Astăzi 3 Aprilie 2020, Vineri - Ultima actualizare la 4 Aprilie 2020
Abonamente

Actualitate 11 Februarie 2020, ora 00:14

România și Basarabia. Comunismul nostru și comunismul lor (observatorcultural.ro)

Marime Font

Știm puține despre Republica Moldova și mare parte din cunoașterea noastră este alcătuită din clișee. 

Unele bune, altele maligne. Folosim cel mai adesea, chiar și la nivel oficial, sintagme prefabricate (cînd ne referim la „frații noștri de peste Prut”, la unirea care va avea loc în cadrul Uniunii Europene etc.) pentru a lăsa impresia că ne-am făcut datoria, dar adevărul e că sîntem străini de realitățile de acolo. De cele actuale, ca și de cele din trecutul apropiat. Pămîntul acela, cu oamenii lui, a fost prea multă vreme rupt de țară ca să mai putem avea un sentiment real al comunității. Să nu ne mințim: oricît de frați ne-ar fi, ei sînt ei și noi sîntem noi. Nu doar istoria Basarabiei e intim și dramatic legată de aceea a Rusiei, cu diferitele ei avataruri imperialiste, ci și civilizația, mentalitățile, codurile sociale, cultura chiar. Ceea ce s-a plămădit în cîteva secole ca o realitate eteroclită nu poate fi grefat deodată în cadrul unui alt organism cultural sau identitar. Oricît de români ar fi (și sînt, o bună parte dintre ei), moldovenii de peste Prut nu încetează să aibă propria lor identitate, una accentuată, pe care o resimțim ca alteritate.

„Comunismele“ care ne despart

Panorama comunismului în Moldova So­vietică – recenta sinteză apărută la Editura Polirom și coordonată de Liliana Corobca – este un instrument necesar, care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine nu doar ceea ce ne leagă, ci, așa cum sugerează și autoarea în prefață, și ceea ce ne desparte. În absența unei gîndiri critice, libere de orice prejudecată, recuperarea spiritului comunitar nu e posibilă. În orice caz, extinderea identitară, nivelarea culturală și de civilizație țin de un proiect care trebuie gîndit și construit meticulos, pornind de la o realitate compozită geopolitică, ideologică, socială și culturală, pe care nu o putem percepe dacă nu cercetăm trecutul.

O parte esențială a acestui trecut este perioada comunistă, care, la o primă vedere, ar fi una comună. Prin internaționalismul său, comunismul ar fi trebuit să ne pună de aceeași parte a baricadei sau măcar a istoriei. De fapt, nu e vorba de comunism, ci de comunisme. Dacă în prima sa parte, cea mai teribilă, a stalinismului feroce, a calchiat sistemul represiv din URSS, cel puțin după 1965, comunismul românesc a fost unul antisovietic sau măcar ne-sovietic. Ceea ce a însemnat adoptarea unui naționalism rigid, degradîndu-se cu timpul pînă la proporțiile unui grotesc faraonic.

Loading...


Dincolo, în Uniunea Sovietică, comunismul a însemnat în primul rînd deznaționalizare. Naționalism obscen pe de o parte, reprimare brutală a identității naționale pe de altă parte. Domeniul care mă interesează și la care mă pricep, literatura, s-a repliat, a fost instrumentalizat oficial în funcție de aceste interese ale partidelor comuniste din fiecare țară. Prin urmare, pe lîngă atîtea altele, experiențele comuniste nu ne fac părtași ai aceleiași expe­ri­en­țe istorice, ci ne despart. „Prin politicile sale (profund și constant românofobe), comunismul a pus un zid înalt și lung, cît 46 de ani (1945-1991), izolînd și îndepărtînd România de Basarabia. Deși vecine, deși vorbind aceeași limbă, «comunismele» noastre s-au dovedit diferite în foarte multe aspecte, care nu au fost analizate niciodată în plan comparativ“ – scrie coordonatoarea în prefață. Va urma, din cîte știu, și o panoramă a comunismului din România; gîndită pe aceleași coordonate, ea va putea constitui, în sfîrșit, sinteza care pune în oglindă două experiențe traumatizante ale unui popor scindat, sfîșiat, rupt de sine.

