Astăzi 22 Septembrie 2019, Duminică - Ultima actualizare la ora 15:06
Abonamente

Istorie 9 Iunie 2016, ora 09:25    Din editia print

Un mitropolit ca un exponent al conştiinţei naţionale

Marime Font

Un slujitor veritabil al clerului niciodată nu are dreptul să se plângă pe destin, soarta lui este cea predestinată şi, oricât ar fi de grea, oricât ar fi de încâlcită, ea este unică şi este numai a lui.

Gurie Grosu, ieromonahul, care a început cariera călugărească după terminarea Seminarului Teologic, a fost unul dintre puţinii basarabeni care din fragedă tinereţe a conştientizat necesitatea culturalizării naţionale a basarabenilor, a deşteptării conştiinţei lor naţionale. Şi primele cărţi pe care le-a editat au avut anume această misiune.

Reacţia autorităţilor a fost una dură. A fost exilat la o mănăstire în Rusia ca să fie izolat de mediul naţional, să fie rupt de la izvoarele conştiinţei, ca şi acolo printre străini, să-şi piardă interesul pentru această grea lucrare.


Dar a venit anul 1917. La 3 aprilie s-a format Partidul Naţional Moldovenesc şi primul lucru pe care l-a făcut acest partid a fost aducerea lui Gurie Grosu acasă. Şi-n toiul Mişcării Naţionale el a fost figura cheie.

Biografia lui cuprinde în formula enciclopedică cele mai importante date din viaţă:
Mitropolitul Gurie Grosu (1.I.1877, s. Nimoreni, jud. Lăpuş-na – 14.XI.1943, Bucureşti, Mănăstirea Cernica).
Român basarabean.
Fiul lui Ştefan Grosu (+1885), cântăreţ bisericesc.
Studii: Şcoala Mănăstirii Curchi, Şcoala Spirituală (1888-1892), Seminarul Teologic din Chişinău (1892-1898), Academia Teologică din Kiev (1898-1902). Magistru în teologie (1902). S-a călugărit cu numele Gurie la Mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), în 1902. Funcţii: misionar eparhial (1902), ierodiacon, ieromonah, arhimandrit (1909).

Scriitorul Iorgu Tudor, un participant activ la mişcarea de eliberare naţională din Basarabia a lăsat posterităţii mai multe scrieri memorialistice care elucidează perioada 1900-1944. Una din aceste lucrări intitulată sugestiv În vâltoarea revoluţiei din 1917-1918. Basarabia autonomă şi republică, conţine câteva date foarte importante referitoare la biografia viitorului mitropolit Gurie Grosu, care le preia din revista Moldova de la Nistru, unde au fost publicate de preotul şi publicistul bucovinean Constantin Morariu:

„ În dimineaţa anului nou 1877 s-a născut în satul Nimorăni din ţinutul Chişinăului, cel dintâi copil al soţilor Ştefan şi Ecaterina Grosu, căruia la botez i s-a dat numele Gheorghe.
Cine ar fi putut prevedea că acel copil al gospodarului şi cântăreţului bisericesc Ştefan, născut în ziua de prăznuire a sfântului ierarh Vasile cel mare, va ajunge, la vârsta de abia 41 de ani, a fi el ierarh, şi anume cel dintâi, ierarh după cei 106 ani de suferinţă a norodului său în robia ţarismului rus?..

…Tatăl Ştefan a răposat pe când copilul Gheorghieş, cum îi ziceau acasă, era cam de 8 ani.
Mama rămasă văduvă cu trei copii, sfătuită de preotul Nicolae Meghi din satul Suruceni, să-l dea la şcoală, a căpătat o adeverinţă că e văduvă de „dascăl”; cu adeverinţa aceasta şi cu cererea scrisă de Nicolae Meghi, l-a dus apoi pe Gheorghieş la epitropie care purta grijă de creşterea şi învăţătura orfanilor de clerici.


