Astăzi 21 Noiembrie 2018, Miercuri - Ultima actualizare la ora 15:29
Abonamente

Carte 19 August 2015, ora 07:40    Din editia print

Virigil Mândâcanu-maestru al spiritualității și al valorilor autentice umane

Marime Font

Esența existenței umane determinată în mod direct de conținutul sistemului de valori este acea formă și componentă a acțiunilor care exprimă totalitatea celor mai profunde și absolute însușiri în relațiile dintre obiecte și procese. 

Prin noțiunea valorii, ca necesitate umană, își exprimă caracterul individul în dependență de propriile necesități spirituale și intelectuale, fiind intersectate cu idealul și scopul suprem al conștiinței care tinde mereu spre activitatea creatoare. Activitatea creatoare umană, la rândul ei, fiind parte a valorilor și a expresiilor individuale, exprimă în sine acea realitate prin care se strecoară ambiția și dorința omului de a relata existența obiectivă și de a crea perfecțiunea lucrurilor în măsura posibilităților, parte din sistemul valorilor. Atât perfecțiunea cât și sistemul de valori, componente în interacțiune directă, sunt echilibru activității creatoare care redau imaginea clară în procesele de dezvoltare și evoluție a intelectului uman. Intelectul uman în evoluție, cu capacitatea și tendința de a cunoaște cât mai multe lucruri noi, cu capacitatea de a gândi și a concepe activități cât mai complexe, cu capacitatea de a crea elemente cât mai utile și mai frumoase în dezvoltarea omului – este creația unui ansamblu de valori cuprinse și reproduse de idealul uman. Idealul uman, ca expresie a intelectului și a spiritului, își realizează scopul și ideea prin conținutul creativ al artei, care prin mijloace specifice ale muncii produce bunuri materiale, valori culturale, artistice și științifice, bunuri care aduc satisfacție și bunăstare în existența și dezvoltarea umană.

Dezvoltarea umană, component vital al sistemului de valori corelat cu esența existenței umane, este un proces de acțiuni prin care se distinge capacitatea omului de a se dezvolta pe sine însuși și de a contribui fundamental la dezvoltarea socială a mediului din care face parte. În acest proces al dezvoltării sociale se regăsește nemijlocit omul, cu capacități intelectuale și spirituale, cu posibilități reale de a crea ceva util într-un anumit domeniu de activitate. Asemenea oameni cu capacități și posibilități intelectuale fac parte din sfera științei și a artei, care cunosc în profunzime noțiunile esențiale ale esteticii prin care se reflectă necesitatea de a produce emoția pozitivă în fața tuturor acțiunilor realizate. Unul dintre acești oameni de știință și artă care simte mereu necesitatea de a crea cât mai multe acțiuni pozitive pentru propriul mediu social, pentru propriul popor, pentru propria țară, pentru aproapele său este Domnul Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, pedagog și maestru în arta de a fi Om, maestru și creator al valorilor autentice pentru idealul național, maestru-cercetător în promovarea identității naționale și de renaștere spirituală față de valorile creștin ortodoxe, scriitor, jurnalist, publicist), care vorbește și scrie cu inima și sufletul pentru a trezi în semenul său emoția autentică față de valorile naționale și realitatea înconjurătoare.


Maestrul, savantul, pedagogul și neobositul luptător pentru valorile naționale Virgil Mândâcanu este acea expresie a activității creatoare umane care valorifică la nesfârșit efortul, munca și spiritul intelectual pentru bunăstarea și prosperarea propriei națiuni, a națiunii române. Intelectul Domniei Sale reușește să cuprindă acel spațiu al valorilor care nu este accesibil oricărui om. Dumnealui atinge și dezvoltă cu gândul acele culmi și spații care reflectă cu adevărat lumina dătătoare de viață și de emoții pozitive în existența spirituală a omului. Domnia Sa încearcă să creeze ideea perfecțiunii de care are nevoie omul pentru a da sens și înțeles existenței umane. Operele științifice și literare scrise de Virgil Mândâcanu sunt dedicate în totalitate conținutului pedagogic și al artei educaționale, metodelor de educație și instruire a omului în spiritul creștinismului și al culturii etnice, tehnologiilor educaționale moderne în contextul pedagogiei umaniste și al pedagogiei creștin-umaniste. Toate sunt un exemplu viu și o acțiune pozitivă conștientă îndreptată spre un anumit scop și anume: de a trezi și dezvolta în tânăra generație și a întregului popor român dragostea și sentimentul autentic pentru idealul național; pentru cultura etnică și valorile spirituale ce sunt nucleul în dezvoltarea și prosperarea unei națiuni; pentru unitatea națională care se intersectează și comunică în mod direct cu teoria științifică și principiul de conștiință națională; pentru valorile umane, în general, care sunt fundamentate pe credință, adevăr, educație, instruire, umanitate.