Identitatea imperialistă sovietică

Cartea are o structură gîndită să introducă un necunoscător (ca mine, ca tine) în istoria unui fenomen dramatic: e vorba de o regiune smulsă dintr-o țară, devenită apoi provincie a unei federații totalitare, care a suferit tot ceea ce marile imperii comit, în cinismul lor, pentru a-și asigura și menține hegemonia: deportări, politici lingvistice și deznaționalizare, schimbarea sistemului administrativ, a celui educativ, inocularea unor „valori“ și cutume noi etc. Există în panoramă capitole ample, foarte bine documentate, despre perioada țaristă, cînd Basarabia e gubernie, apoi despre intervalul interbelic în care a aparținut României Mari, formarea Republicii sovietice socialiste, marea foamete de după război și schimbările de mentalitate pe care le-a adus, etapa poststalinistă, de la cea hruşciovistă pînă la Perestroika lui Gorbaciov, apoi cîștigarea independenței.

În afara acestor sinteze istoriografice, sînt studii dedicate simbolurilor de stat, instituțiilor, legislației, securității, opoziției față de sistemul sovietic, vieții religioase, politicii lingvistice, științelor, organizării învățămîntului, presei, literaturii, cinematografiei, teatrului, artelor plastice, arhitecturii, dar și sportului, cotidianului sovietic, relațiilor cu țara în perioada comunistă. Nu lipsesc nici cronologiile și capitolele despre receptarea perioadei comuniste, după cum un capitol final se ocupă de Republica Moldova după căderea URSS.

Pe scurt, e o perspectivă de sus, care poate oferi o imagine despre complexitatea fenomenului comunismului într-una din republicile sovietice. Țelul ideologiei a fost acela de a crea o nouă identitate comunitară, aceea a cetățeanului care aparține unui mare imperiu. Și a reușit să o facă, dat fiind că persistă și azi nostalgia după marea Uniune Sovietică, după cum persistă și reflexe sociale și culturale create de imperiu.

Autorii sînt aleși dintre specialiștii cei mai buni din domeniul lor, majoritatea din institutele de cercetare și universitățile de peste Prut. Avantajul e că au acces la documentele sovietice, dar și că au trăit, mulți dintre ei, perioada la care se referă. Istoria trăită e percepută altfel decît istoria reconstituită în arhive. E vorba de Silviu Andrieș-Tabac, Vladimir Bulat, Valentin Burlacu, Svetlana Cebotari, Gheorghe Cojocaru, Iurie Colesnic, Liliana Crudu, Demir Dragnev, Nicolae Enciu, Nicolae Fuștei, Victor Ghilaș, Natalia Grădinaru, Silvia Grossu, Ion Gugeac, Mihai Lescu, Eugen Lungu, Pavel Moraru, Sergiu Musteață, Larisa Noroc, Viorica Olaru-Cemîrtan, Anatol Petren­cu, Ana-Maria Plămădeală, Lidia Prisac, Lili­ana Rotaru, Dumitru Rusu, Ruslan Șevcenco, Maria Șleahtiț­chi, Marius Tărîță, Valentin Tomuleț, Larisa Turea, Mariana S. Țăranu, Octavian Țîcu, Valentina Ursu, Ion Valer Xenofontov. Cel mai în etate e născut în 1936, cel mai tînăr în 1981. Sînt, deci, mai multe generații aduse laolaltă într-o carte, ceea ce e un avantaj. Nu doar metodologic, ci și unul care ține de pluri­perspectivismul mentalitar, de zeitgeist.

O literatură sau două literaturi?