Colegii de generație întruniți cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Basarabia”

În toamna anului 1886 mama Ecaterina s-a căsătorit a doua oară şi s-a mutat la noul ei soţ. A fost dus în acelaşi an la şcoala din Mănăstirea Curchi, unde orfanii clericilor învăţau fără plată.
La Curchi, Gheorghieş a învăţat numai un an şi numai în limba rusească. I-a fost greu, dar a izbutit, căci în august 1887 a trecut examenul şi a fost primit în clasa pregătitoare a şcolii duhovniceşti din Chişinău. La 1892 a trecut în seminar, isprăvindu-l în 1898.
De câte ori tânărul Gheorghe se ducea acasă la Ruseştii Noi, unde trăia mama sa, pe timpul sărbătorilor, ori pe timpul vacanţelor, totdeauna el era foarte bine primit de familia preotului de acolo Vasile Gobjilă, îl îmbărbăta pe tânărul şcolar, zicându-i să înveţe şi să se poarte frumos, căci poate să ajungă arhiereu.

P.S. nu poate uita nici astăzi încurajarea primită în tinereţe de la familia Gobjilă, prin împrumutarea de cărţi de cetit şi mai ales prin puterea ce a avut-o asupra-i deosebita bogăţie sufletească a acelei familii. După ce seminaristul Gheorghe Grosu a intrat în toamna anului 1898 la Academia din Kiev, părintele Vasile Gobjilă i-a stat şi acolo totdeauna băneşte într-ajutor până la absolvire în 1902.
Academicianul a fost apoi numit la 16 septembrie 1902 misionar-propovăduitor pentru Basarabia, şi la 27 noiembrie al aceluiaşi an a primit monarhiemul la Mănăstirea Chiţcani…
…O deosebită putere asupra simţământului naţional al P.S. Gurie a avut călătoria făcută de el prin România în 1904 împreună cu părintele Vasile Gobjilă.
Atunci el a putut vedea avântul ce ţara îl luase sub domnia regelui Carol, au luat parte la serbarea aniversării morţii de 400 de ani ai lui Ştefan cel Mare, în Bucureşti şi, fiind şi la Sinaia, s-a învrednicit a sta de vorbă cu regele Carol şi a vedea toată familia regală în biserica de acolo.
Misionarul-predicator, apărându-i pe moldoveni de propaganda sectanţilor, s-a convins că creştinii noştri sunt mai întunecaţi decât sectanţii şi lipsiţi de orice mijloc de luminare.

De aceea, înainte de adunarea deputaţilor eparhiali din 1905, el a scris la vreo 3 sau 5 deputaţi ca să stăruiască la adunare pentru primirea următoarelor propuneri:
1. Să se înfiinţeze o tipografie eparhială moldovenească.
2. Să se introducă învăţarea limbii şi cântării bisericeşti moldoveneşti la seminar, la şcoala de cântăreţi bisericeşti şi la şcoala de fete.
3. Una din scrisorile amintite, a fost citită de deputatul Dimitrie Miţălescu într-o şedinţă a adunării şi primită cu 18 contra 17 voturi.
Arhiereul de pe atunci, Vladimir, a întărit hotărârea adunării, şi s-a ales un comitet, în care era şi părintele ieromonah Gurie.
După străduinţa acestui comitet şi mai ales a părinţilor Constantin Partenie şi Gurie s-a înfiinţat tipografia, care s-a sfinţit la 26 octombrie 1906.
Pentru introducerea limbii moldoveneşti în şcoli, arhiereul Vladimir a cerut încuviinţarea Sfântului Sinod din Petrograd şi a primit-o în octombrie 1906…

…După sosirea armatei române în Basarabia la 10 ianuarie 1918, părintele arhimandrit a vizitat Iaşii. L-a văzut aici pe părintele Mitropolit Pimen, şi a fost primit în audienţă de rege şi regină. La acest prilej regele Ferdinand a observat că-l cunoaşte pe părintele arhimandrit de 14 ani, anume de la vizita din Sinaia în anul 1904.
La 16 februarie 1918 părintele arhimandrit a fost chemat de ministrul de justiţie şi culte Savenco să-i fie de ajutor la naţionalizarea bisericii.
După proclamarea republicii, părintele arhimandrit dorea din tot sufletul unirea Basarabiei cu Ţara-mamă. Visul acesta l-a văzut realizat la 27 martie 1918.”

