Astăzi 17 Februarie 2019, Duminică - Ultima actualizare la 16 Februarie 2019
Abonamente

Carte 19 August 2015, ora 07:40    Din editia print

Virigil Mândâcanu-maestru al spiritualității și al valorilor autentice umane

Marime Font

Esența existenței umane determinată în mod direct de conținutul sistemului de valori este acea formă și componentă a acțiunilor care exprimă totalitatea celor mai profunde și absolute însușiri în relațiile dintre obiecte și procese. 

Prin noțiunea valorii, ca necesitate umană, își exprimă caracterul individul în dependență de propriile necesități spirituale și intelectuale, fiind intersectate cu idealul și scopul suprem al conștiinței care tinde mereu spre activitatea creatoare. Activitatea creatoare umană, la rândul ei, fiind parte a valorilor și a expresiilor individuale, exprimă în sine acea realitate prin care se strecoară ambiția și dorința omului de a relata existența obiectivă și de a crea perfecțiunea lucrurilor în măsura posibilităților, parte din sistemul valorilor. Atât perfecțiunea cât și sistemul de valori, componente în interacțiune directă, sunt echilibru activității creatoare care redau imaginea clară în procesele de dezvoltare și evoluție a intelectului uman. Intelectul uman în evoluție, cu capacitatea și tendința de a cunoaște cât mai multe lucruri noi, cu capacitatea de a gândi și a concepe activități cât mai complexe, cu capacitatea de a crea elemente cât mai utile și mai frumoase în dezvoltarea omului – este creația unui ansamblu de valori cuprinse și reproduse de idealul uman. Idealul uman, ca expresie a intelectului și a spiritului, își realizează scopul și ideea prin conținutul creativ al artei, care prin mijloace specifice ale muncii produce bunuri materiale, valori culturale, artistice și științifice, bunuri care aduc satisfacție și bunăstare în existența și dezvoltarea umană.

Dezvoltarea umană, component vital al sistemului de valori corelat cu esența existenței umane, este un proces de acțiuni prin care se distinge capacitatea omului de a se dezvolta pe sine însuși și de a contribui fundamental la dezvoltarea socială a mediului din care face parte. În acest proces al dezvoltării sociale se regăsește nemijlocit omul, cu capacități intelectuale și spirituale, cu posibilități reale de a crea ceva util într-un anumit domeniu de activitate. Asemenea oameni cu capacități și posibilități intelectuale fac parte din sfera științei și a artei, care cunosc în profunzime noțiunile esențiale ale esteticii prin care se reflectă necesitatea de a produce emoția pozitivă în fața tuturor acțiunilor realizate. Unul dintre acești oameni de știință și artă care simte mereu necesitatea de a crea cât mai multe acțiuni pozitive pentru propriul mediu social, pentru propriul popor, pentru propria țară, pentru aproapele său este Domnul Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, pedagog și maestru în arta de a fi Om, maestru și creator al valorilor autentice pentru idealul național, maestru-cercetător în promovarea identității naționale și de renaștere spirituală față de valorile creștin ortodoxe, scriitor, jurnalist, publicist), care vorbește și scrie cu inima și sufletul pentru a trezi în semenul său emoția autentică față de valorile naționale și realitatea înconjurătoare.