Cum nu mă pricep la multe, mă limitez să comentez ceea ce cunosc cît de cît: literatura scrisă în RSS Moldovenească. Autoarea capitolului este Maria Șleahtițchi, reputat universitar, critic și istoric literar; sinteza ei surprinde atît controlul ideologic drastic asupra literaturii (extrem de dur imediat după război, ca și la noi), dar schițează și o ierarhie valorică plauzibilă. Prima sa întrebare este una legitimă: „Este «literatura sovietică moldovenească» parte a literaturii române?“. Răspunsul nu e deloc simplu. E nevoie de prudență și de multe nuanțe atunci cînd analizăm o literatură care a fost nevoită să supraviețuiască în condiții ideologice toxice, ne avertizează și autoarea. Simpla analiză estetică a textelor nu e suficientă, esteticul trebuie decantat, negociat, conceput sub semnul posibilității sale de a apăra ce mai rămăsese de apărat, valorile prime. Și printre ele era, în imperiul sovietic, identitatea națională.

După 1990, literatura scrisă în Basarabia nu a revenit, cum s-a tot spus, la sînul literaturii române (reiau, în cele ce urmează, cîteva idei schițate într-o prefață la volumul Numele tău de Grigore Vieru – apărut la Editura Cartier, în 2018). Fenomenul se petrece sub ochii noștri abia în ultimii 15 ani, cînd, într-adevăr, putem discuta despre un cîmp literar normalizat, comun, despre o sincronizare reală, în special prin generațiile postoptzeciste. Ade­vărul e altul: critica literară nu a știut ce să facă, acum aproape 30 de ani, cu literatura scrisă în Basarabia, nu a știut unde să o așeze, intuind că e un fenomen aparte, cu o identitate proprie. (E suficient să deschideți Istoria critică a lui Nicolae Manolescu pentru a înțelege neînțelegerea.)

Literatura scrisă în Basarabia era, cu excepția intervalului 1918-1940 (și atunci cu defazaje evidente), ruptă de aceea din țară. În plus, literatura din România avea legături trainice, directe cu modernitatea occidentală (mai puternice chiar și mai sistematice în interbelic decît cele cu scriitorii clasici au­tohtoni), pe cînd cea din Basarabia, care a stat mereu sub vremi, răspunzînd tensiunilor în primul rînd identitare și abia apoi dilemelor estetice ale unui popor cu un destin dramatic, se lăsase influențată de experimentele și diferitele isme ale Vestului în mai mică măsură. De ce? În primul rînd, pentru că o sincronizare estetică era nepotrivită, nu avea nici o justificare și nici o legitimare în plan social; o astfel de literatură a intimității, a autenticității, a virtuozității literare, a solipsismului, a purificării subiectului ar fi fost total străină nevoilor și tensiunilor identitare și politice, sociale ale românilor de dincolo de Prut, abia ieșiți, vremelnic, de sub cizma sovietică.

Prin urmare, deși foloseau aceeași limbă, literatura română din România și literatura română din Basarabia erau două organisme diferite, care cunoscuseră evoluții distincte și traversaseră crize specifice, creîndu‑și fiecare anticorpii necesari vindecării. Pe scurt, în România anilor ’50, chiar și în perioada celui mai crîncen stalinism, identitatea națională, deși trecută în plan secund, nu a fost niciodată amenințată cu dispariția, interzisă, pe cînd între Prut și Nistru românitatea a fost, nu o dată, un cap de acuzare care a putut aduce chiar moartea. E diferența majoră care marchează și statutul, și strategiile și legăturile literaturii scrise în fiecare provincie a românității cu tradiția.