Din 1905 se încadrează în procesul de redeşteptare naţională și pune pe tapet problema predării limbii moldoveneşti la Seminarul Teologic, Şcoala Eparhială de fete, Şcoala Duhovnicească şi în genere utilizarea ei în biserică. La 30 octombrie 1905 publică articolul ce vizează această temă – O scumpă autorizaţie (Bessarabskia jizni).
Considerându-l în temă, conducerea Seminarului Teologic îl include în comisia formată în aprilie 1906, care urma să elaboreze programul „Predarea limbii moldoveneşti în Seminarul Teologic”.

În 1906 îl găsim în echipa care edita primul ziar în limba română din ţinutul dintre Prut şi Nistru – Basarabia (1906-1907).
La 26 octombrie 1906 se inaugurează oficial Tipografia Eparhială într-o clădire din Chişinău, donată de stareţul Porfirie al mănăstirii Dobruşa.
În 1907 tipăreşte studiul Glavneişie momentî v istorii knigopeceatania Bessarabii apărut în patru numere consecutive ale revistei Kişinevskie eparhialinîe Vedomosti.

La 3 iunie 1907 apare de sub tipar Psaltirea de la Chişinău, ediţie realizată în colaborare cu Macarie Untul şi Grigore Constantinescu. În 1908 e fondator al revistei bisericeşti Luminătorul , care apare de la 1 ianuarie, fiind unul dintre redactorii publicaţiei. Tot în 1908 tipăreşte Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu şi o serie de articole în „Luminătorul”: Buna-Vestire, Adevărul va birui pe toate (ambele în nr.3, martie), Dragostea frăţească, frica lui Dumnezeu şi cinstirea stăpânilor numaidecât trebuie pentru bunăstarea împărăţiei (nr.5,mai), Ce ne trebuie nouă (nr.10, octombrie).

La finele anului 1909 publică două articole: Împotriva sectanţilor şi Învăţături la ziua Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, şi a preablagocestivului Domn Împărat Nicolai Alexandrovici (nr.12, decembrie).
Tipăreşte tot în 1909 Bucoavna moldovenească, o ediţie de 80 de pagini cu ilustraţii, o primă sursă pentru cei care doreau să înveţe cititul şi scrisul în limba maternă. Lucrarea serios revăzută este reluată şi retipărită în 1917 în grafie latină sub denumirea Abecedar moldovenesc anul întâi la şcoală, lucrare care a cunoscut două ediţii şi o completare cu o a doua parte.

Fostul colonel, ajuns arhiepiscop, Serafim Ciciagov, avea alergie de la mişcările de redeşteptare naţională şi de aceea a decis să-l „avanseze” pe arhimandritul Gurie stareţ al Mănăstirii Sf. Avram din gubernia Smolensk (1909), de unde ajunge director la Şcoala Pedagogă din Gruşevsk (1910-1914), apoi la cea din Samovka (1914-1917).

Revine în Basarabia după revoluţia din februarie 1917, fiind chemat de liderii mişcării naţionale care aveau nevoie pentru consolidarea echipei de un reprezentant autoritar din lumea clerului, care ar împărtăşi fără tăgadă aceleaşi viziuni politice. Este unul dintre fondatorii Partidului Naţional Moldovenesc.
Fiind ales deputat la 21 noiembrie 1917, arhimandritul Gurie a binecuvântat deschiderea lucrărilor acestui prin parlament al Basarabiei - Sfa¬tul Ţării.

La 16 februarie 1918 i se încredinţează postul de secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi de Culte a Republicii Democratice Moldoveneşti.
Iar la 27 martie 1918, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat în Catedrala din Chişinău un tedeum prin care a sfinţit Actul Unirii Basarabiei cu România, văzându-şi visul vieţii împlinit.

