Astăzi 19 Noiembrie 2018, Luni - Ultima actualizare la ora 20:32
Abonamente

Actualitate 12 Noiembrie 2016, ora 09:40

Procurorul General al României în vizită la Procuratura Generală a R. Moldova

Marime Font

Edu­ard Haru­n­jen, Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar al R. Mol­do­va, l-a pri­mit vineri, 11 noiem­brie, în vizi­tă, pe Pro­cu­ro­rul Gene­ral al Par­che­tu­lui de pe lîn­gă Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie (PICCJ) al Româ­ni­ei, Augus­tin Lazăr.  

 În cadrul vizi­tei la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, Pro­cu­ro­rul Gene­ral al Româ­ni­ei a fost însoţit de: Adri­a­na Şan­dru – con­si­li­er al Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral al Româ­ni­ei, Ghe­or­ghe Cos­nea­nu – gene­ral de bri­ga­dă magis­trat, pro­cu­ror mili­tar şef al Secţi­ei Par­che­te­lor Mili­ta­re şi Nico­le­ta Şte­fa­nov – pro­cu­ror în cadrul Ser­vi­ci­u­lui de coo­pe­ra­re judi­ci­a­ră inter­na­ţio­na­lă, rela­ţii inter­na­ţio­na­le şi pro­gra­me PICCJ.

La între­ve­de­re, ală­tu­ri de Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar al Repu­bli­cii Mol­do­va, din par­tea insti­tu­ţi­ei au par­ti­ci­pat: Mir­cea Roşi­o­ru – Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, Igor Ser­bi­nov şi Iurie Gara­ba – adjun­cţii Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, Vio­rel Mora­ri – Pro­cu­ro­rul şef al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie şi Ale­xan­dru Clad­co – pro­cu­ror, şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei coo­pe­ra­re inter­na­ţio­na­lă şi inte­gra­re euro­pea­nă.


Vizi­ta, con­form infor­ma­ți­i­lor dintr-un comu­ni­cat de pre­să al PG s-a axat pe subiec­tul evo­lu­ţi­ei coo­pe­ră­rii moldo-române pe sec­to­rul refor­mă­rii sec­to­ru­lui jus­ti­ţi­ei şi în mod spe­cial, a Pro­cu­ra­tu­rii din Repu­bli­ca Mol­do­va, fiind sta­bi­li­te linii direc­toa­re în vede­rea imple­men­tă­rii stan­dar­de­lor comu­ni­ta­re şi even­tu­a­le meca­nis­me de asis­tenţă nece­sa­ră în pro­ce­sul de refor­ma­re insti­tu­ţio­na­lă, dar şi con­so­li­da­rea rapor­tu­ri­lor de coo­pe­ra­re a pro­cu­ro­ri­lor în dome­nii con­cre­te de acti­v­ta­te.

Cu acest pri­lej, Edu­ard Haru­n­jen, Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar le-a mulţu­mit îna­lţi­lor oas­peţi pen­tru vizi­ta efec­tu­a­tă, expri­mînd apre­ci­e­ri­le sale pen­tru efor­tu­ri­le soli­de şi con­stan­te, depu­se de auto­ri­tă­ţi­le româ­ne în pro­mo­va­rea şi spri­ji­ni­rea refor­me­lor în dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei din Repu­bli­cii Mol­do­va, remar­cînd tot­o­da­tă că, expe­rienţa pro­cu­ro­ri­lor româ­ni în acest sens este una deo­se­bit de valo­roa­să şi uti­lă. De ase­me­nea, Edu­ard Haru­n­jen a infor­mat oas­peţii des­pre ulti­me­le evo­lu­ţii şi trans­for­mă­ri în pro­ce­sul de refor­ma­re şi moder­ni­za­re a Pro­cu­ra­tu­rii Repu­bli­cii Mol­do­va, baza­te pe prin­ci­pi­i­le de depo­li­ti­za­re, inde­pen­denţă, auto­no­mie şi efi­cien­ti­za­re struc­tu­ra­lă, pre­cum şi efor­tu­ri­le care sunt depu­se pen­tru a ajus­ta acti­vi­ta­tea Pro­cu­ra­tu­rii Repu­bli­cii Mol­do­va la rigo­ri­le şi stan­dar­de­le inter­na­ţio­na­le.