Pentru scriitorii români ieșiți din stalinism, tradiția era mai ales modernitatea, o tradiție estetică, interzisă în „obsedantul deceniu“ de rolul de instrument de propagandă pe care comuniștii i-l imprimau literaturii, pe cînd pentru autorii basarabeni tradiția era în primul rînd aceea cu un mai mare potențial național, deci, prin natura lucrurilor, aceea de inspirație folclorică, arhetipală, rurală, care reprezenta dovada spirituală a vechimii unui popor sugrumat după cucerirea sa și anexarea Basarabiei la Imperiul Ţarist și apoi la cel sovietic. Din această pricină, marea ambiție a literaturii eliberate de sub constrîngerile ideologice a fost, în România, esteticul, pe cînd în Basarabia, naționalul.

Două tipuri de naționalism

Șaizeciștii basarabeni descoperă cu întîrziere tradiția estetică a literaturii române și atunci decupează din ea ceea ce le slujeș­te programul de recuperare a identității naționale. Contactele mai degrabă sporadice dintre scriitorii basarabeni și cei români nu au putut face din literatura basarabeană o parte din literatura română, astfel încît, după ieșirea din comunism, în primă in­stan­­ță s-au resimțit mai puternic diferen­țele decît apropierile. Iar principala diferență era, de departe, cea legată de sensul naționalismului în cele două spații culturale: în România exista o sațietate, ba chiar un dezgust față de fundătura grotescă în care ceaușismul împinsese ideea națională, tarată atît politic, cît și retoric, pe cînd dincolo de Prut lupta pentru românitate nu se încheiase (și nu s-a încheiat nici acum!), iar literatura nu dădea semne a se grăbi să își părăsească pozițiile combatante. În România comunistă, esteticul devenise un instrument de luptă împotriva propagandei, a naționalismului ca ultimă versiune a ideologiei comuniste; în RSS Moldovenească, esteticul era nu un scop în sine, ci un mijloc de a întreține vie conștiința națională într-un stat rusificat, deznaționalizat. Cu astfel de diferențe s-a pornit la drum după 1991, cînd Republica Mol­dova și-a căpătat independența.

După decenii dramatice de deznaționalizare, după crearea „moldovenismului sovietic“, după ani de tatonare și de recuperare discretă a literaturii române, care e în primul rînd o sursă de întreținere a identității naționale, adevărata sincronizare se petrece odată cu unii dintre optzeciști (Emilian Galaicu-Păun, de exemplu) și se definitivează odată cu douămiiștii, perfect adaptați la mediul cultural românesc. Dar și acest fenomen e concurat de un altul, motivat politic și social: persistența unei poezii mesianice, „a atitudinilor civice și patriotice“, o literatură, cum bine observă Maria Șleahtițchi, „ocazională“. Și una, adaug, care poate susține cariere avantajoase, care poate instituționaliza (și anchiloza) scriitori nu lipsiți de talent, care trăiesc într-un trecut de laborator permanentizat.

„Comunismul lor“ și „comunismul nostru“


Nu ascund: am citit lucrarea raportînd permanent ceea ce am aflat la ceea ce știam despre comunismul „nostru“. Com­parația este inevitabilă și e, cred, una dintre mizele echipei coordonate de Liliana Corobca. Una peste alta, Panorama comunismului în Moldova sovietică e o lucrare absolut necesară, care ne poate ajuta să pricepem mai bine ce traume comune avem, cît împărțim din trecutul nostru și ce ne diferențiază. Am observat în ultima campanie electorală că întrebările legate de o „soluție“ pentru „cazul“ Republicii Moldova au revenit sistematic. Basarabia e o rană nevindecată. Și nevindecabilă, dacă nu ne dorim să aflăm cauzele acestei boli. Fără conștientizarea acestor diferen­țe, orice program unionist e doar retorică politicianistă.

https://www.observatorcultural.ro/ 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 18:19

+86 de cazuri NOI de infecție cu coronavirus. Două persoane au murit, numărul deceselor a ajuns la 8. Bilanțul total a ajuns la 591 de infectați

+86 de cazuri NOI de infecție cu coronavirus. Două persoane au murit, numărul deceselor a ajuns la 8. Bilanțul total a ajuns la 591 de infectați