Educația și instruirea este domeniul prin care Domnul Virgil Mândâcanu și-a dedicat întreaga carieră profesională și întregul conținut intelectual și spiritual. Tărâmul pedagogic și științific i-a creat personalitatea și identitatea, fiind cunoscut atât în cadrul țării cât și în afara ei. Lucrările științifice elaborate, fiind valori inegalabile și capodopere în patrimoniul cultural național român, este activitatea și efortul intelectual de o viață al Domniei Sale. Fiind pedagogul și maestrul autentic în arta de a educa și instrui tineretul studios, Virgil Mândâcanu dupa 55 ani de activitate intelectuală mai continuă să se dedice în mod conștient la îmbunătățirea conținuturilor și metodelor de instruire și educație naționala. Pentru a crea noi imagini și viziuni în arta educației și știința pedagogiei, în special pentru țările din Estul Europei unde predomină tendința de devalorizare a idealului național și altor valori umane, Domnia Sa compune în continuare opere literare cu caracter științific care reflectă noțiunile de responsabilitate morală a omului față de valorile naționale. Ele sunt elaborate pe principii moderne și reale, fiind lucrări academice originale dedicate în exclusivitate artei educaționale, fiind, în același timp, și modele autentice pentru oamenii care vor sa devină pedagogi și măieștri în arta educației și instruirii. Lucrările respective, fiind opere desăvârșite pentru procesele educaționale autohtone și nu numai, reprezintă un nou sistem al valorilor care fac ordine absolută în domeniul științei pedagogice, astfel reglementând conceptul teoretic și practic în funcționarea și promovarea idealului național prin arta de a educa și instrui omul.

Prin intermediul creației sale Virgil Mândâcanu prezintă în mod prioritar personalitatea pedagogului în societate, care este identitatea publică cu obligațiuni și norme morale adecvate. Prin profesia de pedagog, considerată cea mai nobilă activitate socială, Domnia Sa pune accente clare pe principiul de formare a acestei meserii distinse corelată cu credința și spiritul creștin. În același timp, dânsul ne concretizează în mod sigur, pe principii științifice bine argumentate, care este responsabilitatea profesiei de pedagog față de întreaga societate și față de omul în dezvoltare care trebuie educat și instruit. Epoca modernă, în special, influiențată în mod exagerat de conceptul filozofic al materialusmului și al valorilor general-umane, în procesul evoluției se manifestă cu dezavantaje și cedează în fața valorilor autentice spirituale și moral-umane. La acest capitol al valorilor morale și spirituale autentice atât de esențiale pentru ființa umană în dezvoltare, Virgil Mândâcanu abordează noțiunile print-un conținut special corelat doar cu profesia de pedagog, care instruiește omul. El consideră, că anume pedagogul este acel exemplu social care în procesul evoluției ar putea remodela procesele educaționale în spiritul valorilor autentice și al idealului național, influențând pozitiv conținutul pragmatismului existent (în special, a celui din Republica Moldova). Luând ca referință sistemul educațional din Republica Moldova și procesele ce decurg din dezvoltarea socială, Domnia Sa spune că “pentru a educa tineretul în spiritul idealului național și de conștiință a unității naţionale nu este de ajuns doar idealul pregătirii profesionale pentru economia de piaţă (realitatea existentă autohtonă). Dimpotrivă, instruirea doar sub această orientare (unde tineretul pune accent doar pe valorile general-umane) distruge și mai mult conținutul autentic al valorilor spirituale umane și cu atât mai mult îndepărtează omul de credința în idealul național și idealul patriotic”. Sub aceeași notă el își expune gândul prin teoria, că un pedagog adevărat trebuie neapărat să-și valorifice măiestria pedagogică și prin valorile spirituale ale crestinismului și credinței în creația divină. Este o adevărată filozofie și creație a lui Virgil Mândâcanu în descrierea fenomenelor orientate către formarea viitorilor pedagogi, care trebuie să instruiască și să educe tânăra generație în creștere în spiritul idealului național, în spiritul crestinismului pedagogic și al valorilor spirituale de unitate națională. La acest capitol dânsul menționează, că pregătirea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante etape în funcționarea unui sistem educațional competitiv, fundamentat pe principii autentice și autohtone. La baza acestei teorii este fundamentat și principiul corelat cu armonia dintre ştiinţă, credinţă, cultura etnică și etica comportamentului uman, elemente de interacțiune cu valorile morale și spirituale. Elementele respective, fiind într-o corelație bine definită, sunt acele laturi și componente care, cu siguranță, creează sistemul real al cunoaşterii în pregătirea pedagogică și creștin-pedagogică; al dezvoltării sociale și trecerii de la o etapă inferioară la cea superioară (mai calitativă); al continuității procesului evolutiv uman intersectat cu valorile morale, spirituale, intelectuale și, nu în ultimul rând, cu supremul scop al existenței umane - Idealul Național, care menține pe pozitie verticală o națiune demnă de a fi. În subiectul prezent, dumnealui vine cu un șir de teorii și argumente care, cu certitudine, ne demonstrează că arta educației nu se poate afirma în mod calitativ și autentic, și nu poate exista real fără conceptul absolut al idealului național. Domnia Sa argumentează cu încredere, spunând că “idealul național trebuie cultivat și educat în oameni, și trebuie să fie prezent în fața tuturor etapelor de dezvoltare umană - educație, instruirie, cunoaștere, comunicare, cultură…Iar pedagogul, școala este obligată și trebuie să îndeplinească misiunea de a educa nu doar rațiunea omului, ci și sufletul”.