Maestrul, savantul, pedagogul și neobositul luptător pentru valorile naționale Virgil Mândâcanu este acea expresie a activității creatoare umane care valorifică la nesfârșit efortul, munca și spiritul intelectual pentru bunăstarea și prosperarea propriei națiuni, a națiunii române. Intelectul Domniei Sale reușește să cuprindă acel spațiu al valorilor care nu este accesibil oricărui om. Dumnealui atinge și dezvoltă cu gândul acele culmi și spații care reflectă cu adevărat lumina dătătoare de viață și de emoții pozitive în existența spirituală a omului. Domnia Sa încearcă să creeze ideea perfecțiunii de care are nevoie omul pentru a da sens și înțeles existenței umane. Operele științifice și literare scrise de Virgil Mândâcanu sunt dedicate în totalitate conținutului pedagogic și al artei educaționale, metodelor de educație și instruire a omului în spiritul creștinismului și al culturii etnice, tehnologiilor educaționale moderne în contextul pedagogiei umaniste și al pedagogiei creștin-umaniste. Toate sunt un exemplu viu și o acțiune pozitivă conștientă îndreptată spre un anumit scop și anume: de a trezi și dezvolta în tânăra generație și a întregului popor român dragostea și sentimentul autentic pentru idealul național; pentru cultura etnică și valorile spirituale ce sunt nucleul în dezvoltarea și prosperarea unei națiuni; pentru unitatea națională care se intersectează și comunică în mod direct cu teoria științifică și principiul de conștiință națională; pentru valorile umane, în general, care sunt fundamentate pe credință, adevăr, educație, instruire, umanitate.

Educația și instruirea este domeniul prin care Domnul Virgil Mândâcanu și-a dedicat întreaga carieră profesională și întregul conținut intelectual și spiritual. Tărâmul pedagogic și științific i-a creat personalitatea și identitatea, fiind cunoscut atât în cadrul țării cât și în afara ei. Lucrările științifice elaborate, fiind valori inegalabile și capodopere în patrimoniul cultural național român, este activitatea și efortul intelectual de o viață al Domniei Sale. Fiind pedagogul și maestrul autentic în arta de a educa și instrui tineretul studios, Virgil Mândâcanu dupa 55 ani de activitate intelectuală mai continuă să se dedice în mod conștient la îmbunătățirea conținuturilor și metodelor de instruire și educație naționala. Pentru a crea noi imagini și viziuni în arta educației și știința pedagogiei, în special pentru țările din Estul Europei unde predomină tendința de devalorizare a idealului național și altor valori umane, Domnia Sa compune în continuare opere literare cu caracter științific care reflectă noțiunile de responsabilitate morală a omului față de valorile naționale. Ele sunt elaborate pe principii moderne și reale, fiind lucrări academice originale dedicate în exclusivitate artei educaționale, fiind, în același timp, și modele autentice pentru oamenii care vor sa devină pedagogi și măieștri în arta educației și instruirii. Lucrările respective, fiind opere desăvârșite pentru procesele educaționale autohtone și nu numai, reprezintă un nou sistem al valorilor care fac ordine absolută în domeniul științei pedagogice, astfel reglementând conceptul teoretic și practic în funcționarea și promovarea idealului național prin arta de a educa și instrui omul.

