va, remar­cînd tot­o­da­tă că, expe­rienţa pro­cu­ro­ri­lor româ­ni în acest sens este una deo­se­bit de valo­roa­să şi uti­lă. De ase­me­nea, Edu­ard Haru­n­jen a infor­mat oas­peţii des­pre ulti­me­le evo­lu­ţii şi trans­for­mă­ri în pro­ce­sul de refor­ma­re şi moder­ni­za­re a Pro­cu­ra­tu­rii Repu­bli­cii Mol­do­va, baza­te pe prin­ci­pi­i­le de depo­li­ti­za­re, inde­pen­denţă, auto­no­mie şi efi­cien­ti­za­re struc­tu­ra­lă, pre­cum şi efor­tu­ri­le care sunt depu­se pen­tru a ajus­ta acti­vi­ta­tea Pro­cu­ra­tu­rii Repu­bli­cii Mol­do­va la rigo­ri­le şi stan­dar­de­le inter­na­ţio­na­le.

Par­ti­ci­panţii la între­ve­de­re au tre­cut în revis­tă expe­rienţe­le de cola­bo­ra­re ante­ri­oa­ră, care au demon­strat uti­li­ta­tea menţi­ne­rii unui dia­log con­ti­nuu şi avan­sat, atît în dome­ni­ul coo­pe­ră­rii inter­na­ţio­na­le în mate­rie pena­lă, cît şi pe dome­nii de coo­pe­ra­re inte­rin­sti­tu­ţio­na­lă. În mod spe­cial, părţi­le au apre­ciat bune­le prac­ti­ci insti­tu­i­te prin cre­a­rea echi­pe­lor comu­ne de anche­tă în inves­ti­ga­rea unor cazu­ri de com­ple­xi­ta­te deo­se­bi­tă, con­sti­tu­i­te din repre­zen­tanţi ai orga­ne­lor de drept din ambe­le sta­te.

Informîndu-se des­pre pri­o­ri­tă­ţi­le tra­sa­te de Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar în refor­ma­rea insti­tu­ţio­na­lă, Pro­cu­ro­rul Gene­ral al Româ­ni­ei, Augus­tin Lazăr, a apre­ciat îna­lt impli­ca­rea şi efor­tu­ri­le depu­se de con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Repu­bli­cii Mol­do­va în sen­sul ajus­tă­rii acti­vi­tă­ţii la rigo­ri­le inter­na­ţio­na­le, dînd asi­gu­ră­ri că par­tea româ­nă va ofe­ri spri­jin deplin pen­tru a încu­ra­ja şi efi­cien­ti­za şi mai mult capa­ci­tă­ţi­le pro­cu­ro­ri­lor mol­do­ve­ni.

Pe final, părţi­le au con­ve­nit la dis­cu­ta­rea deta­li­i­lor teh­ni­ce pen­tru susţi­ne­rea transpu­ne­rii în prac­ti­că a pri­o­ri­tă­ţi­lor de refor­mă şi de acti­vi­ta­te efi­cien­tă a pro­cu­ro­ri­lor din ambe­le sta­te.

De notat că, vizi­ta dele­ga­ţi­ei PICCJ în Repu­bli­ca Mol­do­va are loc în con­tex­tul orga­ni­ză­rii, în peri­oa­da 10 -11 noiem­brie 2016, la Chi­şi­nău, a Foru­mu­lui moldo-român în dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei, care a reu­nit repre­zen­tanţi de cel mai îna­lt nivel din cadrul insti­tu­ţi­i­lor de drept din cele două ţări.

sursa: zdg.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 18 Septembrie 2018, ora: 19:33

Prima şedinţă a Sfatului Ţării (II) „Fericiți sub ochii noștri sunt care văd ceea ce nu au văzut”

Prima şedinţă a Sfatului Ţării (II) „Fericiți sub ochii noștri sunt care văd ceea ce nu au văzut” Din editia print

Un reportaj al ziarului „Ardealul (Transilvania)” despre prima ședință a parlamentului Basarabiei, care în 1918 a votat Unirea cu România Continuăm publicarea materialului „Dare de seamă asupra primei ședințe a Sfatului Țării din 21 noiembrie 1917”,...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 18 Septembrie 2018, ora: 08:04

Semnificaţii istorice pentru 18 septembrie / 1923 - S-a născut Regina Ana, soţia Regelui Mihai al României

Semnificaţii istorice pentru 18 septembrie / 1923 - S-a născut Regina Ana, soţia Regelui Mihai al României Foto: Mediafax.ro/Afp

1970 - A murit, la doar 28 de ani, Jimi Hendrix, considerat unul dintre cei mai mari chitarişti rock din lume. Stilul său de a cânta la chitara electrică a influenţat majoritatea chitariştilor moderni. În 2003 a fost numit de revista Rolling Stone „Cel mai mare chitarist al...

( ) Citeşte tot articolulEditorial 17 Septembrie 2018, de Silviu Tănase

Cât de mult ne urăsc!

14 septembrie 2018, Ziarul TIMPUL

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 16 Septembrie 2018, de Răzvan Munteanu

România ar putea juca un rol important în reconstrucţia Siriei

Siria a cunoscut cea mai complexă criză dintre statele lovite de Primăvara Arabă, afundându-se într-un război civil care a opus regimul de la Damasc şi forţele rebele, alături de care s-au adăugat pe parcurs alte grupări din afara ţării.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 13 Septembrie 2018, de Dan Nicu

O tragedie uitată – Cehoslovacia anului 1968

În a doua jumătate a lunii august, Europa a marcat 50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de către trupele URSS şi ale altor state din blocul sovietic.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 12 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

Caritate sau reclamă?

Ori mai degrabă aș spune că ambele. Și când spun acest lucru, o fac cu convingerea că reclama va fi condiționată cu timpul de caritate.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 11 Septembrie 2018, de Răzvan Munteanu

Zece ani de la războiul ruso-georgian. Cauze și efecte

În această săptămână, s-au împlinit zece ani de la războiul ruso-georgian, care a condus la apariția a două noi conflicte înghețate în Regiunea Extinsă a Mării Negre: Abhazia și Osetia de Sud, recunoscute ca state independente, cu precădere, de către Federația Rusă. 

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 10 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

27 de ani

A mai trecut un an de la declararea independenței. Unii dintre noi au sărbătorit, au ţinut discursuri, au dansat, au mers la concerte. De parcă totul ar fi fost minunat. 27 de ani de dezamăgiri.

() Citeşte tot articolul

Editorial 10 Septembrie 2018, de Constantin Tănase

Tata cu trei feciori

Nu știu de ce, poate de-atâta că vine sezonul rece, când moldovenii (etnicii români), dârdâind de frig, revin la îndeletnicirea lor milenară – crearea folclorului – poate pentru că s-au întors deputații din vacanță și reîncepe sezonul fierbinte,...

() Citeşte tot articolul