Operele “Pedagogii români de excepție”, “Pedagogia creștină“, “Tehnologii educaționale moderne”, “Etica și arta comportamentului moral”, “Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat”, “Lipsa culturii etnice ne poate costa scump”, “Impactul educației conștiinței naționale – factor decisiv proeuropean”, “Cu gândul la unitatea conștiinței naționale”, etc. sunt lucrări științifico-filozofice care unesc spiritualitatea cu sistemul de valori și totalitatea proceselor culturale ale unui popor; este conținutul care orientează o națiune pentru a cunoaște în profunzime etapele de creștere și formare a personalității omului prin dimensiunea creației divine și a valorilor autentice creștine; este izvorul plin de credință care te predispune în a conștientiza corect care sunt valorile supreme în existența umană. Aspectele respective atât de esențiale pentru ființa umană și existența acesteia formează superlativul domnului Virgil Mândâcanu, exprimat prin idei logice, convingătoare, cuprinzătoare, fundamentate pe realitatea autentică.

A fi pedagog înseamnă a fi un bun cunoscător al științei pedagogice și al artei educaționale. A fi pedagog înseamă a îmbina calitățile morale, intelectuale și spirituale cu arta educației, cu arta de a fi Om, cu arta de a cunoaște cuvântul și expresia autentică a valorilor. Toate aceste calități pozitive și esențiale sunt întruchipate în personalitatea și identitatea domnului Virgil Mândâcanu – Savantul și Maestru al valorilor umane, Omul de Credință al valorilor intelectuale și spirituale. Domnia Sa este magul inteligent, credincios, înțelept și prevăzător care se preocupă și se străduie cu prudență să preîntâmpine prezentul nefast al propriei țări, dorind să aducă propriei națiuni schimbarea pozitivă într-un viitor apropiat, cu fapte concrete și folositoare. Consider, că poporul din Republica Moldova, poporul român trebuie să fie mândru ca îl are alături pe Virgil Mândâcanu în viața socială și sfera educațională, fiind omul culturii și al spiritualității, fidelității, adevărului și devotamentului față de valorile naționale.

Precum cartea este învățătură, iar învățătura este sistemul de interacțiune dintre cunoștinte, cultură, înțelepciune și erudiție, așa și Virgil Mândâcanu este Creatorul de Valori Umane Autentice care corelează cu măiestrie intelectul cu înțelepciunea, cultura cu valorile spirituale ce comunică inteligent între ele, dragostea cu idealul național care dorește doar prosperitate propriei națiuni.

Cred, că pentru intelectul, crezul și devotamentul față de valorile naționale Virgil Mândâcanu trebuie, cu certitudine, să fie decorat cu cele mai înalte distincții ale statului moldovenesc.