Prin intermediul creației sale Virgil Mândâcanu prezintă în mod prioritar personalitatea pedagogului în societate, care este identitatea publică cu obligațiuni și norme morale adecvate. Prin profesia de pedagog, considerată cea mai nobilă activitate socială, Domnia Sa pune accente clare pe principiul de formare a acestei meserii distinse corelată cu credința și spiritul creștin. În același timp, dânsul ne concretizează în mod sigur, pe principii științifice bine argumentate, care este responsabilitatea profesiei de pedagog față de întreaga societate și față de omul în dezvoltare care trebuie educat și instruit. Epoca modernă, în special, influiențată în mod exagerat de conceptul filozofic al materialusmului și al valorilor general-umane, în procesul evoluției se manifestă cu dezavantaje și cedează în fața valorilor autentice spirituale și moral-umane. La acest capitol al valorilor morale și spirituale autentice atât de esențiale pentru ființa umană în dezvoltare, Virgil Mândâcanu abordează noțiunile print-un conținut special corelat doar cu profesia de pedagog, care instruiește omul. El consideră, că anume pedagogul este acel exemplu social care în procesul evoluției ar putea remodela procesele educaționale în spiritul valorilor autentice și al idealului național, influențând pozitiv conținutul pragmatismului existent (în special, a celui din Republica Moldova). Luând ca referință sistemul educațional din Republica Moldova și procesele ce decurg din dezvoltarea socială, Domnia Sa spune că “pentru a educa tineretul în spiritul idealului național și de conștiință a unității naţionale nu este de ajuns doar idealul pregătirii profesionale pentru economia de piaţă (realitatea existentă autohtonă). Dimpotrivă, instruirea doar sub această orientare (unde tineretul pune accent doar pe valorile general-umane) distruge și mai mult conținutul autentic al valorilor spirituale umane și cu atât mai mult îndepărtează omul de credința în idealul național și idealul patriotic”. Sub aceeași notă el își expune gândul prin teoria, că un pedagog adevărat trebuie neapărat să-și valorifice măiestria pedagogică și prin valorile spirituale ale crestinismului și credinței în creația divină. Este o adevărată filozofie și creație a lui Virgil Mândâcanu în descrierea fenomenelor orientate către formarea viitorilor pedagogi, care trebuie să instruiască și să educe tânăra generație în creștere în spiritul idealului național, în spiritul crestinismului pedagogic și al valorilor spirituale de unitate națională. La acest capitol dânsul menționează, că pregătirea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante etape în funcționarea unui sistem educațional competitiv, fundamentat pe principii autentice și autohtone. La baza acestei teorii este fundamentat și principiul corelat cu armonia dintre ştiinţă, credinţă, cultura etnică și etica comportamentului uman, elemente de interacțiune cu valorile morale și spirituale. Elementele respective, fiind într-o corelație bine definită, sunt acele laturi și componente care, cu siguranță, creează sistemul real al cunoaşterii în pregătirea pedagogică și creștin-pedagogică; al dezvoltării sociale și trecerii de la o etapă inferioară la cea superioară (mai calitativă); al continuității procesului evolutiv uman intersectat cu valorile morale, spirituale, intelectuale și, nu în ultimul rând, cu supremul scop al existenței umane - Idealul Național, care menține pe pozitie verticală o națiune demnă de a fi. În subiectul prezent, dumnealui vine cu un șir de teorii și argumente care, cu certitudine, ne demonstrează că arta educației nu se poate afirma în mod calitativ și autentic, și nu poate exista real fără conceptul absolut al idealului național. Domnia Sa argumentează cu încredere, spunând că “idealul național trebuie cultivat și educat în oameni, și trebuie să fie prezent în fața tuturor etapelor de dezvoltare umană - educație, instruirie, cunoaștere, comunicare, cultură…Iar pedagogul, școala este obligată și trebuie să îndeplinească misiunea de a educa nu doar rațiunea omului, ci și sufletul”.

Operele “Pedagogii români de excepție”, “Pedagogia creștină“, “Tehnologii educaționale moderne”, “Etica și arta comportamentului moral”, “Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat”, “Lipsa culturii etnice ne poate costa scump”, “Impactul educației conștiinței naționale – factor decisiv proeuropean”, “Cu gândul la unitatea conștiinței naționale”, etc. sunt lucrări științifico-filozofice care unesc spiritualitatea cu sistemul de valori și totalitatea proceselor culturale ale unui popor; este conținutul care orientează o națiune pentru a cunoaște în profunzime etapele de creștere și formare a personalității omului prin dimensiunea creației divine și a valorilor autentice creștine; este izvorul plin de credință care te predispune în a conștientiza corect care sunt valorile supreme în existența umană. Aspectele respective atât de esențiale pentru ființa umană și existența acesteia formează superlativul domnului Virgil Mândâcanu, exprimat prin idei logice, convingătoare, cuprinzătoare, fundamentate pe realitatea autentică.

A fi pedagog înseamnă a fi un bun cunoscător al științei pedagogice și al artei educaționale. A fi pedagog înseamă a îmbina calitățile morale, intelectuale și spirituale cu arta educației, cu arta de a fi Om, cu arta de a cunoaște cuvântul și expresia autentică a valorilor. Toate aceste calități pozitive și esențiale sunt întruchipate în personalitatea și identitatea domnului Virgil Mândâcanu – Savantul și Maestru al valorilor umane, Omul de Credință al valorilor intelectuale și spirituale. Domnia Sa este magul inteligent, credincios, înțelept și prevăzător care se preocupă și se străduie cu prudență să preîntâmpine prezentul nefast al propriei țări, dorind să aducă propriei națiuni schimbarea pozitivă într-un viitor apropiat, cu fapte concrete și folositoare. Consider, că poporul din Republica Moldova, poporul român trebuie să fie mândru ca îl are alături pe Virgil Mândâcanu în viața socială și sfera educațională, fiind omul culturii și al spiritualității, fidelității, adevărului și devotamentului față de valorile naționale.

