Astăzi 21 Septembrie 2018, Vineri - Ultima actualizare la ora 16:56
Abonamente
 
 
 

Carte 19 August 2015, ora 07:40    Din editia print

Virigil Mândâcanu-maestru al spiritualității și al valorilor autentice umane

Marime Font

Esența existenței umane determinată în mod direct de conținutul sistemului de valori este acea formă și componentă a acțiunilor care exprimă totalitatea celor mai profunde și absolute însușiri în relațiile dintre obiecte și procese. 

Prin noțiunea valorii, ca necesitate umană, își exprimă caracterul individul în dependență de propriile necesități spirituale și intelectuale, fiind intersectate cu idealul și scopul suprem al conștiinței care tinde mereu spre activitatea creatoare. Activitatea creatoare umană, la rândul ei, fiind parte a valorilor și a expresiilor individuale, exprimă în sine acea realitate prin care se strecoară ambiția și dorința omului de a relata existența obiectivă și de a crea perfecțiunea lucrurilor în măsura posibilităților, parte din sistemul valorilor. Atât perfecțiunea cât și sistemul de valori, componente în interacțiune directă, sunt echilibru activității creatoare care redau imaginea clară în procesele de dezvoltare și evoluție a intelectului uman. Intelectul uman în evoluție, cu capacitatea și tendința de a cunoaște cât mai multe lucruri noi, cu capacitatea de a gândi și a concepe activități cât mai complexe, cu capacitatea de a crea elemente cât mai utile și mai frumoase în dezvoltarea omului – este creația unui ansamblu de valori cuprinse și reproduse de idealul uman. Idealul uman, ca expresie a intelectului și a spiritului, își realizează scopul și ideea prin conținutul creativ al artei, care prin mijloace specifice ale muncii produce bunuri materiale, valori culturale, artistice și științifice, bunuri care aduc satisfacție și bunăstare în existența și dezvoltarea umană.

Dezvoltarea umană, component vital al sistemului de valori corelat cu esența existenței umane, este un proces de acțiuni prin care se distinge capacitatea omului de a se dezvolta pe sine însuși și de a contribui fundamental la dezvoltarea socială a mediului din care face parte. În acest proces al dezvoltării sociale se regăsește nemijlocit omul, cu capacități intelectuale și spirituale, cu posibilități reale de a crea ceva util într-un anumit domeniu de activitate. Asemenea oameni cu capacități și posibilități intelectuale fac parte din sfera științei și a artei, care cunosc în profunzime noțiunile esențiale ale esteticii prin care se reflectă necesitatea de a produce emoția pozitivă în fața tuturor acțiunilor realizate. Unul dintre acești oameni de știință și artă care simte mereu necesitatea de a crea cât mai multe acțiuni pozitive pentru propriul mediu social, pentru propriul popor, pentru propria țară, pentru aproapele său este Domnul Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, pedagog și maestru în arta de a fi Om, maestru și creator al valorilor autentice pentru idealul național, maestru-cercetător în promovarea identității naționale și de renaștere spirituală față de valorile creștin ortodoxe, scriitor, jurnalist, publicist), care vorbește și scrie cu inima și sufletul pentru a trezi în semenul său emoția autentică față de valorile naționale și realitatea înconjurătoare.Maestrul, savantul, pedagogul și neobositul luptător pentru valorile naționale Virgil Mândâcanu este acea expresie a activității creatoare umane care valorifică la nesfârșit efortul, munca și spiritul intelectual pentru bunăstarea și prosperarea propriei națiuni, a națiunii române. Intelectul Domniei Sale reușește să cuprindă acel spațiu al valorilor care nu este accesibil oricărui om. Dumnealui atinge și dezvoltă cu gândul acele culmi și spații care reflectă cu adevărat lumina dătătoare de viață și de emoții pozitive în existența spirituală a omului. Domnia Sa încearcă să creeze ideea perfecțiunii de care are nevoie omul pentru a da sens și înțeles existenței umane. Operele științifice și literare scrise de Virgil Mândâcanu sunt dedicate în totalitate conținutului pedagogic și al artei educaționale, metodelor de educație și instruire a omului în spiritul creștinismului și al culturii etnice, tehnologiilor educaționale moderne în contextul pedagogiei umaniste și al pedagogiei creștin-umaniste. Toate sunt un exemplu viu și o acțiune pozitivă conștientă îndreptată spre un anumit scop și anume: de a trezi și dezvolta în tânăra generație și a întregului popor român dragostea și sentimentul autentic pentru idealul național; pentru cultura etnică și valorile spirituale ce sunt nucleul în dezvoltarea și prosperarea unei națiuni; pentru unitatea națională care se intersectează și comunică în mod direct cu teoria științifică și principiul de conștiință națională; pentru valorile umane, în general, care sunt fundamentate pe credință, adevăr, educație, instruire, umanitate.

