Astăzi 15 Decembrie 2019, Duminică - Ultima actualizare la ora 23:59
Abonamente

Istorie 9 Iunie 2016, ora 09:25    Din editia print

Un mitropolit ca un exponent al conştiinţei naţionale

Marime Font

Un slujitor veritabil al clerului niciodată nu are dreptul să se plângă pe destin, soarta lui este cea predestinată şi, oricât ar fi de grea, oricât ar fi de încâlcită, ea este unică şi este numai a lui.

Gurie Grosu, ieromonahul, care a început cariera călugărească după terminarea Seminarului Teologic, a fost unul dintre puţinii basarabeni care din fragedă tinereţe a conştientizat necesitatea culturalizării naţionale a basarabenilor, a deşteptării conştiinţei lor naţionale. Şi primele cărţi pe care le-a editat au avut anume această misiune.

Reacţia autorităţilor a fost una dură. A fost exilat la o mănăstire în Rusia ca să fie izolat de mediul naţional, să fie rupt de la izvoarele conştiinţei, ca şi acolo printre străini, să-şi piardă interesul pentru această grea lucrare.


Dar a venit anul 1917. La 3 aprilie s-a format Partidul Naţional Moldovenesc şi primul lucru pe care l-a făcut acest partid a fost aducerea lui Gurie Grosu acasă. Şi-n toiul Mişcării Naţionale el a fost figura cheie.

Biografia lui cuprinde în formula enciclopedică cele mai importante date din viaţă:
Mitropolitul Gurie Grosu (1.I.1877, s. Nimoreni, jud. Lăpuş-na – 14.XI.1943, Bucureşti, Mănăstirea Cernica).
Român basarabean.
Fiul lui Ştefan Grosu (+1885), cântăreţ bisericesc.
Studii: Şcoala Mănăstirii Curchi, Şcoala Spirituală (1888-1892), Seminarul Teologic din Chişinău (1892-1898), Academia Teologică din Kiev (1898-1902). Magistru în teologie (1902). S-a călugărit cu numele Gurie la Mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), în 1902. Funcţii: misionar eparhial (1902), ierodiacon, ieromonah, arhimandrit (1909).

Scriitorul Iorgu Tudor, un participant activ la mişcarea de eliberare naţională din Basarabia a lăsat posterităţii mai multe scrieri memorialistice care elucidează perioada 1900-1944. Una din aceste lucrări intitulată sugestiv În vâltoarea revoluţiei din 1917-1918. Basarabia autonomă şi republică, conţine câteva date foarte importante referitoare la biografia viitorului mitropolit Gurie Grosu, care le preia din revista Moldova de la Nistru, unde au fost publicate de preotul şi publicistul bucovinean Constantin Morariu:

„ În dimineaţa anului nou 1877 s-a născut în satul Nimorăni din ţinutul Chişinăului, cel dintâi copil al soţilor Ştefan şi Ecaterina Grosu, căruia la botez i s-a dat numele Gheorghe.
Cine ar fi putut prevedea că acel copil al gospodarului şi cântăreţului bisericesc Ştefan, născut în ziua de prăznuire a sfântului ierarh Vasile cel mare, va ajunge, la vârsta de abia 41 de ani, a fi el ierarh, şi anume cel dintâi, ierarh după cei 106 ani de suferinţă a norodului său în robia ţarismului rus?..

…Tatăl Ştefan a răposat pe când copilul Gheorghieş, cum îi ziceau acasă, era cam de 8 ani.
Mama rămasă văduvă cu trei copii, sfătuită de preotul Nicolae Meghi din satul Suruceni, să-l dea la şcoală, a căpătat o adeverinţă că e văduvă de „dascăl”; cu adeverinţa aceasta şi cu cererea scrisă de Nicolae Meghi, l-a dus apoi pe Gheorghieş la epitropie care purta grijă de creşterea şi învăţătura orfanilor de clerici.