Precum cartea este învățătură, iar învățătura este sistemul de interacțiune dintre cunoștinte, cultură, înțelepciune și erudiție, așa și Virgil Mândâcanu este Creatorul de Valori Umane Autentice care corelează cu măiestrie intelectul cu înțelepciunea, cultura cu valorile spirituale ce comunică inteligent între ele, dragostea cu idealul național care dorește doar prosperitate propriei națiuni.

Cred, că pentru intelectul, crezul și devotamentul față de valorile naționale Virgil Mândâcanu trebuie, cu certitudine, să fie decorat cu cele mai înalte distincții ale statului moldovenesc.

Iar cu prilejul aniversării să-i dorim Domnului Virgil Mândâcanu multă sănătate, bunăstare, succese mari în continuare și voie bună!
La Mulți Ani, Stimate Domn Virgil Mândâcanu!

Galina MARTEA

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 21:39

Criza catalană provoacă căderea celui de-al doilea guvern spaniol din ultimii ani. Incapacitatea pe care a manifestat-o de guvernul de dreapta al lui Mariano Rajoy de a stabiliza situația, a ușurat sarcina de schimbare a puterii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 09:56

România și-a consolidat poziția de principala piață de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova, după o creștere în anul 2018 a livrărilor de bunuri moldovenești pe piața românească cu 31,9 la sută (în 2017 au crescut cu 17,1 la sută), potrivit datelor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 09:25

Cinci oameni au fost uciși și alții au fost răniți, vineri după-amiază, după ce un individ a deschis focul într-un parc industrial din orașul Aurora, din apropiere de Chicago, Illinois, anunță BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 16 Februarie 2019, ora: 09:22

Horoscop 16 februarie 2019. O zi în care tactul, politeţea şi profesionalismul sunt definitorii pentru mulţi nativi. Ocupaţi-vă timpul cu activităţi de calitate şi nu lăsaţi răutăţile celor invidioşi să vă creeze o stare negativă. Important este să vă simţiţi bine...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 16 Februarie 2019, ora: 07:11

Fructele şi legumele reprezintă elemente importante ale unei alimentaţii corecte. Experţii în nutriţie recomandă consumul a cel puţin 400 g de fructe şi legume, împărţite în cinci porţii, în fiecare zi. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 06:43

Un studiu publicat anul trecut în jurnalul Science sugerează că apa lichidă este prezentă sub calota din polul sud al lui Marte. O nouă cercetare publicată în jurnalul Geophysical Research Letters spune că trebuie să existe o sursă subterană de căldură pentru ca apa...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 16 Februarie 2019, ora: 03:54

Alcoolul este o sursă consistentă de calorii și se știe că un consum ridicat de alcool tare și de bere favorizează creșterea în greutate.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 03:40

O universitate din Cluj are încasări de 1.000 de euro pe zi, după ce și-a făcut firmă și și-a deschis propriul magazin de desfacere, unde vinde lapte, ouă, mezeluri, dar și produse de patiserie, produse în Stațiunea Didactică Experimentală de la Cojocna, relatează...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Februarie 2019, ora: 00:40 de George Mârzencu

Drama femeii care a câștigat duelul cu „marele URSS”

Drama femeii care a câștigat duelul cu „marele URSS” Din editia print

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Februarie 2019, ora: 00:35

De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea ca e ROMÂN?

De ce MOLDOVEANUL Dimitrie Cantemir spunea ca e ROMÂN?

"Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor" este ultima operă a lui Dimitrie Cantemir, scrisă între anii 1719 și 1722 în care autorul explică de ce moldovenii sunt români...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2019, ora: 00:14

Dodon TRĂDEAZĂ electoralul pro-rus și promite să PĂSTREZE Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și să-l DEZVOLTE

Dodon TRĂDEAZĂ electoralul pro-rus și promite să PĂSTREZE Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și să-l DEZVOLTE

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 17:13

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie este monitorizată cu ajutorul tehnologiilor științifice către Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului. Într-o conferință de presă la IPN, directorul CReDO, Sergiu Ostaf, a declarat că este vorba de o cercetare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 17:06

 Candidata Partidului Politic ”ȘOR” în circumscripția uninominală 50 (Europa), Tatiana Platon, și-a prezentat angajamentul public față de moldovenii plecați peste hotarele țării. Potrivit ei, Partidul Politic ”ȘOR” este singura formațiune politică...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 16:26

Creşterea economică a determinat şi creşterea veniturilor populaţiei Republicii Moldova. Potrivit unor date statistice publicate de ziarul Moldova Democrată, salariul mediu lunar a crescut cu 54 %, din anul 2015 şi până în 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 15:52

Luni 18 februarie 2019, ora 11, la Chișinău, va avea loc lansarea lucrărilor de montare a Conductei de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova Faza II pe direcția Ungheni – Chișinău, obiectiv declarat de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 14:55

Antreprenorii moldoveni au înţeles, în ultimii ani, că au statul le este partener, nu un adversar. Este opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, exprimată după o serie de întâlnici cu exponenţii mediului de afaceri din raionul Străşeni, alături de candidatul democrat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 14:51

Mass-media din Rusia relatează că președintele rus s-a rănit la deget în timpul unui antrenament de judo. Toate agentiile de presa majore din Rusia – Interfax, TASS, RIA Novosti și RBC – au scris despre acest lucru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 14:32

Plăcintele din Lăpuşna sunt foarte delicioase, în special cele cu brânză. De acest fapt s-a convins, la faţa locului, vicepreşedintele PDM, Andrian Candu. Acesta a mers, alături de candidații formațiunii în circumscripțiile uninominale 38 și 39, Alexandru Botnari și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 13:21

Partidul Democrat din Moldova va înregistra un scor foarte bun la alegerile parlamentare din 2018. De această părere sunt Igor Boţan şi Andrei Popov, analiști politici și realizatori de la postul de televiziune TV 8.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 15 Februarie 2019, ora: 13:10

Lipsa de energie e tot mai simțită iar orele de muncă la birou par și mai interminabile cu cât vremea de afară e mai pretențioasă și încă întunecă foarte devreme. Și parcă ai vrea să schimbi ceva, dar nu știi ce.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 11:17

Alocaţiile pentru copii aproape se dublează de la 1 martie. Modul în care a fost votată însă această majorare a scos ce e mai rău din aleşii neamului. A fost circ joi seara în Parlament după ce PNL a trecut un amendament în buget cu voturi de la putere. Unul scump,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 11:14

Șase companii agricole certificate ecologic din Republica Moldova participă, în perioada 13-16 februarie, la Expoziția de comerț cu produse ecologice, „BioFach 2019”, desfăşurată la Nürnberg, Germania, transmite MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 11:00

Agenția Servicii Publice va elibera cetățenilor cu drept de vot, în ziua alegerilor, acte de identitate necesare pentru participarea la scrutin. Ziua de 24 februarie a fost declarată lucrătoare pentru angajații subdiviziunilor responsabile de eliberarea actelor de identitate, inclusiv...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 10:58

Partidul Democrat ţine cont de nevoile oamenilor, de aceea exponenţii acestuia sunt întâlniţi peste tot cu multă căldură. La această concluzie a ajuns liderul PDM, Vlad Plahotniuc, după discuţiile cu alegătorii din satele Grozeşti şi Bălăureşti, raionul Nisporeni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2019, ora: 10:49

Nikolai Patruşev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, susţine că statele occidentale ar putea instiga la manifestaţii violente la Chişinău, după modelul protestelor Maidan de la Kiev din 2014, dacă Partidul Socialiştilor obţine victoria în alegerile legislative din...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)