Educația și instruirea este domeniul prin care Domnul Virgil Mândâcanu și-a dedicat întreaga carieră profesională și întregul conținut intelectual și spiritual. Tărâmul pedagogic și științific i-a creat personalitatea și identitatea, fiind cunoscut atât în cadrul țării cât și în afara ei. Lucrările științifice elaborate, fiind valori inegalabile și capodopere în patrimoniul cultural național român, este activitatea și efortul intelectual de o viață al Domniei Sale. Fiind pedagogul și maestrul autentic în arta de a educa și instrui tineretul studios, Virgil Mândâcanu dupa 55 ani de activitate intelectuală mai continuă să se dedice în mod conștient la îmbunătățirea conținuturilor și metodelor de instruire și educație naționala. Pentru a crea noi imagini și viziuni în arta educației și știința pedagogiei, în special pentru țările din Estul Europei unde predomină tendința de devalorizare a idealului național și altor valori umane, Domnia Sa compune în continuare opere literare cu caracter științific care reflectă noțiunile de responsabilitate morală a omului față de valorile naționale. Ele sunt elaborate pe principii moderne și reale, fiind lucrări academice originale dedicate în exclusivitate artei educaționale, fiind, în același timp, și modele autentice pentru oamenii care vor sa devină pedagogi și măieștri în arta educației și instruirii. Lucrările respective, fiind opere desăvârșite pentru procesele educaționale autohtone și nu numai, reprezintă un nou sistem al valorilor care fac ordine absolută în domeniul științei pedagogice, astfel reglementând conceptul teoretic și practic în funcționarea și promovarea idealului național prin arta de a educa și instrui omul.