Colegii de generație întruniți cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Basarabia”

În toamna anului 1886 mama Ecaterina s-a căsătorit a doua oară şi s-a mutat la noul ei soţ. A fost dus în acelaşi an la şcoala din Mănăstirea Curchi, unde orfanii clericilor învăţau fără plată.
La Curchi, Gheorghieş a învăţat numai un an şi numai în limba rusească. I-a fost greu, dar a izbutit, căci în august 1887 a trecut examenul şi a fost primit în clasa pregătitoare a şcolii duhovniceşti din Chişinău. La 1892 a trecut în seminar, isprăvindu-l în 1898.
De câte ori tânărul Gheorghe se ducea acasă la Ruseştii Noi, unde trăia mama sa, pe timpul sărbătorilor, ori pe timpul vacanţelor, totdeauna el era foarte bine primit de familia preotului de acolo Vasile Gobjilă, îl îmbărbăta pe tânărul şcolar, zicându-i să înveţe şi să se poarte frumos, căci poate să ajungă arhiereu.

P.S. nu poate uita nici astăzi încurajarea primită în tinereţe de la familia Gobjilă, prin împrumutarea de cărţi de cetit şi mai ales prin puterea ce a avut-o asupra-i deosebita bogăţie sufletească a acelei familii. După ce seminaristul Gheorghe Grosu a intrat în toamna anului 1898 la Academia din Kiev, părintele Vasile Gobjilă i-a stat şi acolo totdeauna băneşte într-ajutor până la absolvire în 1902.
Academicianul a fost apoi numit la 16 septembrie 1902 misionar-propovăduitor pentru Basarabia, şi la 27 noiembrie al aceluiaşi an a primit monarhiemul la Mănăstirea Chiţcani…
…O deosebită putere asupra simţământului naţional al P.S. Gurie a avut călătoria făcută de el prin România în 1904 împreună cu părintele Vasile Gobjilă.
Atunci el a putut vedea avântul ce ţara îl luase sub domnia regelui Carol, au luat parte la serbarea aniversării morţii de 400 de ani ai lui Ştefan cel Mare, în Bucureşti şi, fiind şi la Sinaia, s-a învrednicit a sta de vorbă cu regele Carol şi a vedea toată familia regală în biserica de acolo.
Misionarul-predicator, apărându-i pe moldoveni de propaganda sectanţilor, s-a convins că creştinii noştri sunt mai întunecaţi decât sectanţii şi lipsiţi de orice mijloc de luminare.

De aceea, înainte de adunarea deputaţilor eparhiali din 1905, el a scris la vreo 3 sau 5 deputaţi ca să stăruiască la adunare pentru primirea următoarelor propuneri:
1. Să se înfiinţeze o tipografie eparhială moldovenească.
2. Să se introducă învăţarea limbii şi cântării bisericeşti moldoveneşti la seminar, la şcoala de cântăreţi bisericeşti şi la şcoala de fete.
3. Una din scrisorile amintite, a fost citită de deputatul Dimitrie Miţălescu într-o şedinţă a adunării şi primită cu 18 contra 17 voturi.
Arhiereul de pe atunci, Vladimir, a întărit hotărârea adunării, şi s-a ales un comitet, în care era şi părintele ieromonah Gurie.
După străduinţa acestui comitet şi mai ales a părinţilor Constantin Partenie şi Gurie s-a înfiinţat tipografia, care s-a sfinţit la 26 octombrie 1906.
Pentru introducerea limbii moldoveneşti în şcoli, arhiereul Vladimir a cerut încuviinţarea Sfântului Sinod din Petrograd şi a primit-o în octombrie 1906…

…După sosirea armatei române în Basarabia la 10 ianuarie 1918, părintele arhimandrit a vizitat Iaşii. L-a văzut aici pe părintele Mitropolit Pimen, şi a fost primit în audienţă de rege şi regină. La acest prilej regele Ferdinand a observat că-l cunoaşte pe părintele arhimandrit de 14 ani, anume de la vizita din Sinaia în anul 1904.
La 16 februarie 1918 părintele arhimandrit a fost chemat de ministrul de justiţie şi culte Savenco să-i fie de ajutor la naţionalizarea bisericii.
După proclamarea republicii, părintele arhimandrit dorea din tot sufletul unirea Basarabiei cu Ţara-mamă. Visul acesta l-a văzut realizat la 27 martie 1918.”

