Astăzi 23 Septembrie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 10:13
Abonamente

Istorie 9 Iunie 2016, ora 09:25    Din editia print

Un mitropolit ca un exponent al conştiinţei naţionale

Marime Font

Un slujitor veritabil al clerului niciodată nu are dreptul să se plângă pe destin, soarta lui este cea predestinată şi, oricât ar fi de grea, oricât ar fi de încâlcită, ea este unică şi este numai a lui.

Gurie Grosu, ieromonahul, care a început cariera călugărească după terminarea Seminarului Teologic, a fost unul dintre puţinii basarabeni care din fragedă tinereţe a conştientizat necesitatea culturalizării naţionale a basarabenilor, a deşteptării conştiinţei lor naţionale. Şi primele cărţi pe care le-a editat au avut anume această misiune.

Reacţia autorităţilor a fost una dură. A fost exilat la o mănăstire în Rusia ca să fie izolat de mediul naţional, să fie rupt de la izvoarele conştiinţei, ca şi acolo printre străini, să-şi piardă interesul pentru această grea lucrare.

Loading...


Dar a venit anul 1917. La 3 aprilie s-a format Partidul Naţional Moldovenesc şi primul lucru pe care l-a făcut acest partid a fost aducerea lui Gurie Grosu acasă. Şi-n toiul Mişcării Naţionale el a fost figura cheie.

Biografia lui cuprinde în formula enciclopedică cele mai importante date din viaţă:
Mitropolitul Gurie Grosu (1.I.1877, s. Nimoreni, jud. Lăpuş-na – 14.XI.1943, Bucureşti, Mănăstirea Cernica).
Român basarabean.
Fiul lui Ştefan Grosu (+1885), cântăreţ bisericesc.
Studii: Şcoala Mănăstirii Curchi, Şcoala Spirituală (1888-1892), Seminarul Teologic din Chişinău (1892-1898), Academia Teologică din Kiev (1898-1902). Magistru în teologie (1902). S-a călugărit cu numele Gurie la Mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), în 1902. Funcţii: misionar eparhial (1902), ierodiacon, ieromonah, arhimandrit (1909).

Scriitorul Iorgu Tudor, un participant activ la mişcarea de eliberare naţională din Basarabia a lăsat posterităţii mai multe scrieri memorialistice care elucidează perioada 1900-1944. Una din aceste lucrări intitulată sugestiv În vâltoarea revoluţiei din 1917-1918. Basarabia autonomă şi republică, conţine câteva date foarte importante referitoare la biografia viitorului mitropolit Gurie Grosu, care le preia din revista Moldova de la Nistru, unde au fost publicate de preotul şi publicistul bucovinean Constantin Morariu:

„ În dimineaţa anului nou 1877 s-a născut în satul Nimorăni din ţinutul Chişinăului, cel dintâi copil al soţilor Ştefan şi Ecaterina Grosu, căruia la botez i s-a dat numele Gheorghe.
Cine ar fi putut prevedea că acel copil al gospodarului şi cântăreţului bisericesc Ştefan, născut în ziua de prăznuire a sfântului ierarh Vasile cel mare, va ajunge, la vârsta de abia 41 de ani, a fi el ierarh, şi anume cel dintâi, ierarh după cei 106 ani de suferinţă a norodului său în robia ţarismului rus?..

…Tatăl Ştefan a răposat pe când copilul Gheorghieş, cum îi ziceau acasă, era cam de 8 ani.
Mama rămasă văduvă cu trei copii, sfătuită de preotul Nicolae Meghi din satul Suruceni, să-l dea la şcoală, a căpătat o adeverinţă că e văduvă de „dascăl”; cu adeverinţa aceasta şi cu cererea scrisă de Nicolae Meghi, l-a dus apoi pe Gheorghieş la epitropie care purta grijă de creşterea şi învăţătura orfanilor de clerici.