La 4 iulie 1918, este ales de Sf. Sinod din Bucureşti arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei cu titlul de Botoşăneanul, iar peste zece ani, la 28 aprilie 1928, devine primul mitropolit al Basarabiei, originar din această provincie, aflându-se în fruntea Mitropoliei până la 11.XI.1936, când a fost pensionat în urma unui proces de calomniere intrat în istorie drept „cazul Gurie Gro-su”. Început la 12 decembrie 1934 acest proces, demarat cu o anchetă deschisă de Adunarea Eparhială din Chişinău a cunoscut câteva etape, una la 11 noiembrie 1936 când prin ordinul ministrului cultelor este suspendat din funcţie „temporar” şi apoi „definitiv”, altă etapă a fost decizia Curţii de casaţie care a clasat dosarul şi l-a absolvit pe mitropolit de orice acuzaţie.

Dar aceasta nu l-a oprit de la pasul final, când la 1 octombrie 1941 el îşi dă demisia. Demnitatea lui nu putea suporta asemenea comportament din partea unor subalterni, din partea presei şi chiar a unor demnitari.
Dincolo de opera politică, de marea schimbare a direcţiei bisericii basarabene de la Patriarhia rusă spre cea română, Mitropolitul Gurie va rămâne în istoria noastră în primul rând cu imaginea unui ctitor al culturii, un om al cărţii.

Opera Mitro¬politului Gurie Grosu nu este prea mare ca volum, dar consistentă ca trăire naţională:
Bucoavnă moldovenească (1908), Cartea de învăţătură despre legea lui Dumnezeu (1908), Carte de citire cu ştiinţe din gramatica moldovenească (1908), Abecedar moldovenesc. - Chişinău, 1917, Despre omul „trupesc”, „sufletesc”şi „duhovnicesc”.- Chi-şinău, 1924, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. – Chişinău, 1924 ş.a.
În limba rusă: Istoria Mănăstirii Noului Neamţ. - Chişinău, 1911 ş.a.

Sunt absolut sigur că dacă ar fi fost altul contextul istoric al epocii ne-ar fi dat mult mai multe pagini inedite de carte.
A militat cu ardoare pentru deschiderea unei Academii Teologice la Chişinău şi în acest sens în 1921 Congresul Eparhial sub conducerea lui Gurie Grosu a adoptat o asemenea decizie care spre regret s-a realizat doar parţial în 1926 când în capitala Basarabiei a fost înfiinţată o Facultate de Teologie pe lângă Universitatea din Iaşi. La fel de insistent a fost în problema instituirii Patriarhiei Române.

A fost înmormântat la cimitirul Mănăstirii Cernica, unde îşi dorm somnul de veci majoritatea fruntaşilor basarabeni. Memoria e şi ea veşnică. Din 1990 o stradă din Chişinău îi poartă numele. Dar asta e foarte puţin. Era mai important să însuşim lecţia dată de el.

Noi, care în anii 90, ai sec. XX, am revenit după o lungă rătăcire comunistă din nou la credinţă, ne-am confruntat cu problema divizării bisericii Moldovei în două mitropolii, ca şi cum am uitat de existenţa şi de opţiunile înaintaşilor noştri, care au luptat pentru biserica naţională.

Am făcut ca şi cum abstracţie şi de exemplul dat de Mitropolitul Gurie Grosu şi am greşit, căci calea parcursă de el ilustrează perfect drumul pe care trebuie să-l urmăm…

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Septembrie 2019, ora: 15:06

Naftogaz Ucraina: R. Moldova REFUZĂ să sprijine planul de REDUCERE a dependenței Europei de Rusia

Naftogaz Ucraina: R. Moldova REFUZĂ să sprijine planul de REDUCERE a dependenței Europei de Rusia

R. Moldova refuză să sprijine planul ucrainean de blocare a tranzitului gazului rusesc, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Naftogaz Ucraina, Alena Osmolovskaia, citată de politnavigator.net.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Septembrie 2019, ora: 08:50

Aspectul fizic al misteriosului Om de Denisova, una dintre rudele îndepărtate ale omului modern, a fost dezvăluit după ce o echipă de oameni de ştiinţă i-a reconstituit chipul pornind de la ADN extras dintr-un deget fosilizat ce a aparţinut unei fete.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 22 Septembrie 2019, ora: 08:32

 aHoroscopul zilei de 22 septembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 septembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 15:04