Ministrul Dumbrăveanu a comunicat că în ultimele 24 de ore au fost investigate 419 probe și confirmate 86 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7 cazuri sunt de import și 79 cu transmitere locală.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 18:18

Leul moldovenesc SCADE ZILNIC față de euro și dolar. Expert: Strategia BNM este DEPRECIEREA LEULUI (INFOGRAFIC)

Leul moldovenesc SCADE ZILNIC față de euro și dolar. Expert: Strategia BNM este DEPRECIEREA LEULUI (INFOGRAFIC)

Leul moldovenesc continuă să-și piardă din valoarea față de euro și dolar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 17:03

DODON minte de îngheață apele! Contractul pentru reparația memorialului Eternitate a fost semnat ÎN ACEEAȘI zi în care a fost introdus CODUL ROȘU DE CORONAVIRUS

DODON minte de îngheață apele! Contractul pentru reparația memorialului Eternitate a fost semnat ÎN ACEEAȘI zi în care a fost introdus CODUL ROȘU DE CORONAVIRUS

Președintele Igor Dodon a mințit cu nerușinare că lucrările de reparație a Complexului Memorial „Eternitate” au început cu mult timp înainte de criza provocată de coronavirus. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 16:57

Virusolog: Din ce în ce mai multe date sprijină ipoteza unei transmisii aeriene a SARS-CoV-2. După strănut, particule foarte fine vor rămîne în atmosferă pentru mai mult timp unde pot fi inhalate de o persoană sănătoasă

Virusolog: Din ce în ce mai multe date sprijină ipoteza unei transmisii aeriene a SARS-CoV-2. După strănut, particule foarte fine vor rămîne în atmosferă pentru mai mult timp unde pot fi inhalate de o persoană sănătoasă

Specialist în virusologie la Universitatea Otago din Noua Zeelandă, Mihnea Boștină a deschis în publicația Savantgarde.ro un “Jurnal din anul coronavirusului“. În textul de astăzi, 3 aprilie, Boștină scrie că apar “tot mai multe cazuri în care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 16:41

Ambasada Rusiei din RM, după ce a adus mii de teste de PROASTĂ calitate pentru a-i face PR lui Dodon, îl ACUZĂ pe deputatul Igor Munteanu că „luptă pentru voturi”

Ambasada Rusiei din RM, după ce a adus mii de teste de PROASTĂ calitate pentru a-i face PR lui Dodon, îl ACUZĂ pe deputatul Igor Munteanu că „luptă pentru voturi”

Ambasada Rusiei la Chișinău, care se implică masiv în promovarea lui Dodon, a criticat într-un mod absolut nediplomatic niște declarații politice ale deputatului PPDA, Igor Munteanu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 15:59

Bisericile, ÎNCHISE de Paşte? Klaus Iohannis: E o dramă REALĂ, dar nu există nicio altă cale

Bisericile, ÎNCHISE de Paşte? Klaus Iohannis: E o dramă REALĂ, dar nu există nicio altă cale

Preşedintele Klaus Iohannis le-a spulberat speranţele românilor care voiau să meargă în noaptea Învierii la Biserică. Acesta a transmis că, momentan, nu există o alte cale pentru a lupta cu coronavirusul decât statul acasă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 15:55

BREAKING NEWS /// Un medic de la din Soroca a MURIT fiind infectat cu coronavirus / 80% dintre persoanele infectate cu COVID-19 de la Spitalul din Soroca sunt medici

BREAKING NEWS /// Un medic de la din Soroca a MURIT fiind infectat cu coronavirus / 80% dintre persoanele infectate cu COVID-19 de la Spitalul din Soroca sunt medici

Un medic de la Substația Medicală Urgentă din Soroca, testată pozitiv cu Covid-19 a decedat astăzi, 3 aprilie. Informația a fost confirmată pentru mass media, de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Cristina Stratulat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 15:39

Editura LITERA publică rezultatele expertizei din Austria / Socialistul Popovici ar fi mințit cu nerușinare despre „plumbul din copertă”