Colegii de generație întruniți cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Basarabia”

În toamna anului 1886 mama Ecaterina s-a căsătorit a doua oară şi s-a mutat la noul ei soţ. A fost dus în acelaşi an la şcoala din Mănăstirea Curchi, unde orfanii clericilor învăţau fără plată.
La Curchi, Gheorghieş a învăţat numai un an şi numai în limba rusească. I-a fost greu, dar a izbutit, căci în august 1887 a trecut examenul şi a fost primit în clasa pregătitoare a şcolii duhovniceşti din Chişinău. La 1892 a trecut în seminar, isprăvindu-l în 1898.
De câte ori tânărul Gheorghe se ducea acasă la Ruseştii Noi, unde trăia mama sa, pe timpul sărbătorilor, ori pe timpul vacanţelor, totdeauna el era foarte bine primit de familia preotului de acolo Vasile Gobjilă, îl îmbărbăta pe tânărul şcolar, zicându-i să înveţe şi să se poarte frumos, căci poate să ajungă arhiereu.

P.S. nu poate uita nici astăzi încurajarea primită în tinereţe de la familia Gobjilă, prin împrumutarea de cărţi de cetit şi mai ales prin puterea ce a avut-o asupra-i deosebita bogăţie sufletească a acelei familii. După ce seminaristul Gheorghe Grosu a intrat în toamna anului 1898 la Academia din Kiev, părintele Vasile Gobjilă i-a stat şi acolo totdeauna băneşte într-ajutor până la absolvire în 1902.
Academicianul a fost apoi numit la 16 septembrie 1902 misionar-propovăduitor pentru Basarabia, şi la 27 noiembrie al aceluiaşi an a primit monarhiemul la Mănăstirea Chiţcani…
…O deosebită putere asupra simţământului naţional al P.S. Gurie a avut călătoria făcută de el prin România în 1904 împreună cu părintele Vasile Gobjilă.
Atunci el a putut vedea avântul ce ţara îl luase sub domnia regelui Carol, au luat parte la serbarea aniversării morţii de 400 de ani ai lui Ştefan cel Mare, în Bucureşti şi, fiind şi la Sinaia, s-a învrednicit a sta de vorbă cu regele Carol şi a vedea toată familia regală în biserica de acolo.
Misionarul-predicator, apărându-i pe moldoveni de propaganda sectanţilor, s-a convins că creştinii noştri sunt mai întunecaţi decât sectanţii şi lipsiţi de orice mijloc de luminare.

De aceea, înainte de adunarea deputaţilor eparhiali din 1905, el a scris la vreo 3 sau 5 deputaţi ca să stăruiască la adunare pentru primirea următoarelor propuneri:
1. Să se înfiinţeze o tipografie eparhială moldovenească.
2. Să se introducă învăţarea limbii şi cântării bisericeşti moldoveneşti la seminar, la şcoala de cântăreţi bisericeşti şi la şcoala de fete.
3. Una din scrisorile amintite, a fost citită de deputatul Dimitrie Miţălescu într-o şedinţă a adunării şi primită cu 18 contra 17 voturi.
Arhiereul de pe atunci, Vladimir, a întărit hotărârea adunării, şi s-a ales un comitet, în care era şi părintele ieromonah Gurie.
După străduinţa acestui comitet şi mai ales a părinţilor Constantin Partenie şi Gurie s-a înfiinţat tipografia, care s-a sfinţit la 26 octombrie 1906.
Pentru introducerea limbii moldoveneşti în şcoli, arhiereul Vladimir a cerut încuviinţarea Sfântului Sinod din Petrograd şi a primit-o în octombrie 1906…

…După sosirea armatei române în Basarabia la 10 ianuarie 1918, părintele arhimandrit a vizitat Iaşii. L-a văzut aici pe părintele Mitropolit Pimen, şi a fost primit în audienţă de rege şi regină. La acest prilej regele Ferdinand a observat că-l cunoaşte pe părintele arhimandrit de 14 ani, anume de la vizita din Sinaia în anul 1904.
La 16 februarie 1918 părintele arhimandrit a fost chemat de ministrul de justiţie şi culte Savenco să-i fie de ajutor la naţionalizarea bisericii.
După proclamarea republicii, părintele arhimandrit dorea din tot sufletul unirea Basarabiei cu Ţara-mamă. Visul acesta l-a văzut realizat la 27 martie 1918.”