Această iluzie optică e imposibil de descifrat la prima vedere

Această iluzie optică e imposibil de descifrat la prima vedere

Iluziile optice exploatează schimbarea dintre ceea ce ochii noştri văd şi ceea ce creierul percepe. Iar cea mai nouă iluzie optică care circulă pe internet și care se joacă nemilos cu mintea ta înfățișează două cranii. Vezi cum o explică specialiștii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 10:52

Urechean deranjat de cuvântul ROMÂNESC // „Scoateți panourile astea sau plecați” - Partidul Popular Românesc dat afară din sediu

Urechean deranjat de cuvântul ROMÂNESC // „Scoateți panourile astea sau plecați” - Partidul Popular Românesc dat afară din sediu

Precursorul Partidului Popular Românesc, PLR, închiria sediul de la Serafim Urechean. E o clădire frumoasa, impozanta, puțin mai la vale de Filarmonica, pe strada Mihai Eminescu, scrie liderul PPR Vlad Țurcanu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 10:22

47 de stații CFR vor arăta precum cele din Occident

47 de stații CFR vor arăta precum cele din Occident

 Compania Naţională de Căi Ferate CFR a anunţat vineri că şapte companii româneşti de specialitate au depus oferte în cadrul licitaţiilor publice, organizate de companie, pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru 44 de staţii de cale ferată, incluse...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 10:16

Reacția Occidentului la creșterea Chinei și protestele din Hong Kong, decisiva pentru economia lumii

Reacția Occidentului la creșterea Chinei și protestele din Hong Kong, decisiva pentru economia lumii

 Modul Chinei de a riposta la protestele anti-chinezești din Hong Kong duce Occidentul, după cum vom vedea, în pragul a două întrebări fundamentale pentru economia lumii. Pentru că discutăm despre modul cum SUA și alte state vor trata de acum înainte, inclusiv...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 09:52

Maia Sandu îl critică pe Octavian Țîcu

Maia Sandu îl critică pe Octavian Țîcu Din editia print

Maia Sandu susține că deputatul Octavian Țîcu, candidatul Partidului Unității Naționale la alegerile din 20 octombrie în Chișinău, face un deserviciu alegătorilor proeuropeni din capitală. Astfel a comentat premierul decizia parlamentarului de a părăsi fracțiunea PPDA din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 09:47

Igor Dodon: Dacă PSRM va dori, va avea majoritate într-o săptămână

Igor Dodon: Dacă PSRM va dori, va avea majoritate într-o săptămână

 Dacă socialiștii și-ar fi dorit, ar fi creat singuri majoritatea parlamentară timp de o săptămână după modelul care a existat în Parlamentul precedent, dar Partidul Socialiștilor nu-și dorește acest lucru. Declarația aparține președintelui Igor Dodon, lider...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 09:37

Vladimir Voronin o sfătuiește pe Maia Sandu să nu aibă încredere în Dodon

Vladimir Voronin o sfătuiește pe Maia Sandu să nu aibă încredere în Dodon

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, îi recomandă Maiei Sandu să nu aibă încredere în Igor Dodon. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 09:30

FOTO /// Andrei Năstase – ironizat de internauți din cauza felului în care o privește pe Ivanka Trump

FOTO /// Andrei Năstase – ironizat de internauți din cauza felului în care o privește pe Ivanka Trump

Nastase are privirea aplecata, iar internautii n-au ezitat sa faca gluma la acest subiect. “Andrei, nu strange mana prea tare si ridica ochii in sus!”, “Domnu vice-ministru se holbeaza la t**ele doamnei Trump?”, “Ce face Andrei Nastase, cauta cu ochii daca are...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 09:17

Mercedes, revoluție tehnologică: renunță la dezvoltarea motoarelor cu combustie internă și se concentrează pe electric

Mercedes, revoluție tehnologică: renunță la dezvoltarea motoarelor cu combustie internă și se concentrează pe electric

Șeful departamentului de dezvoltare al gigantului german Daimler a anunțat o decizie majoră: concernul auto abandonează investițiile în motoarele pe benzină și motorină și se concentrează pe dezvoltarea automobilelor electrice.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 09:16

Traian Băsescu a fost declarat colaborator al Securităţii / Prima reacție - Nu mă apuc să dau cu pietre în judecători. Voi contesta decizia!