Par­ti­ci­panţii la între­ve­de­re au tre­cut în revis­tă expe­rienţe­le de cola­bo­ra­re ante­ri­oa­ră, care au demon­strat uti­li­ta­tea menţi­ne­rii unui dia­log con­ti­nuu şi avan­sat, atît în dome­ni­ul coo­pe­ră­rii inter­na­ţio­na­le în mate­rie pena­lă, cît şi pe dome­nii de coo­pe­ra­re inte­rin­sti­tu­ţio­na­lă. În mod spe­cial, părţi­le au apre­ciat bune­le prac­ti­ci insti­tu­i­te prin cre­a­rea echi­pe­lor comu­ne de anche­tă în inves­ti­ga­rea unor cazu­ri de com­ple­xi­ta­te deo­se­bi­tă, con­sti­tu­i­te din repre­zen­tanţi ai orga­ne­lor de drept din ambe­le sta­te.

Informîndu-se des­pre pri­o­ri­tă­ţi­le tra­sa­te de Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar în refor­ma­rea insti­tu­ţio­na­lă, Pro­cu­ro­rul Gene­ral al Româ­ni­ei, Augus­tin Lazăr, a apre­ciat îna­lt impli­ca­rea şi efor­tu­ri­le depu­se de con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Repu­bli­cii Mol­do­va în sen­sul ajus­tă­rii acti­vi­tă­ţii la rigo­ri­le inter­na­ţio­na­le, dînd asi­gu­ră­ri că par­tea româ­nă va ofe­ri spri­jin deplin pen­tru a încu­ra­ja şi efi­cien­ti­za şi mai mult capa­ci­tă­ţi­le pro­cu­ro­ri­lor mol­do­ve­ni.

Pe final, părţi­le au con­ve­nit la dis­cu­ta­rea deta­li­i­lor teh­ni­ce pen­tru susţi­ne­rea transpu­ne­rii în prac­ti­că a pri­o­ri­tă­ţi­lor de refor­mă şi de acti­vi­ta­te efi­cien­tă a pro­cu­ro­ri­lor din ambe­le sta­te.

De notat că, vizi­ta dele­ga­ţi­ei PICCJ în Repu­bli­ca Mol­do­va are loc în con­tex­tul orga­ni­ză­rii, în peri­oa­da 10 -11 noiem­brie 2016, la Chi­şi­nău, a Foru­mu­lui moldo-român în dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei, care a reu­nit repre­zen­tanţi de cel mai îna­lt nivel din cadrul insti­tu­ţi­i­lor de drept din cele două ţări.

sursa: zdg.md

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 19:17

O persoană a decedat şi alte şase au fost rănite după ce un autocar din Moldova s-a răsturnat, luni seara în România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 19:03

Angajaţii Inspectoratului Național de Patrulare ajută şoferii, care au problem în trafic, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. În mai multe imagini postate pe Facebook, pot fi observaţi polițiști care ajută la deblocarea maşinilor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 18:37

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 18:17

Primarul de Orhei Ilan Șor, nu este beneficiarul banilor furați din sistemul bancar din Republica Moldova, susține omul de afaceri Denis Ureche, anterior condamnat în dosarul devalizărilor bancare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 18:09

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 18:06

Realizatoarea de la TV8 Natalia Morari se laudă pe Facebook că a primit premiul Pavel Sheremet pentru curaj în jurnalism, dar uita sa menționeze ca distincția i-a fost oferita de către colegul său de la televiziune, Petru Macovei. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 18:00

Cel de-al treilea planșeu, dintre etajele 15 și 16 ale blocului locativ din bd. Moscova, 11, a fost restabilit. Pe parcursul săptămânii curente, constructorii vor fi antrenați în lucrări de armare și pregătire a cofrajelor pentru betonarea ultimului planșeu, dintre etajele 16...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 17:55

Ninsoarea și ghețușul de pe carosabil s-au lăsat cu trei microbuze cu pasageri răsturnate în aceeași zi. După două accidente produse dimineață, la ora 07.30 și la 08.00, un al treilea microbuz s-a răsturnat în jurul orei 15.40, în apropiere de satul Sociteni, raionul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 17:43

Fugarii Victor şi Viorel Ţopa au primit ieri o lovitură crâncenă din partea postului de televiziune TV 8. Jurnaliştii acestuia au pus pe post un interviu cu Denis Ureche, condamnat în două instanțe pentru implicarea în jaful de la Banca de Economii, care developează...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 17:42