Din 1905 se încadrează în procesul de redeşteptare naţională și pune pe tapet problema predării limbii moldoveneşti la Seminarul Teologic, Şcoala Eparhială de fete, Şcoala Duhovnicească şi în genere utilizarea ei în biserică. La 30 octombrie 1905 publică articolul ce vizează această temă – O scumpă autorizaţie (Bessarabskia jizni).
Considerându-l în temă, conducerea Seminarului Teologic îl include în comisia formată în aprilie 1906, care urma să elaboreze programul „Predarea limbii moldoveneşti în Seminarul Teologic”.

În 1906 îl găsim în echipa care edita primul ziar în limba română din ţinutul dintre Prut şi Nistru – Basarabia (1906-1907).
La 26 octombrie 1906 se inaugurează oficial Tipografia Eparhială într-o clădire din Chişinău, donată de stareţul Porfirie al mănăstirii Dobruşa.
În 1907 tipăreşte studiul Glavneişie momentî v istorii knigopeceatania Bessarabii apărut în patru numere consecutive ale revistei Kişinevskie eparhialinîe Vedomosti.

La 3 iunie 1907 apare de sub tipar Psaltirea de la Chişinău, ediţie realizată în colaborare cu Macarie Untul şi Grigore Constantinescu. În 1908 e fondator al revistei bisericeşti Luminătorul , care apare de la 1 ianuarie, fiind unul dintre redactorii publicaţiei. Tot în 1908 tipăreşte Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu şi o serie de articole în „Luminătorul”: Buna-Vestire, Adevărul va birui pe toate (ambele în nr.3, martie), Dragostea frăţească, frica lui Dumnezeu şi cinstirea stăpânilor numaidecât trebuie pentru bunăstarea împărăţiei (nr.5,mai), Ce ne trebuie nouă (nr.10, octombrie).

La finele anului 1909 publică două articole: Împotriva sectanţilor şi Învăţături la ziua Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, şi a preablagocestivului Domn Împărat Nicolai Alexandrovici (nr.12, decembrie).
Tipăreşte tot în 1909 Bucoavna moldovenească, o ediţie de 80 de pagini cu ilustraţii, o primă sursă pentru cei care doreau să înveţe cititul şi scrisul în limba maternă. Lucrarea serios revăzută este reluată şi retipărită în 1917 în grafie latină sub denumirea Abecedar moldovenesc anul întâi la şcoală, lucrare care a cunoscut două ediţii şi o completare cu o a doua parte.

Fostul colonel, ajuns arhiepiscop, Serafim Ciciagov, avea alergie de la mişcările de redeşteptare naţională şi de aceea a decis să-l „avanseze” pe arhimandritul Gurie stareţ al Mănăstirii Sf. Avram din gubernia Smolensk (1909), de unde ajunge director la Şcoala Pedagogă din Gruşevsk (1910-1914), apoi la cea din Samovka (1914-1917).

Revine în Basarabia după revoluţia din februarie 1917, fiind chemat de liderii mişcării naţionale care aveau nevoie pentru consolidarea echipei de un reprezentant autoritar din lumea clerului, care ar împărtăşi fără tăgadă aceleaşi viziuni politice. Este unul dintre fondatorii Partidului Naţional Moldovenesc.
Fiind ales deputat la 21 noiembrie 1917, arhimandritul Gurie a binecuvântat deschiderea lucrărilor acestui prin parlament al Basarabiei - Sfa¬tul Ţării.

La 16 februarie 1918 i se încredinţează postul de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi de Culte a Republicii Democratice Moldoveneşti.
Iar la 27 martie 1918, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat în Catedrala din Chişinău un tedeum prin care a sfinţit Actul Unirii Basarabiei cu România, văzându-şi visul vieţii împlinit.

La 4 iulie 1918, este ales de Sf. Sinod din Bucureşti arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei cu titlul de Botoşăneanul, iar peste zece ani, la 28 aprilie 1928, devine primul mitropolit al Basarabiei, originar din această provincie, aflându-se în fruntea Mitropoliei până la 11.XI.1936, când a fost pensionat în urma unui proces de calomniere intrat în istorie drept „cazul Gurie Gro-su”. Început la 12 decembrie 1934 acest proces, demarat cu o anchetă deschisă de Adunarea Eparhială din Chişinău a cunoscut câteva etape, una la 11 noiembrie 1936 când prin ordinul ministrului cultelor este suspendat din funcţie „temporar” şi apoi „definitiv”, altă etapă a fost decizia Curţii de casaţie care a clasat dosarul şi l-a absolvit pe mitropolit de orice acuzaţie.