Prin intermediul creației sale Virgil Mândâcanu prezintă în mod prioritar personalitatea pedagogului în societate, care este identitatea publică cu obligațiuni și norme morale adecvate. Prin profesia de pedagog, considerată cea mai nobilă activitate socială, Domnia Sa pune accente clare pe principiul de formare a acestei meserii distinse corelată cu credința și spiritul creștin. În același timp, dânsul ne concretizează în mod sigur, pe principii științifice bine argumentate, care este responsabilitatea profesiei de pedagog față de întreaga societate și față de omul în dezvoltare care trebuie educat și instruit. Epoca modernă, în special, influiențată în mod exagerat de conceptul filozofic al materialusmului și al valorilor general-umane, în procesul evoluției se manifestă cu dezavantaje și cedează în fața valorilor autentice spirituale și moral-umane. La acest capitol al valorilor morale și spirituale autentice atât de esențiale pentru ființa umană în dezvoltare, Virgil Mândâcanu abordează noțiunile print-un conținut special corelat doar cu profesia de pedagog, care instruiește omul. El consideră, că anume pedagogul este acel exemplu social care în procesul evoluției ar putea remodela procesele educaționale în spiritul valorilor autentice și al idealului național, influențând pozitiv conținutul pragmatismului existent (în special, a celui din Republica Moldova). Luând ca referință sistemul educațional din Republica Moldova și procesele ce decurg din dezvoltarea socială, Domnia Sa spune că “pentru a educa tineretul în spiritul idealului național și de conștiință a unității naţionale nu este de ajuns doar idealul pregătirii profesionale pentru economia de piaţă (realitatea existentă autohtonă). Dimpotrivă, instruirea doar sub această orientare (unde tineretul pune accent doar pe valorile general-umane) distruge și mai mult conținutul autentic al valorilor spirituale umane și cu atât mai mult îndepărtează omul de credința în idealul național și idealul patriotic”. Sub aceeași notă el își expune gândul prin teoria, că un pedagog adevărat trebuie neapărat să-și valorifice măiestria pedagogică și prin valorile spirituale ale crestinismului și credinței în creația divină. Este o adevărată filozofie și creație a lui Virgil Mândâcanu în descrierea fenomenelor orientate către formarea viitorilor pedagogi, care trebuie să instruiască și să educe tânăra generație în creștere în spiritul idealului național, în spiritul crestinismului pedagogic și al valorilor spirituale de unitate națională. La acest capitol dânsul menționează, că pregătirea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante etape în funcționarea unui sistem educațional competitiv, fundamentat pe principii autentice și autohtone. La baza acestei teorii este fundamentat și principiul corelat cu armonia dintre ştiinţă, credinţă, cultura etnică și etica comportamentului uman, elemente de interacțiune cu valorile morale și spirituale. Elementele respective, fiind într-o corelație bine definită, sunt acele laturi și componente care, cu siguranță, creează sistemul real al cunoaşterii în pregătirea pedagogică și creștin-pedagogică; al dezvoltării sociale și trecerii de la o etapă inferioară la cea superioară (mai calitativă); al continuității procesului evolutiv uman intersectat cu valorile morale, spirituale, intelectuale și, nu în ultimul rând, cu supremul scop al existenței umane - Idealul Național, care menține pe pozitie verticală o națiune demnă de a fi. În subiectul prezent, dumnealui vine cu un șir de teorii și argumente care, cu certitudine, ne demonstrează că arta educației nu se poate afirma în mod calitativ și autentic, și nu poate exista real fără conceptul absolut al idealului național. Domnia Sa argumentează cu încredere, spunând că “idealul național trebuie cultivat și educat în oameni, și trebuie să fie prezent în fața tuturor etapelor de dezvoltare umană - educație, instruirie, cunoaștere, comunicare, cultură…Iar pedagogul, școala este obligată și trebuie să îndeplinească misiunea de a educa nu doar rațiunea omului, ci și sufletul”.

Operele “Pedagogii români de excepție”, “Pedagogia creștină“, “Tehnologii educaționale moderne”, “Etica și arta comportamentului moral”, “Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat”, “Lipsa culturii etnice ne poate costa scump”, “Impactul educației conștiinței naționale – factor decisiv proeuropean”, “Cu gândul la unitatea conștiinței naționale”, etc. sunt lucrări științifico-filozofice care unesc spiritualitatea cu sistemul de valori și totalitatea proceselor culturale ale unui popor; este conținutul care orientează o națiune pentru a cunoaște în profunzime etapele de creștere și formare a personalității omului prin dimensiunea creației divine și a valorilor autentice creștine; este izvorul plin de credință care te predispune în a conștientiza corect care sunt valorile supreme în existența umană. Aspectele respective atât de esențiale pentru ființa umană și existența acesteia formează superlativul domnului Virgil Mândâcanu, exprimat prin idei logice, convingătoare, cuprinzătoare, fundamentate pe realitatea autentică.

A fi pedagog înseamnă a fi un bun cunoscător al științei pedagogice și al artei educaționale. A fi pedagog înseamă a îmbina calitățile morale, intelectuale și spirituale cu arta educației, cu arta de a fi Om, cu arta de a cunoaște cuvântul și expresia autentică a valorilor. Toate aceste calități pozitive și esențiale sunt întruchipate în personalitatea și identitatea domnului Virgil Mândâcanu – Savantul și Maestru al valorilor umane, Omul de Credință al valorilor intelectuale și spirituale. Domnia Sa este magul inteligent, credincios, înțelept și prevăzător care se preocupă și se străduie cu prudență să preîntâmpine prezentul nefast al propriei țări, dorind să aducă propriei națiuni schimbarea pozitivă într-un viitor apropiat, cu fapte concrete și folositoare. Consider, că poporul din Republica Moldova, poporul român trebuie să fie mândru ca îl are alături pe Virgil Mândâcanu în viața socială și sfera educațională, fiind omul culturii și al spiritualității, fidelității, adevărului și devotamentului față de valorile naționale.