Traian Băsescu a fost declarat colaborator al Securităţii / Prima reacție - Nu mă apuc să dau cu pietre în judecători. Voi contesta decizia!

Curtea de Apel București a admis vineri acțiunea CNSAS și a constatat calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa fostului președinte Traian Băsescu, potrivit deciziei instanței.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 21 Septembrie 2019, ora: 09:15

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 SEPTEMBRIE 2019. SĂGETĂTORII POT FI MARCAȚI DE O ÎNTÂLNIRE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 21 SEPTEMBRIE 2019. SĂGETĂTORII POT FI MARCAȚI DE O ÎNTÂLNIRE

Horoscopul zilei de 21 septembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 septembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 21...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 08:19

Asigurată de a deveni primul șef al Parchetului european, magistrata Laura Codruţa Kovesi îşi ia revanşa după ani buni de luptă în România împotriva malversaţiunilor clasei politice, până în punctul de a deveni o obsesie a guvernului de la Bucureşti, scrie publicața franceză...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2019, ora: 07:56

DUPĂ CE I-A DAT ȚARA LUI DODON, Năstase S-A TREZIT? / „Dacă Primăria Chișinău va ajunge pe mâinile socialiștilor, atunci în capitală va fi dezastru”

DUPĂ CE I-A DAT ȚARA LUI DODON, Năstase S-A TREZIT? / „Dacă Primăria Chișinău va ajunge pe mâinile socialiștilor, atunci în capitală va fi dezastru”

Fostul deputat si ministrul MAI, Andrei Năstase, susține că dacă Primăria Chișinău va ajunge pe mâinile socialiștilor, atunci în capitală va fi dezastru. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Septembrie 2019, ora: 18:53

WineTech Moldova: WINET - un nou proiect în domeniul comerțului și cooperării din sectorul vinicol din regiunea Bazinului Mării Negre

WineTech Moldova: WINET - un nou proiect în domeniul comerțului și cooperării din sectorul vinicol din regiunea Bazinului Mării Negre

 WINET este primul proiect transfrontalier din regiunea Bazinului Mării Negre ce va cuprinde, inițial, trei țări: Moldova, România și Bulgaria. În cadrul acestui parteneriat vinicol, Republica Moldova este partener lider și implementator.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Septembrie 2019, ora: 13:04

Jurnalist britanic despre Aeroportul Chișinău: promisa dezoligarhizare să nu se transforme în „dodonizare”

Jurnalist britanic despre Aeroportul Chișinău: promisa dezoligarhizare să nu se transforme în „dodonizare”

Atacurile directe și mai voalate ale președintelui Igor Dodon și Guvernului de la Chișinău asupra companiei a preluat contractul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău provoacă tot mai multe îngrijorări în mediul diplomatic, dar și în cel al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Septembrie 2019, ora: 12:56

Cine este în realitate cetățeanul rus Alexander Rahr pe care presa lui Dodon îl laudă ca fiind un mare „expert german”

Cine este în realitate cetățeanul rus Alexander Rahr pe care presa lui Dodon îl laudă ca fiind un mare „expert german”

Alexander Rahr este unul dintre „picioarele de pod” ale propagandei ruse în Germania.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Septembrie 2019, ora: 12:36

opinie O nouă mișcare de opoziție împotriva dodonizării

O nouă mișcare de opoziție împotriva dodonizării

Scena politică de la Chișinău a fost marcată de plecarea lui Octavian Țîcu din fracțiunea Dreptate și Adevăr. Modul în care s-a produs, declarațiile actorilor politici provocate de această plecare ne arată că a existat, și în continuare există, o tensiune mare...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)