Dar aceasta nu l-a oprit de la pasul final, când la 1 octombrie 1941 el îşi dă demisia. Demnitatea lui nu putea suporta asemenea comportament din partea unor subalterni, din partea presei şi chiar a unor demnitari.
Dincolo de opera politică, de marea schimbare a direcţiei bisericii basarabene de la Patriarhia rusă spre cea română, Mitropolitul Gurie va rămâne în istoria noastră în primul rând cu imaginea unui ctitor al culturii, un om al cărţii.

Opera Mitro¬politului Gurie Grosu nu este prea mare ca volum, dar consistentă ca trăire naţională:
Bucoavnă moldovenească (1908), Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu (1908), Carte de citire cu ştiinţe din gramatica moldovenească (1908), Abecedar moldovenesc. - Chişinău, 1917, Despre omul „trupesc”, „sufletesc”şi „duhovnicesc”.- Chi-şinău, 1924, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. – Chişinău, 1924 ş.a.
În limba rusă: Istoria Mănăstirii Noului Neamţ. - Chişinău, 1911 ş.a.

Sunt absolut sigur că dacă ar fi fost altul contextul istoric al epocii ne-ar fi dat mult mai multe pagini inedite de carte.
A militat cu ardoare pentru deschiderea unei Academii Teologice la Chişinău şi în acest sens în 1921 Congresul Eparhial sub conducerea lui Gurie Grosu a adoptat o asemenea decizie care spre regret s-a realizat doar parţial în 1926 când în capitala Basarabiei a fost înfiinţată o Facultate de Teologie pe lângă Universitatea din Iaşi. La fel de insistent a fost în problema instituirii Patriarhiei Române.

A fost înmormântat la cimitirul Mănăstirii Cernica, unde îşi dorm somnul de veci majoritatea fruntaşilor basarabeni. Memoria e şi ea veşnică. Din 1990 o stradă din Chişinău îi poartă numele. Dar asta e foarte puţin. Era mai important să însuşim lecţia dată de el.

Noi, care în anii 90, ai sec. XX, am revenit după o lungă rătăcire comunistă din nou la credinţă, ne-am confruntat cu problema divizării bisericii Moldovei în două mitropolii, ca şi cum am uitat de existenţa şi de opţiunile înaintaşilor noştri, care au luptat pentru biserica naţională.

Am făcut ca şi cum abstracţie şi de exemplul dat de Mitropolitul Gurie Grosu şi am greşit, căci calea parcursă de el ilustrează perfect drumul pe care trebuie să-l urmăm…

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 10:13

INVESTIGAȚIE / SCANDALOS! Sheriff-ul care conduce „transnistria” a importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

INVESTIGAȚIE / SCANDALOS! Sheriff-ul care conduce „transnistria” a importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane.

( ) Citeşte tot articolul

Chișinău 23 Septembrie 2020, ora: 10:00

Newton House: Cel mai solicitat complex rezidențial din sectorul Buiucani anunță ridicarea prețurilor la ultimele apartamente

Newton House: Cel mai solicitat complex rezidențial din sectorul Buiucani anunță ridicarea prețurilor la ultimele apartamente

Newton House, proiectul care a spart tiparele cu metoda inovativă de achitare în rate, anunță ridicarea programată a prețurilor. Potrivit angajaților companiei de construcție, începând cu data de 29 septembrie m2 va costa mai mult cu 55 €.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Septembrie 2020, ora: 08:49

Transportatorii aerieni globali cer testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor

Transportatorii aerieni globali cer testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor

Transportatorii aerieni globali au cerut marţi testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internaţionale, pentru înlocuirea carantinelor care, în opinia lor, amplifică scăderea traficului, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 23 Septembrie 2020, ora: 08:45

Botez cu 250 de persoane întrerupt de poliție. Organizatorul era un bărbat cercetat pentru proxenetism