Editura LITERA publică rezultatele expertizei din Austria / Socialistul Popovici ar fi mințit cu nerușinare despre „plumbul din copertă”

Grupul Editorial Litera a comunicat la 5 martie 2020 că fostul ministru Corneliu Popovici (deja schimbat, din fericire pentru educaţia, cultura şi cercetarea din Republica Moldova) continuă o furibundă campanie de denigrare a instituţiei noastre. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 14:39

CÂND un pacient cu coronavirus nu mai este contagios. CONCLUZIA cercetătorilor nemţi

CÂND un pacient cu coronavirus nu mai este contagios. CONCLUZIA cercetătorilor nemţi

Analizarea primului grup de persoane infectate cu noul coronavirus în Germania a permis stabilirea momentului în care o persoană diagnosticată cu COVID-19 poate fi externată, ceea se înseamnă că nu mai este contagioasă (nu mai răspândeşte virusul).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 14:00

RUSIA / Un pod s-a prăbușit sub un tir, iar o mașină a căzut în groapă (VIDEO)

RUSIA / Un pod s-a prăbușit sub un tir, iar o mașină a căzut în groapă (VIDEO)

Astăzi, în districtul Șkvatovsk din Primorie, lângă satul Romanovka, s-a prăbușit un pod, imaginile au fost surprinse de mașina care se afla în spatele TIR-ului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 13:53

O echipă de cercetători din AMERICA a dezvoltat un potenţial VACCIN contra coronavirusului, administrat printr-un plasture

O echipă de cercetători din AMERICA a dezvoltat un potenţial VACCIN contra coronavirusului, administrat printr-un plasture

Un plasture cât vârful degetului ar putea fi un potenţial vaccin contra coronavirusului, conform unei echipe de cercetători din Statele Unite ale cărei concluzii au fost publicate într-un jurnal ştiinţific publicat de The Lancet, citat de Press Association și Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 13:18

O FATĂ de 19 ani din DUBĂSARI a fost înjunghiată în plină stradă

O FATĂ de 19 ani din DUBĂSARI a fost înjunghiată în plină stradă

Un tânăr de 31 de ani din satul Cocieri, raionul Dubăsari ar putea face ani grei de pușcărie, suspectat de tentative de omor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 13:09

Vandalism într-un CIMITIR din capitală. Monumente și cruci distruse de niște derbedei / FOTO

Vandalism într-un CIMITIR din capitală. Monumente și cruci distruse de niște derbedei / FOTO

Vandalism la un cimitir din Chișinău. Pe rețelele de socializare a apărut o postare în care se văd cruci și monumente distruse.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 13:07

MĂCEL între pro-rușii din Chișinău. Un site pro-dodonist publică informații denigratoare la adresa ex-comunistului Tkaciuk

MĂCEL între pro-rușii din Chișinău. Un site pro-dodonist publică informații denigratoare la adresa ex-comunistului Tkaciuk

Un site anonim, pro-dodonist, se laudă că „a intrat” în posesia unor informații „picante” despre Mark Tkaciuk, fostul coleg al lui Igor Dodon, când aceștea erau ambii „mari” comuniști.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 13:05

17 modalități AMUZANTE și BIZARE ale oamenilor care încercă să se protejeze de coronavirus (FOTO)

17 modalități AMUZANTE și BIZARE ale oamenilor care încercă să se protejeze de coronavirus (FOTO)

Toată lumea glumește despre hrișcă și hârtia igienică, dar cele mai rare produse acum sunt măștile medicale și antisepticele. Prin urmare, oamenii încearcă uneori să se protejeze în moduri bizare, arătându-și toată imaginația...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 12:36

Filip: Cei care vin cu avionul acasă, să achite polița medicală în 3 zile, la fel cum o fac cei care ajung cu mașina

Filip: Cei care vin cu avionul acasă, să achite polița medicală în 3 zile, la fel cum o fac cei care ajung cu mașina