Iar cu prilejul aniversării să-i dorim Domnului Virgil Mândâcanu multă sănătate, bunăstare, succese mari în continuare și voie bună!
La Mulți Ani, Stimate Domn Virgil Mândâcanu!

Galina MARTEA

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 14:46 de Ana Marchitan

Deputaţii din 1994 explică motivele din care Parlamentul le-a dat găgăuzilor dreptul la autodeterminare externă

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 14:26

 Sud-coreeanul Kim Jong Yang a fost ales miercuri pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Interpol, organizația internațională de cooperare a forțelor de poliție, anunţă Reuters. Fără îndoială, deznodământul a provocat un suspin de uşurare în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 14:15

SNSPA condamnă declarațiile domnului Ilan Laufer ca fiind neargumentate şi iresponsabile. Astfel de declarații nu își au locul într-o societate civilizată şi afectează imaginea ţării, atât în interiorul societăţii româneşti, cât şi în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 13:22

INVESTIGAȚIE despre trecutul interlop al primarului de Bălți: A făcut parte din aceeași grupare criminală ca și Renato Usatîi

INVESTIGAȚIE despre trecutul interlop al primarului de Bălți: A făcut parte din aceeași grupare criminală ca și Renato Usatîi

Presa din Bălți continuă dezvăluirile despre trecutul interlop al actulului primar al municipiului, Nicolai Grigorișin. Jurnaliștii de la gzt.md publică o investigație, în care se spune că în anii 90 ai secolului trecut Grigorișin ar fi făcut parte din gruparea criminală...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:58

1 DECEMBRIE /// Concert extraordinar de Ziua Națională la Sala cu Orgă

1 DECEMBRIE /// Concert extraordinar de Ziua Națională la Sala cu Orgă

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, organizează tradiţionalul concert de muzică clasică cu prilejul Zilei Naţionale. Evenimentul va avea loc pe data de 28 noiembrie, ora 18.00,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:49

Orașul unde SOARELE nu va mai RĂSĂRI până în 23 ianuarie 2019

Orașul unde SOARELE  nu va mai RĂSĂRI până în 23 ianuarie 2019

Dacă ești pasăre de noapte și trezitul de dimineață pare un coșmar, ia în considerare emigratul în nordul statului american Alaska. Mai exact, în orașul Utqiagvik, cunoscut în trecut drept Barrow.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:48

Rareș Bogdan produce un CUTREMUR la Realitatea TV: Și-a anunțat, în direct, DEMISIA

E scandal uriaș la Realitatea TV! Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu au fost interziși la postul de știri de către Cozmin Gușă, iar Rareș Bogdan a anunțat, marți seara, că demisionează.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:46

Ucraina MARCHEAZĂ a cincea aniversare a începutului „REVOLUȚIEI MAIDANULUI”

Ucraina marchează astazi a cincea aniversare de la începutul protestelor din Maidan. La Kyiv, are loc un serviciu divin și se depun flori la Memorialul ”Eroilor Sutei Ceresti”. În plus, astăzi, ca parte a campaniei „Nu vom uita”, în capitala Ucrainei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:46

ÎNFRÂNGEREA Moscovei la Interpol. La șefia organizației a fost ales un COREEAN

Reprezentantul Coreei de Sud, Kim Jong Yang, a fost ales președinte al Interpol în urma sesiunii adunării generale a organizației care avut loc in Dubai. Anterior, principalul favorit pentru această funcție a fost generalul rus Alexander Prokopciuk, transmite BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:07

Mostră de ipocrizie: PLDM-ista Maria Ciobanu luptă cu „oligarhia”, îmbrăcată în blănuri scumpe

Deputatul PLDM Maria Ciobanu se erijează în mare luptătoare cu oligarhia, dar se înfățișează la întrunirile electorale ale lui Andrei Năstase îmbrăcată în blănuri scumpe și dându-i peste cap, astfel, discursurile justițiare. Această mostră de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 09:27

Cea mai mare problemă a vinurilor moldovenești pe piața chineză constă în faptul că R. Moldova nu este suficient de cunoscută

Cea mai mare problemă a vinurilor moldovenești pe piața chineză constă în faptul că Republica Moldova nu este încă suficient de cunoscută în China, a declarat expertul Oficiului Național al Viei și Vinului, Viorel Garaz, la emisiunea Radio Vinoteca de la Radio Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 08:51

ULTIMA ORĂ /// Prețurile petrolului au scăzut cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 08:49

