Astăzi 29 Februarie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la 28 Februarie 2020
Abonamente

Actualitate 25 August 2019, ora 10:47

CALENDAR ORTODOX /// 25 august: Sfântul Apostol Tit

Marime Font

Sfântul Apostol Tit era de fel din Creta și din părinți de bun neam, pentru că se trăgea din seminția lui Miroi, antipatul Cretei; dar erau necredincioși, deoarece se țineau de păgânătatea închinării de idoli, și chiar el singur tot aceleași păgânătăți a slujit de la început. 

El din tinerețea lui a arătat multă sârguința către înțelepciunea păgâneasca, îndeletnicindu-se la citirea cărților vechi de filosofie și făcătoare de stihuri, precum ale lui Homer și ale celorlalți scriitori. El petrecea cu fapte bune, în nerăutate și în întreaga înțelepciune, măcar că era în necunoștință de Dumnezeu. El și-a păzit fără de prihană feciorească curățenie a trupului său, precum mai pe urmă a mărturisit despre dânsul Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu, în scrisoarea sa către Filadelfi, numindu-l pe dânsul feciorelnic. Deci, pe Dumnezeu, pe Care Tit nu-L știa prin credință, pe Acela îl cinstea prin fapte bune și Lui I se arăta plăcut.

Când era de douăzeci de ani, a auzit un glas din cer venind către dânsul și zicându-i: "Tite, ție ți se cade să te duci de aici și să-ți mântuiești sufletul tău, pentru că nu-ți ajunge spre mântuire numai învățătura păgâneasca". Acest glas auzindu-l Tit, dorea ca și a doua oară să-l mai audă pe el, pentru că știa glasurile și cuvintele care se făceau uneori de la idoli, dar nu voia să le creadă pe ele, pentru că începuse a cunoaște înțelepciunea lor cea drăcească. El a mai petrecut acolo un an, când i s-a dat în vis o dumnezeiască poruncă, ca să citească cărți evreiești; și după acea vedenie, el a început a le cerceta.

Loading...


Căzându-i în mina cartea Sfântului prooroc Isaia, a deschis-o și a găsit la capitolul 41 acestea: Înnoiți-vă către Mine ostroave..., pe care citind-o, a găsit într-însa oarecare cuvinte, ca și cum ar fi fost grăite spre inima lui de Dumnezeu. Acele cuvinte sunt acestea: Robul Meu ești și Eu te-am ales pe tine. Nu te teme că te-am lăsat, Eu sunt cu tine. Nu te amăgi cu zeii cei mulți păgânești, pentru că eu sunt Dumnezeul tău. Și iarăși: Eu sunt Dumnezeul tău, care țin dreapta ta și-ți grăiesc ție. La sfârșitul capitolului a citit despre idoleasca înșelăciune, astfel: "Dintre idolii lor nu este unul care să grăiască; că dacă vei întreba pe ei de unde sunt, nu-ți vor răspun-de; căci aceia care îi fac pe ei sunt printre voi, și vă înșeală pe voi". Aceste cuvinte din cartea proorocească, și multe altele, i-au fost lui ca o cheie, căci, deschizându-i ușa minții spre cunoștința adevăratului Dumnezeu și spre înțelegerea înșelăciunii idolești și a rătăcirii păgânești, ardea cu inima spre Dumnezeu, pe care evreii Îl cinsteau.

În acea vreme s-a auzit în insula Creta, unde trăia Tit, că Hristos Dumnezeu S-a arătat în trup printre oamenii din Ierusalim. El face multe minuni și fapte negrăite; căci slava despre Dânsul străbătuse prin toate marginile pământului. Deci, antipatul Cretei, care era unchi după mamă lui Tit, sfătuindu-se cu cei mai de frunte bărbați, a trimis la Ierusalim pe nepotul său, pe acest bine înțele-gător și iubitor de înțelepciune, Tit, ca pe unul care era destul a auzi și a înțelege cele grăite de gura lui Iisus Hristos și a vorbi cu dânsul și tot ceea ce va afla de la Hristos, va putea cu de-amănuntul să le spună lor.

Tit, mergând la Ierusalim și văzând pe Stăpânul Hristos, I s-a închinat Lui, apoi I-a urmat Lui și ucenicilor Lui amestecându-se cu ceilalți din popor, ce umblau după Hristos. El singur a fost martor al minunilor pe care Hristos le făcea. A văzut și mântuitoarele Patimi și s-a încredințat despre Învierea Lui. Iar după Înălțarea Domnului, Sfântul Duh pogorându-se peste Apostoli în limbi de foc și grăind lor în limbi străine, Tit, robul Lui, i-a auzit vorbind în limba lui și se mira, precum despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: Nemernicii cretani - între care era și Tit -, mirându-se, unul către altul ziceau: "Îi auzeam pe Sfinții Apostoli grăind măririle lui Dumnezeu în limbile noastre". De toate acestea Tit a fost vestitor și propovăduitor în patria sa, Creta.