„Cetățenii noștri care ajung acasă cu avionul trebuie să aibă aceleași drepturi ca cei care intră în țară cu mașina. Am discutat astăzi acest subiect cu premierul Ion Chicu și am văzut deschidere de a rezolva aceste diferențe”. Declarațiile au fost făcute de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 12:06

Interviu sfâşietor cu un medic care încearcă să ţină în viaţă bolnavii de COVID-19: „Să văd atâta moarte în jur e traumatizant”

Interviu sfâşietor cu un medic care încearcă să ţină în viaţă bolnavii de COVID-19: „Să văd atâta moarte în jur e traumatizant”

Etaje întregi ale spitalelor sunt pline cu pacienţi diagnosticaţi pozitiv cu COVID-19, programul de muncă este infernal, deciziile... cutremurătoare, frica de îmbolnăvire şi dorul de cei dragi – acestea sunt elemente care pot fi identificate în majoritatea ţărilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 11:47

Cât de mult ne putem încrede în datele CHINEZILOR privind bilanțul intern al pandemiei de COVID-19

Cât de mult ne putem încrede în datele CHINEZILOR privind bilanțul intern al pandemiei de COVID-19

În timp ce Statele Unite, Europa și alte țări ale lumii se confruntă cu mii sau zeci de mii cazuri noi zilnice, căderi economice și carantină generalizată, China începe să se redeschidă. Apar întrebări, însă, cu privire la cât de mult putem avea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 11:38

ÎNCOTRO? Sute de fermieri mici din R. Moldova RISCĂ să intre în INSOLVENȚĂ

ÎNCOTRO? Sute de fermieri mici din R. Moldova RISCĂ să intre în INSOLVENȚĂ

Liderul fracțiunii „Platforma DA, Blocul ACUM”, Alexandru Slusari, solicită Comisiei pentru Situații Excepționale dispunerea a 3 măsuri urgente, care vin în susținerea producătorilor autohtoni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 11:04

Diaspora este obligată să-și facă testul la COVID-19 la intrarea în R. Moldova / DOCUMENT

Diaspora este obligată să-și facă testul la COVID-19 la intrarea în R. Moldova / DOCUMENT

Pe lângă faptul că cetățenii din diasporă sunt impuși să-și procure Polițe la venire în țară, ei vor mai fi obligați să-și facă testul la COVID-19.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 10:59 de Mihaela Culcinschi

COVID MOLDOVENESC / Numărul testelor efectuate zilnic variază de la 30 până la 175

COVID MOLDOVENESC / Numărul testelor efectuate zilnic variază de la 30 până la 175

În situația în care cele mai puternice și dezvoltate țări din lume țin piept cu greu coronavirusului de tip nou, autoritățile R. Moldova dau asigurări că dispun de toate condițiile și utilajele necesare pentru a face față unui flux mare de infectați, chiar și în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 10:27

Cercetătorii au descoperit o nouă MUTAȚIE a coronavirusului. Boala poate dura până la 49 de zile

Cercetătorii au descoperit o nouă MUTAȚIE a coronavirusului. Boala poate dura până la 49 de zile

 Cercetătorii chinezi au descoperit o mutație a noului coronavirus în urma căreia poate rămâne în organismul unei persoane timp de aproape două luni de zile și să dezvolte o formă de boală cronică, relatează South China Morning Post.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Aprilie 2020, ora: 09:36

(VIDEO LIVE) 62 de persoane sunt în STARE GRAVĂ, 2 pacienți au fost tratați și externați / Ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu prezintă informații de ULTIMĂ ORĂ privind epidemia COVID-19

(VIDEO LIVE) 62 de persoane sunt în STARE GRAVĂ, 2 pacienți au fost tratați și externați / Ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu prezintă informații de ULTIMĂ ORĂ privind epidemia COVID-19

Briefing de presă susținut de Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, de prezentare a informațiilor actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)