TRAFIC cu NOU-NĂSCUŢI. O clinică din UCRAINA deţinută de cetăţeni moldoveni, închiriază MAME-SUROGAT

Procuratura militară a Ucrainei investighează clinica „BioTexCom” și pe șeful acesteia, Albert Tochilovskyi, pentru trafic cu nou-născuți. Dosarul este instrumentat de Procuratura Militară, dmulte mame-surogat provenind din teritoriile ocupate Lugansk și Donețk.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 08:38

Catastrofă cu microbuz românesc, în Grecia. Trei adolescenţi de 15 ani au murit într-un accident cumplit

Catastrofă cu microbuz românesc pe o şosea în Grecia. Trei adolescenţi de 15 ani au murit într-un accident cumplit la Terpsithea, Messenia, în Peloponez. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 07:54

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018. E o zi specială şi un flirt cu o persoană abia cunoscută aduce fluturi în stomac.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 21 Noiembrie 2018, ora: 06:18

Dieta asiaticilor i-a inspirat pe nutriţionişti şi, în urma unor studii atente efectuate asupra obiceiurilor alimentare, a apărut faimoasa dietă cu orez. În afară de redobândirea siluetei, iată ce alte beneficii aduce organismului acest regim alimentar.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 21 Noiembrie 2018, ora: 04:36 de Mariana S. Țăranu

Poem din timpul foametei organizate: „Fără Moscova noi n-am avea lumină,/ Fără Moscova nici gândul n-ar fi gând...”

În Ucraina, fiecare a patra sâmbătă a lunii noiembrie este Ziua oficială de comemorare a victimelor Holodomorului și represiunilor politice. În memoria celor care au fost omorâți de către ocupanții sovietici, au fost ridicare monumente și oamenii depun aici flori,...

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 21 Noiembrie 2018, ora: 00:38 de Ana Marchitan

Vadim Cernîș: „Recomand cetățenilor R. Moldova să înțeleagă ce au în vedere politicienii prin soluționarea conflictului transnistrean”

Vadim Cernîș:  „Recomand cetățenilor R. Moldova să înțeleagă ce au în vedere politicienii prin soluționarea conflictului transnistrean” Din editia print

Săptămâna trecută, Vadim Cernîș, ministru pentru problemele teritoriilor temporar ocupate și persoanelor intern strămutate al Ucrainei, a avut o vizită de lucru în R. Moldova. Redacția ziarului TIMPUL îi mulțumește oficialului ucrainean că a găsit timp pentru a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 00:01

EXPERȚI, despre prezența lui Igor Dodon la mitingul PSRM: Încalcă spiritul Constituției și DEMONSTREAZĂ că nu este președintele țării, dar al unui PARTID

EXPERȚI, despre prezența lui Igor Dodon la mitingul PSRM: Încalcă spiritul Constituției și DEMONSTREAZĂ că nu este președintele țării, dar al unui PARTID

Participarea președintelui Igor Dodon la acțiunea de ieri a Partidului Socialiștilor și susținerea deschisă pe care a manifestat-o, pentru această formațiune, reprezintă o încălcare a spiritului Constituției și un act politic imoral, consideră mai mulți experți.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 16:56

Premierul Pavel Filip declară că mandatul Guvernatorului BNM Sergiu Cioclea a fost unul de succes, cu atât mai mult cu cât acesta a avut curajul să vină în fruntea instituţiei într-un moment complicat pentru Moldova. Într-o postare pe Fascebook, Filip i-a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 16:41

Liderii PAS şi PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase, care au beneficiat material de pe urma colaborării cu Open Dialog, s-au pomenit într-o situație jenantă, după publicarea raportului Comisiei parlamentare de anchetă. Analistul politic Petru Bogatu, scrie, într-un editorial...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 16:38

În jur de 30 de companii din R. Moldova practică exportul de nuci și miez de nucă. De la începutul anului curent, aceste firme au livrat peste hotare peste 10,7 mii de tone de nuci în valoare de 1 miliard 330 de milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Vamal. În...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 13:11

 R. Moldova și Georgia au aceiași indicatori de performanță în mai multe studii internaționale. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 13:10

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, îi mulţumeşte Guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, pentru munca depusă în cadrul instituţiei. Într-o postare pe Facebook, Candu spune că desemnarea lui Cioclea în funcţie, în anul 2016, a fost cea mai bună alegere.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)