Din 1905 se încadrează în procesul de redeşteptare naţională și pune pe tapet problema predării limbii moldoveneşti la Seminarul Teologic, Şcoala Eparhială de fete, Şcoala Duhovnicească şi în genere utilizarea ei în biserică. La 30 octombrie 1905 publică articolul ce vizează această temă – O scumpă autorizaţie (Bessarabskia jizni).
Considerându-l în temă, conducerea Seminarului Teologic îl include în comisia formată în aprilie 1906, care urma să elaboreze programul „Predarea limbii moldoveneşti în Seminarul Teologic”.

În 1906 îl găsim în echipa care edita primul ziar în limba română din ţinutul dintre Prut şi Nistru – Basarabia (1906-1907).
La 26 octombrie 1906 se inaugurează oficial Tipografia Eparhială într-o clădire din Chişinău, donată de stareţul Porfirie al mănăstirii Dobruşa.
În 1907 tipăreşte studiul Glavneişie momentî v istorii knigopeceatania Bessarabii apărut în patru numere consecutive ale revistei Kişinevskie eparhialinîe Vedomosti.

La 3 iunie 1907 apare de sub tipar Psaltirea de la Chişinău, ediţie realizată în colaborare cu Macarie Untul şi Grigore Constantinescu. În 1908 e fondator al revistei bisericeşti Luminătorul , care apare de la 1 ianuarie, fiind unul dintre redactorii publicaţiei. Tot în 1908 tipăreşte Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu şi o serie de articole în „Luminătorul”: Buna-Vestire, Adevărul va birui pe toate (ambele în nr.3, martie), Dragostea frăţească, frica lui Dumnezeu şi cinstirea stăpânilor numaidecât trebuie pentru bunăstarea împărăţiei (nr.5,mai), Ce ne trebuie nouă (nr.10, octombrie).

La finele anului 1909 publică două articole: Împotriva sectanţilor şi Învăţături la ziua Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, şi a preablagocestivului Domn Împărat Nicolai Alexandrovici (nr.12, decembrie).
Tipăreşte tot în 1909 Bucoavna moldovenească, o ediţie de 80 de pagini cu ilustraţii, o primă sursă pentru cei care doreau să înveţe cititul şi scrisul în limba maternă. Lucrarea serios revăzută este reluată şi retipărită în 1917 în grafie latină sub denumirea Abecedar moldovenesc anul întâi la şcoală, lucrare care a cunoscut două ediţii şi o completare cu o a doua parte.

Fostul colonel, ajuns arhiepiscop, Serafim Ciciagov, avea alergie de la mişcările de redeşteptare naţională şi de aceea a decis să-l „avanseze” pe arhimandritul Gurie stareţ al Mănăstirii Sf. Avram din gubernia Smolensk (1909), de unde ajunge director la Şcoala Pedagogă din Gruşevsk (1910-1914), apoi la cea din Samovka (1914-1917).

Revine în Basarabia după revoluţia din februarie 1917, fiind chemat de liderii mişcării naţionale care aveau nevoie pentru consolidarea echipei de un reprezentant autoritar din lumea clerului, care ar împărtăşi fără tăgadă aceleaşi viziuni politice. Este unul dintre fondatorii Partidului Naţional Moldovenesc.
Fiind ales deputat la 21 noiembrie 1917, arhimandritul Gurie a binecuvântat deschiderea lucrărilor acestui prin parlament al Basarabiei - Sfa¬tul Ţării.

La 16 februarie 1918 i se încredinţează postul de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi de Culte a Republicii Democratice Moldoveneşti.
Iar la 27 martie 1918, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat în Catedrala din Chişinău un tedeum prin care a sfinţit Actul Unirii Basarabiei cu România, văzându-şi visul vieţii împlinit.

La 4 iulie 1918, este ales de Sf. Sinod din Bucureşti arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei cu titlul de Botoşăneanul, iar peste zece ani, la 28 aprilie 1928, devine primul mitropolit al Basarabiei, originar din această provincie, aflându-se în fruntea Mitropoliei până la 11.XI.1936, când a fost pensionat în urma unui proces de calomniere intrat în istorie drept „cazul Gurie Gro-su”. Început la 12 decembrie 1934 acest proces, demarat cu o anchetă deschisă de Adunarea Eparhială din Chişinău a cunoscut câteva etape, una la 11 noiembrie 1936 când prin ordinul ministrului cultelor este suspendat din funcţie „temporar” şi apoi „definitiv”, altă etapă a fost decizia Curţii de casaţie care a clasat dosarul şi l-a absolvit pe mitropolit de orice acuzaţie.