Ucraina va avea în vedere posibilitatea suspendării statutului de membru al Interpol, dacă la șefia organizatiei internaționale va fi ales un reprezentant al Rusiei, a anunțat astazi ministrul afacerilor interne al Ucrainei, Arsen Avakov, pe site-ul instituției pe care o conduce.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 16:56

Campania electorală încă nu a demarat oficial, însă liderul PPDA, Andrei Năstase, a reuşit deja să se facă de râs în faţa alegătorilor. Bloggerul Anatolie Chirilov face trimitere la o vizită a lui Năstase în localitatea Ștefan Vodă, unde a fost luat la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 15:31

Din ce în ce mai mulți oameni religioși spun că nu mai văd legătura dintre credința în Dumnezeu și standardul de viață îmbunătățit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 15:14

Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turişti. Datele Biroului Naţional de statistică arată că în perioada ianuarie-septembrie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii la 277 mii de turişti şi excursionişti, cu 19,6% mai mult decât în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 15:08

Relaţia liderilor PAS şi PPDA cu fundaţia Open Dialog, condusă de Ludmila Kozlovska, nu se reduce doar la niște banale bilete de avion. Maia Sandu şi Andrei Năstase sunt compromişi de legăturile fundaţiei respective cu raiderul Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de puşcărie,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 15:06

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 15:02

Denis Ureche, invitatul jurnalistei Mariana Rață, moderatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, a făcut mai multe declarații care confirmă investigațiile jurnalistice efectuate de către Zeppelin.md, privind compania off-shore ce aparține condamnatului Veaceslav...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 12:25

Cotaţia paladiului creşte mai rapid decât a altor metale preţioase, ajungând la un pas de paritatea cu aurul pentru prima dată în ultimii 16 ani, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 12:03

Zi de zi ies la iveală noi detalii legate de operațiunea de debriefing la care este supusă Elena Udrea în Costa Rica. Și, desigur, și Alina Bica, scrie Corectnews.com.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 11:46

Premierul polonez: După terminarea „Nord Stream-2” nimic nu va mai împiedica armata rusă în ofensiva spre Kyiv

Premierul polonez: După terminarea „Nord Stream-2” nimic nu va mai împiedica armata rusă în ofensiva spre Kyiv

Premierul polonez avertizează că, după finalizarea construcției conductei de gaz Nord Stream-2, nimic nu va opri Rusia să continue agresiunea militară în Ucraina. Declarația a fost făcută de Mateusz Morawiecki în cadrul conferinței FOTAR de la Hamburg, informează RAR.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 11:43

Academia Română se adresează deputaţilor de la Chişinău: Nu este nevoie să se inventeze limbi pentru apărarea identităţii

Academia Română se adresează deputaţilor de la Chişinău: Nu este nevoie să se inventeze limbi pentru apărarea identităţii

Prezidiul Academiei Române reafirmă, într-un comunicat, faptul că „limba vorbită de români este limba română”, în contextul respingerii de către Parlamentul de la Chişinău, pe 1 noiembrie 2018, a proiectului de lege constituţională care prevede...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 11:37

În ultimii cinci ani, Federația Rusă a cheltuit peste 10 miliarde de dolari pentru menținerea regimului de ocupație în regiunile Donețk și Lugansk, susține Dmitri Sneghirev, co-președinte al inițiativei publice „Prava Sprava”, potrivit Unian.

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 19 Noiembrie 2018, ora: 10:38 de Ana Marchitan

Vadim Cernîș: „Recomand cetățenilor R. Moldova să înțeleagă ce au în vedere politicienii prin soluționarea conflictului transnistrean”

Vadim Cernîș:  „Recomand cetățenilor R. Moldova să înțeleagă ce au în vedere politicienii prin soluționarea conflictului transnistrean” Din editia print

Săptămâna trecută, Vadim Cernîș, ministru pentru problemele teritoriilor temporar ocupate și persoanelor intern strămutate al Ucrainei, a avut o vizită de lucru în R. Moldova. Redacția ziarului TIMPUL îi mulțumește oficialului ucrainean că a găsit timp pentru a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 09:47

Reforma parlamentară inițiată de Partidul Democrat (PD), care presupune micșorarea numărului de deputați și introducerea mandatului imperativ în locul celui reprezentativ, va aduce un spor de audiență democraților în campania electorală, consideră analistul politic Petru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Noiembrie 2018, ora: 09:13

La Orhei străzile sunt curățate operativ. Se lucrează la capacitate maximă la deszăpezirea drumurilor

 În plină forță, municipalitatea din Orhei face față ninsorilor din ultimile 24 ore.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)