Botez cu 250 de persoane întrerupt de poliție. Organizatorul era un bărbat cercetat pentru proxenetism

 Un botez din Buzău a fost întrerupt de poliție aseară, pentru că parcicipanții nu respectau regulile impuse în contextul pandemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 23 Septembrie 2020, ora: 08:42

Reacția Simonei Halep după retragerile numeroase de la Roland Garros

Reacția Simonei Halep după retragerile numeroase de la Roland Garros

Simona Halep a vorbit despre retragerile numeroase de la Roland Garros, după ce trei jucătoare din top 10 au decis să nu participe, la fel ca și alte sportive importante.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 23 Septembrie 2020, ora: 08:41

Xi Jinping îndeamnă la o recuperare „verde” a economiei mondiale, deși China este unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii

Xi Jinping îndeamnă la o recuperare „verde” a economiei mondiale, deși China este unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii

 Preşedintele chinez Xi Jinping a îndemnat marţi statele lumii să susţină o recuperare "verde" a economiei mondiale în era post-COVID, în mesajul video transmis lucrărilor celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, relatează Xinhua.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 23 Septembrie 2020, ora: 08:26

Grăsimi sănătoase. Află alimentele care le conțin

Grăsimi sănătoase. Află alimentele care le conțin

 Ai auzit cu siguranta de faptul ca omega-3 si omega-6 sunt grasimi esentiale, grasimi sanatoase. Dar stiai de ce? Pentru ca organismul uman nu poate supravietui fara ele. Ambele tipuri de grasimi sunt polinesaturate si sunt necesare mentinerii unui echilibru sanatos in organism.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 23 Septembrie 2020, ora: 08:25

Horoscopul zilei de azi MIERCURI 23 SEPTEMBRIE 2020. Ceva trebuie rostit!

Horoscopul zilei de azi MIERCURI 23 SEPTEMBRIE 2020. Ceva trebuie rostit!

 Mercur din Balanta face cuadratura cu Saturn din Capricorn si a venit timpul sa vorbesti serios. Ceva trebuie rostit. Cineva trebuie sa afle care ii este limita. Poate ca este prea furios si nu o vede. Poate ca este prea razvratit si o ignora intentionat. Dar trebuie sa afle unde ii este...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 23 Septembrie 2020, ora: 07:56

Alertă meteo: cod GALBEN de secetă hidrologică

Alertă meteo: cod GALBEN de secetă hidrologică

Vreme secetoasă și maxime de 26..28 de grade Celsius vom avea în următoarele zile. Codurile „portocaliu” și „galben” de secetă hidrologică au fost prelungite până pe 28 septembrie. Pentru 27 septembrie sunt anunțate ploi....

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 23 Septembrie 2020, ora: 06:35

23 septembrie în ISTORIE /// 1386: Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească

23 septembrie în ISTORIE /// 1386: Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească

În anul 1386, după moartea domnitorului Dan I, scaunul domnesc este preluat de către fiul lui Radu I, Mircea. 

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 23 Septembrie 2020, ora: 05:12

Rusia: Agenții FSB l-au arestat pe Visarion „Hristos Învățătorul”, liderul unui cult care crede că bărbatul este reîncarnarea lui Iisus Hristos

Rusia: Agenții FSB l-au arestat pe Visarion „Hristos Învățătorul”, liderul unui cult care crede că bărbatul este reîncarnarea lui Iisus Hristos

Liderul unui cult mesianic din Siberia și aghiotanții săi au fost reținuți la una din comunele sectei în urma acuzațiilor de folosire a banilor adepților și a violenței fizice și psihologice la adresa acestora, a anunțat marți serviciul de informații al Rusiei potrivit Moscow...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 23 Septembrie 2020, ora: 04:29

Cum a fost ciopârţit şi batjocorit Nicolae Iorga de un grup de legionari

Cum a fost ciopârţit şi batjocorit Nicolae Iorga de un grup de legionari

Istoricul botoşănean Nicolae Iorga a fost considerat un titan al culturii româneşti interbelice. Cu toate acestea, şi-a găsit sfârşitul la marginea unei păduri, batjocorit şi apoi ucis cu bestialitate. Vă prezintăm radiografia asasinatului celebru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Septembrie 2020, ora: 16:13