Dar aceasta nu l-a oprit de la pasul final, când la 1 octombrie 1941 el îşi dă demisia. Demnitatea lui nu putea suporta asemenea comportament din partea unor subalterni, din partea presei şi chiar a unor demnitari.
Dincolo de opera politică, de marea schimbare a direcţiei bisericii basarabene de la Patriarhia rusă spre cea română, Mitropolitul Gurie va rămâne în istoria noastră în primul rând cu imaginea unui ctitor al culturii, un om al cărţii.

Opera Mitro¬politului Gurie Grosu nu este prea mare ca volum, dar consistentă ca trăire naţională:
Bucoavnă moldovenească (1908), Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu (1908), Carte de citire cu ştiinţe din gramatica moldovenească (1908), Abecedar moldovenesc. - Chişinău, 1917, Despre omul „trupesc”, „sufletesc”şi „duhovnicesc”.- Chi-şinău, 1924, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. – Chişinău, 1924 ş.a.
În limba rusă: Istoria Mănăstirii Noului Neamţ. - Chişinău, 1911 ş.a.

Sunt absolut sigur că dacă ar fi fost altul contextul istoric al epocii ne-ar fi dat mult mai multe pagini inedite de carte.
A militat cu ardoare pentru deschiderea unei Academii Teologice la Chişinău şi în acest sens în 1921 Congresul Eparhial sub conducerea lui Gurie Grosu a adoptat o asemenea decizie care spre regret s-a realizat doar parţial în 1926 când în capitala Basarabiei a fost înfiinţată o Facultate de Teologie pe lângă Universitatea din Iaşi. La fel de insistent a fost în problema instituirii Patriarhiei Române.

A fost înmormântat la cimitirul Mănăstirii Cernica, unde îşi dorm somnul de veci majoritatea fruntaşilor basarabeni. Memoria e şi ea veşnică. Din 1990 o stradă din Chişinău îi poartă numele. Dar asta e foarte puţin. Era mai important să însuşim lecţia dată de el.

Noi, care în anii 90, ai sec. XX, am revenit după o lungă rătăcire comunistă din nou la credinţă, ne-am confruntat cu problema divizării bisericii Moldovei în două mitropolii, ca şi cum am uitat de existenţa şi de opţiunile înaintaşilor noştri, care au luptat pentru biserica naţională.

Am făcut ca şi cum abstracţie şi de exemplul dat de Mitropolitul Gurie Grosu şi am greşit, căci calea parcursă de el ilustrează perfect drumul pe care trebuie să-l urmăm…

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 15 Decembrie 2019, ora: 23:59

Conform Proclamaţiei de la Timişoara revoluţia română a început în 16 decembrie 1989. Mai sînt şi alte date care au fost declarate de diferite grupuri ca început al revoluţiei: O placă comemorativă de pe clădirea bisericii reformate unde a slujit Laszlo...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 15 Decembrie 2019, ora: 23:55

istorie PROTESTELE administraţiei Moldovei împotriva anexării Basarabiei de către Imperiul Rus (1812 - 1815)

PROTESTELE administraţiei Moldovei împotriva anexării Basarabiei de către Imperiul Rus (1812 - 1815)

Pentru a le răspunde celor ce mai vorbesc încă despre „actul progresist al unirii Basarabiei cu Rusia”, trebuie să facem o incursiune în perioada anilor 1812-1815, adică anii când, până la Congresul de la Viena al Sfintei Alianţe, românii mai sperau...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 21:25

Eroii Centenarului Marii Uniri: Nicolae Soltuz – 155 ani de la naștere

Eroii Centenarului Marii Uniri: Nicolae Soltuz – 155 ani de la naștere

 Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 17:33 de Natalia Hadârcă

De ce doctorii moldoveni fug peste Prut

De ce doctorii moldoveni fug peste Prut Din editia print

Fiecare al treilea medic din R. Moldova se pregătește să plece în România

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 16:52

Dondușeni /// Crimă la beție - Un bărbat, ucis cu sânge rece de un tânăr de 29 de ani