Precum cartea este învățătură, iar învățătura este sistemul de interacțiune dintre cunoștinte, cultură, înțelepciune și erudiție, așa și Virgil Mândâcanu este Creatorul de Valori Umane Autentice care corelează cu măiestrie intelectul cu înțelepciunea, cultura cu valorile spirituale ce comunică inteligent între ele, dragostea cu idealul național care dorește doar prosperitate propriei națiuni.

Cred, că pentru intelectul, crezul și devotamentul față de valorile naționale Virgil Mândâcanu trebuie, cu certitudine, să fie decorat cu cele mai înalte distincții ale statului moldovenesc.

Iar cu prilejul aniversării să-i dorim Domnului Virgil Mândâcanu multă sănătate, bunăstare, succese mari în continuare și voie bună!
La Mulți Ani, Stimate Domn Virgil Mândâcanu!

Galina MARTEA

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Septembrie 2018, ora: 11:51 de Doina Stimpovschii

Dodon riscă o nouă suspendare din funcție după ultimele remanieri în Guvern

Dodon riscă o nouă suspendare din funcție după ultimele remanieri în Guvern Din editia print

Prin schimbarea a doi miniştri, guvernarea face o mișcare de PR înainte de alegeri, consideră analiştii politici

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Septembrie 2018, ora: 11:28

OMUL SĂPTĂMÂNII: George Simion, ACTIVIST CIVIC, ZIARIST

OMUL SĂPTĂMÂNII: George Simion,  ACTIVIST CIVIC, ZIARIST Din editia print

Liderul unioniștilor, George Simion, s-a născut pe 21 septembrie 1986, la Focșani. În 2005, a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr‟ din București.

( ) Citeşte tot articolulEditorial 21 Septembrie 2018, de Silviu Tănase

Unioniștii, alegerile și opoziția

Campania electorală pentru următoarele alegeri parlamentare în R. Moldova a început deja. Toate partidele își pregătesc armele pentru această luptă.

() Citeşte tot articolul

Editorial 20 Septembrie 2018, de Constantin Tănase

Viața și moartea doamnei Clara

…O cheamă doamna Clara, locuiește într-un apartament cu două odăi, are 45 de ani, doi băieți, unul de 22, iar altul de 19 ani.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 19 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

Anotimpul și cheltuielile

Cât nu am vrea să ne ferim de cheltuieli, fiecare anotimp vine cu lista lui de cumpărături. Că sunt sărbătorile de iarnă, că este Paștele, că e vară și vrem concedii – o cheltuială apare întotdeauna.

() Citeşte tot articolul

Editorial 17 Septembrie 2018, de Silviu Tănase

Cât de mult ne urăsc!

14 septembrie 2018, Ziarul TIMPUL

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 16 Septembrie 2018, de Răzvan Munteanu

România ar putea juca un rol important în reconstrucţia Siriei

Siria a cunoscut cea mai complexă criză dintre statele lovite de Primăvara Arabă, afundându-se într-un război civil care a opus regimul de la Damasc şi forţele rebele, alături de care s-au adăugat pe parcurs alte grupări din afara ţării.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 13 Septembrie 2018, de Dan Nicu

O tragedie uitată – Cehoslovacia anului 1968

În a doua jumătate a lunii august, Europa a marcat 50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de către trupele URSS şi ale altor state din blocul sovietic.

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 12 Septembrie 2018, de Moni Stănilă

Caritate sau reclamă?

Ori mai degrabă aș spune că ambele. Și când spun acest lucru, o fac cu convingerea că reclama va fi condiționată cu timpul de caritate.

() Citeşte tot articolul

 

 


Cele mai citite articole Timpul.md