BREAKING / Un avion de luptă de tip Suhoi-30 s-a prăbușit în regiunea Tver a Federației Ruse

BREAKING / Un avion de luptă de tip Suhoi-30 s-a prăbușit în regiunea Tver a Federației Ruse

În regiunea Tver, un avion de luptă de tip Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament programat, relatează Interfax, citând serviciul de presă al districtului militar de vest.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 22 Septembrie 2020, ora: 15:40

VIDEO: Ce punem, de fapt, în farfurie? Otrava din puii „gigant” pe care îi luăm din magazine

VIDEO: Ce punem, de fapt, în farfurie? Otrava din puii „gigant” pe care îi luăm din magazine

 Specialiştii susţin că, dintr-un kilogram de carne de pui cumpărată din magazin, o treime este saramură, care este injectată în carne, de procesator. Alte pericole din carnea de pui sunt hormonii şi medicamentele care le sunt administrate animalelor în crescătorii.

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 22 Septembrie 2020, ora: 15:36

Mai mulți artiști din Rusia au compus o melodie patriotică pentru susținerea lui Lukașenko: "Nu renunțați la cel iubit"

Mai mulți artiști din Rusia au compus o melodie patriotică pentru susținerea lui Lukașenko: "Nu renunțați la cel iubit"

 Mai mulți artiști din Rusia și Belarus cu compus o melodie patriotică pentru susținerea președintelui Aleksandr Lukașenko, care se confruntă cu proteste în masă pe plan intern după alegerile prezidenţiale despre care demonstranţii susţin că au fost fraudate,...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 22 Septembrie 2020, ora: 15:31

Accident MORTAL la Ciocana - Patru maşini au fost distruse

Accident MORTAL la Ciocana - Patru maşini au fost distruse

Accident grav pe strada Nicolae Milescu Spătaru din capitală. Patru mașini s-au tamponat violent. Șoferul mașinii de marca „Dacia” a murit, iar ceilalți doi conducători auto au fost transportați la spital.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Septembrie 2020, ora: 15:22

Curtea Constituțională a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției, propus de Guvern

Curtea Constituțională a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției, propus de Guvern

Președinta CC, Domnica Manole, a pronunțat dispozitivul Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției. Prin acest aviz, Curtea s-a pronunțat asupra constituționalității amendamentelor la Constituție, care vizează sistemul judecătoresc.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Septembrie 2020, ora: 15:14

Unde au fost exportați strugurii moldovenești în perioada iulie-august

Unde au fost exportați strugurii moldovenești în perioada iulie-august

În perioada iulie-august s-au exportat peste 1870 de tone de struguri, mai exact 1871,12 tone, arată datele Asociației „Moldova Fruct”. Astfel, strugurii moldovenești au ajuns atât pe piața din est, cât și pe cea din vest.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 22 Septembrie 2020, ora: 12:47

O femeie divorțată s-a căsătorit cu un covor: „Nu pot să mai trăiesc fără el”

O femeie divorțată s-a căsătorit cu un covor: „Nu pot să mai trăiesc fără el”

 În timpul ceremoniei, Bekki Cocks, care era îmbrăcată într-o rochie de mireasă tradițională, i-a promis „partenerului” ei că îi va fi alături până când „moartea îi va despărți”, scrie Daily Star.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Septembrie 2020, ora: 08:39

Ce limbă vorbesc candidații la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Adevărul scris negru pe alb

Ce limbă vorbesc candidații la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Adevărul scris negru pe alb

Doar trei pretendenți la funcția de șef al statului au scris în declarația privind consimțământul de a candida la alegerile prezidențialele din Republica Moldova că vorbesc limba română. Ceilalți zece, printre care unioniștii Octavian Țîcu și generalul Ion Costaș, dar și...

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 22 Septembrie 2020, ora: 08:33

Semne de viață din partea diplomației la București

Semne de viață din partea diplomației la București

România ia poziție oficial, prin președintele Iohannis și ministrul de Externe Aurescu, împotriva represiunii la care este supusă opoziția de la Minsk și cere sancționarea Moscovei în cazul Navalnîi.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)