Dondușeni /// Crimă la beție - Un bărbat, ucis cu sânge rece de un tânăr de 29 de ani

Un bărbat de 62 de ani a fost găsit fără suflare într-o locuință din raionul Dondușeni. Victima avea semne de moarte violentă pe suprafața corpului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 16:47

Ungurii au sărit calul! Viktor Orban a atacat frontal un moment simbolic al României: S-a spus totul

Ungurii au sărit calul! Viktor Orban a atacat frontal un moment simbolic al României: S-a spus totul

Jurnalistul Dan Andronic a comentat, pe larg, mișcarea premierului maghiar Viktor Orban care a ținut un discurs la Timișoara. Totul are legătură cu Revoluția din 1989.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 16:39

FOTO/VIDEO Igor Dodon cu soția și doi feciori la carusel în centrul Capitalei

FOTO/VIDEO Igor Dodon cu soția și doi feciori la carusel în centrul Capitalei

Alături de familia sa și de chișinăuieni. Anume așa a fost surprins în centrul Chișinăului, în după amiaza acestei duminici însorite, președintele Igor și Galina Dodon, și doi dintre cei trei feciori ai săi. 

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 15 Decembrie 2019, ora: 11:26

The Economist: Putin nu a reușit să izoleze Ucraina și să se împace cu Europa

The Economist: Putin nu a reușit să izoleze Ucraina și să se împace cu Europa

Rusia a distribuit substante dopante sportivilor săi și și-a sărbătorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de război. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 11:11

Premierul Chicu a inspectat lucrările la un șantier rutier

Premierul Chicu a inspectat lucrările la un șantier rutier

Prim-ministrul Ion Chicu a vizitat un șantier de construcție a drumului Chișinău-Ungheni-Sculeni, unde se construiește o lungime de 18 km de drum.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 15 Decembrie 2019, ora: 09:55

Meniu de post pentru o săptămână din perioada Crăciunului

Meniu de post pentru o săptămână din perioada Crăciunului Din editia print

În perioada postului Crăciunului, care a debutat pe 14 noiembrie și se încheie în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, o parte din credincioși respectă perioada de post și din punctul de vedere al restricțiilor alimentare.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 09:19

Ion Chicu e mult mai optimist în privința obținerii gazelor naturale prin intermediul tranzitului pe teritoriul ucrainean

Ion Chicu e mult mai optimist în privința obținerii gazelor naturale prin intermediul tranzitului pe teritoriul ucrainean

Persoanele care anunțau apocalipsa în lu a ianuarie, privind aprovizionarea țării cu gaze naturale nu tratează cu respect poporul Republicii Moldova. La această concluzie a ajuns premierul Ion Chicu, într-o postare pe Facebook. 

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 15 Decembrie 2019, ora: 08:53

Ministrul de externe al R. Moldova despre Transnistria: „Un conflict care, din păcate, persistă în capurile așa-numitor lideri din regiunea transnistreană”

Ministrul de externe al R. Moldova despre Transnistria: „Un conflict care, din păcate, persistă în capurile așa-numitor lideri din regiunea transnistreană”

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, a declarat că problema transnistreană „poate fi foarte rapid și ușor soluționată”, în cazul în care autoritățile de la Chișinău vor găsi un „consens național”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 08:37

Acordul pentru Brexit se va vota în Parlament până de Crăciun, anunță premierul Boris Johnson

Acordul pentru Brexit se va vota în Parlament până de Crăciun, anunță premierul Boris Johnson

Parlamentarii britanici vor vota până de Crăciun acordul de Brexit pe care premierul conservator Boris Johnson l-a convenit cu Bruxellesul, a declarat acesta sâmbătă, conform Agerpres, care citează agenția dpa. Noua legislatură de după alegeri va începe pe 19...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 08:35

Dodon, despre alegerea președintelui în Parlament: CC nu va face jocuri

Dodon, despre alegerea președintelui în Parlament: CC nu va face jocuri

 În spațiul public a apărut recent ideea conform căreia Curtea Constituțională (CC) și-ar putea revedea decizia din 4 martie 2016, atunci când a decis ca președintele să fie ales direct de către cetățeni, și nu prin votul Parlamentului.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 15 Decembrie 2019, ora: 08:18

