Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia -profilul unei universități de stat, orientată spre competiție, dinamism și performanță

publicat în Actualitate pe 15 Iunie 2015, 14:27

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, reevaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2015 și apreciată cu calificativul maxim
„Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020.

Toate programele de LICENȚĂ (învățământ de zi și învățământ la distanță), MASTERAT și DOCTORAT sunt acreditate, iar programele de licență nou înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, până la absolvirea primelor trei promoții când, potrivit reglementărilor în vigoare, vor fi înaintate spre acreditare.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are conştiinţa deplină a rostului şi a rolului ei bine definite în învăţământul superior românesc, misiunea fundamentală fiind tocmai aceea de a contribui, prin modalităţile specifice educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. Comunitatea academică albaiuliană este una care are în centrul de interes STUDENTUL şi calitatea educaţiei, a pregătirii lui profesionale şi a condiţiilor de studiu şi viaţă oferite acestuia. Valorile pe care le promovăm sunt orientate spre construirea unei relaţii armonioase în comunitatea academică din care studenţii sunt parte: egalitate şi diversitate, răspundere socială, deschidere, transparenţă şi corectitudine, inovaţie, profesionalism şi excelenţă, respectul pentru valorile individuale şi colective, asumarea responsabilităţii pentru patrimoniul uman şi material.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA este organizată în cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA se află într-un continuu proces de modernizare a dotărilor pentru laboratoare, cabinete, săli de curs şi amfiteatre. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură modernă, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare.

Universitatea dispune de 4 cămine studenţeşti la standarde europene, cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri (amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu

cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice). Biblioteca Universităţii funcţionează într-o clădire amenajată modern, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă, cât şi on line. Biblioteca universitară dispune de cinci săli de lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală. Servirea mesei se poate face la restaurantul universitar din imediata vecinătate a Universităţii. În incinta campusului universitar funcţionează o sală de sport modernă. Studenţii Universităţii beneficiază de utilităţile şi serviciile cultural-artistice şi de divertisment oferite de Casa de Cultură a Studenţilor.

Studenții Universității albaiuliene beneficiază de burse de studiu și de practică, în cadrul mobilităților internaționale ERASMUS, la peste 100 de universităţi partenere din: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia,
Spania, Turcia, Ungaria. 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA organizează, în perioada 13 iulie-21 august 2015, ADMITEREA pentru cele 29 de programe de licenţă, 23 de programe de masterat și 4 Școli Doctorale (în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie). Detalii privind 
metodologia, calendarul Admiterii și numărul de locuri se pot obține consultând pagina web a Universității: www.uab.ro/admitere.M E T O D O L O G I A DE ŞCOLARIZARE 

a românilor de pretutindeni, în învăţământul din România

BURSIERI AI STATULUI ROMÂN

Conform Legii nr. 288/2004, organizarea studiilor universitare în România este următoarea:

a) ciclul I – studii universitare de licență;

b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat;

c) ciclul III – studii universitare de doctorat.

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:

- finanțarea taxelor de şcolarizare;

- bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75 euro/lună – pentru

masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi);

- cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MEN, în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:

- finanțarea taxelor de şcolarizare;

- cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, din bugetul MEN, conform art. 1(3) a) din prezenta Metodologie.

(4) Bursierii statului român beneficiază de următoarele drepturi:

a) asistenţă medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial edemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

b) tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului universitar, pentru studenţii instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.

În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii universitare de licenţă (anexa 1A), candidaţii vor putea opta

a) un (1) domeniu fundamental de ierarhizare şi maximum trei (3) instituţii de învăţământ superior, cu precizarea domeniului de licență la care doresc să studieze (conform anexei 5);

b) o singură instituție de învățământ superior la care pot opta pentru trei (3) domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare, în ordinea preferinţelor (conform anexei 5);

c) trei universități diferite și trei domenii de licență din cadrul aceluiași domeniu fundamental de ierarhizare. 

Înmatricularea la studii se va realiza pe baza ordinului emis de MEN, care va fi transmis fiecărei instituții de învățământ preuniversitar/superior de stat din România.

Românii de pretutindeni pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare pentru unitățile școlare postliceale și potrivit principiului autonomiei universitare, în învățământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ, și a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

(2) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în anexele 2, 3 sau 6, după caz.

b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ preuniversitar sau superior de stat/particular acreditată, după caz.

(3) Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ preuniversitar/superior vor transmite la MEN – DGRIE, dosarele candidaţilor admiși la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către românii de pretutindeni, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MEN, conform reglementărilor legale în vigoare, după ce aceștia au fost admiși în unitățile de învățământ preuniversitar și superior de stat sau particular acreditat din România.

Înmatricularea românilor de pretutindeni, la studii universitare de licenţă/masterat/doctorat este condiţionată de promovarea concursului de admitere și în baza aprobării MEN. La înmatriculare, tinerii admişi au obligaţia să-şi depună actele de studii în original.

Pentru anul de învăţământ 2014-2015, se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

NEBURSIERI AI STATULUI ROMÂN

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarele de înscriere pentru studii preuniversitare/universitare de licenţă, masterat sau doctorat se depun direct la unitățile de învățământ preuniversitar/superior, care pot solicita şi alte documente specifice, altele decât cele prevăzute în anexe. Ulterior admiterii, instituțiile de învățământ preuniversitar și superior vor transmite dosarele candidaților la sediul MEN - DGRIE. Dosarele incomplete nu vor fi procesate.

CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

- Cerere de înscriere – formular tip

- Copii legalizate după:

1. diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent - după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)

2. foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat.

- Copie legalizată a certificatului de naştere.

- Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

- Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate

1. Buletinul de identitate/Cartea de Identitate

2. Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil.

Xerocopie după paşaport

2 Fotografii ¾, care se aplică pe cerere.

Locuri in ciclul I (licenta) subvenctionate de stat ”cu bursa” si ”fara taxa, fara bursa”, pentru romanii de

pretutindeni (Republica Moldova), in anul universitar 2014 – 2015