Sărbătoare mare pe 15 decembrie. Ce nu ai voie să faci la prăznuire Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie

Sărbătoare mare pe 15 decembrie. Ce nu ai voie să faci la prăznuire Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie

Preoții recomandă rugăciune în data de 15 decembrie, ziua în care este prăznuit în fiecare an Sfântul Mucenic Elefterie din cetatea Romei. În tradiția românească, acest sfânt este respectat cu precădere de femei, dar nu numai.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 08:16

Poliţiştii grași puşi să slăbească. Ce îi ajută să scape de kilogramele în plus

Poliţiştii grași puşi să slăbească. Ce îi ajută să scape de kilogramele în plus

Poliţiştii supraponderali şi obezi din Mexic au fost puşi să slăbească. Autorităţile au implementat un program la nivel naţional, în cadrul căruia ofiţerii forţelor de ordine fac antrenamente şi ţin un regim alimentar special, care să-i ajute să scape de kilogramele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 08:04

VIDEO / S-a inventat bluza care nu trebuie să fie spălată

VIDEO / S-a inventat bluza care nu trebuie să fie spălată

O piesă de îmbrăcăminte care l-ar putea scuti pe purtător de multe complicații a fost pusă în vânzare în Marea Britanie, la timp pentru Crăciun. Este vorba despre un bluzon care nu se murdăreşte şi care poate fi purtat fără probleme mai mult de o lună, fără...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 07:49

Cea mai bună reţetă de vin fiert. Acest ingredient face toată diferenţa

Cea mai bună reţetă de vin fiert. Acest ingredient face toată diferenţa

Gust de vacanţă, la pahar! Uitaţi de aromele preparate de-a gata şi optaţi pentru propriile combinaţii. Răsplata va fi pe măsură! Ingrediente: 2 clementine 1 lămâie 1 lime 200g zahăr extrafin 6 cuişoare 1 baton scorţişoară

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 07:36

Veste bună pentru bolnavii de leucemie. Medicamentul care le oferă speranțe, dezvoltat de oamenii de știință

Veste bună pentru bolnavii de leucemie. Medicamentul care le oferă speranțe, dezvoltat de oamenii de știință

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 07:24

Prinși că puneau în circulație bani falși /// VIDEO

Prinși că puneau în circulație bani falși /// VIDEO

Falsificau bancnote a câte 200 de lei moldovenești, după care achitau cu ele în magazine și la stațiile Peco. Este vorba de trei indivizi din sudul țării. Unul dintre suspecți, care ar fi liderul grupării, a fost reținut. În data de 12 decembrie, bănuitul de 27 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Decembrie 2019, ora: 07:20

VIDEO/ Doi tineri din Bălți au fost tamponați de un automobil. O tânără de 19 ani a decedat pe loc

VIDEO/ Doi tineri din Bălți au fost tamponați de un automobil. O tânără de 19 ani a decedat pe loc

O fată și un băiat au fost loviți pe strada Strîi 17 din Bălți. Accindentul a avut loc în jurul orei 17:30. În urma leziunilor primite fata, în vârsta de 19 ani a decedat pe loc. Tânărul s-a ales cu multiple fracturi a oaselor, care a fost transportat...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 15 Decembrie 2019, ora: 06:57

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 15 DECEMBRIE 2019. SĂGETĂTORII IAU DECIZII ÎN DRAGOSTE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 15 DECEMBRIE 2019. SĂGETĂTORII IAU DECIZII ÎN DRAGOSTE

Horoscopul zilei de 15 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 15...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 15 Decembrie 2019, ora: 04:47

REVOLUȚIA ANTI-CEAUȘESCU din ROMÂNIA. 14 decembrie - 15 decembrie încep PRIMELE MIȘCĂRI la IAȘI și TIMIȘOARA

REVOLUȚIA ANTI-CEAUȘESCU din ROMÂNIA. 14 decembrie - 15 decembrie încep PRIMELE MIȘCĂRI la IAȘI și TIMIȘOARA

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)