Fericitul Tit a fost rânduit în slujba apostolească, când li s-a deschis neamurilor ușa credinței. Mai întâi a fost botezat Cornelie sutașul; apoi după dânsul și ceilalți elini. Atunci și Tit, fiind din neamul celor netăiați împrejur, a luat botezul de la Sfântul Apostol Pavel, care mai înainte s-a numit Saul. Pentru că până atunci, deși Tit crezuse în Hristos de la început, însă nu se botezase; pe de o parte că pe atunci apostolii încă nu primeau în biserică pe cei netăiați împrejur, iar pe de alta, că greu își socoteau lor în Legea veche tăierea împrejur, despre care ziceau evreii, care crezuseră în Hristos, că este trebuință mai întâi limbilor care primeau credința, ziceau că nu este cu putință cuiva să se mântuiască fără tăierea împrejur, precum se scrie despre aceasta în Faptele Apostolilor: Oarecare pogorându-se în Iudeia, învăța pe frați, zicând: De nu vă veți tăia împrejur după obiceiul lui Moisi, nu puteți să vă mântuiți. Unii ca aceștia cârteau asupra Sfântului și Marelui Apostol Petru, despre botezul lui Corneliu sutașul, zicând: "Ai intrat și ai mâncat cu dânșii la bărbatul acela, care nu are tăiere împrejur".

Deci, pe când Sfinții Apostoli vorbeau sobornicește despre aceasta, au lăsat neamurile cele din nou creștinate fără tăierea împrejur. Atunci și fericitul Tit, venind la Botez, n-a mai fost silit de nimeni la tăierea împrejur, despre care lucru Apostolul Pavel pomenește către Gălăteni, zicând: Nici Tit, care este cu mine, n-a fost silit să se taie împrejur; însă după Botez, fiind sfințit de ceilalți apostoli mai mari la slujba apostolească, a fost numărat în rândul celor șaptezeci de apostoli. El a fost trimis între neamuri cu Sfântul Pavel la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, fiind următor lui nu numai ca un ucenic dascălului, ci ca și fiul cel iubit al dascălului, pentru că Pavel îl numea fiul său. Acest lucru se poate vedea din scrisoarea lui Pavel către dânsul, care zice: Lui Tit, adevăratul fiu, dar și milă. Zice încă și aceasta: Este de trebuință să rugăm pe Tit, că precum a început, așa să și sfârșească... Și a zis iar: Mulțumită lui Dumnezeu, Cel ce a dat pentru voi aceiași sârguința în inima lui Tit...

De aici se poate vedea duhovniceasca dragoste în Hristos, care o avea Pavel către Tit. Uneori îl numește fiul său, iar alteori frate. Altădată, zăbovind Tit unde a fost trimis, Pavel se întristează și zice în sine: Ducându-se în Troada la propovăduirea lui Hristos, și fiindu-mi ușa deschisă întru Domnul, duhul meu n-a avut odihnă, neaflând pe Tit, fratele meu... Deci, când Tit nu era de față, marele Apostol Pavel se întrista cu duhul: Tot așa și când era el de față avea duhovnicească mângâiere, pentru că zice: Dumnezeu ne-a mângâiat prin venirea lui Tit... Și iarăși zice: Ne-am bucurat de bucuria lui Tit.

Pavel, străbătând multe țări cu bună vestirea cuvântului lui Dumnezeu, a ajuns și în Creta, patria lui Tit. Pe atunci era antipat în Creta, Rustil, bărbatul surorii lui Tit. Acela, auzind propovădui-rea apostolească pentru Hristos Dumnezeu, întâi râdea; apoi, murind fiul lui și fiind înviat de Sfântul Apostol Pavel, a crezut în Hristos și a primit Sfântul Botez cu toată casa sa. Apoi mulți necredincioși din insula aceea au primit sfânta credință și Botezul. Sfântul Pavel a pus pe fericitul Tit episcop în insula Cretei și în celelalte insule dimprejur. Și, încredințându-i popoarele cele din nou luminate, l-a lăsat acolo; iar el s-a dus în alte țări, ca să propovăduiască pe Hristos altor popoare.

Ducându-se în Nicopoli, a scris Sfântului Tit o scrisoare învățătoare, cum trebuie să cârmuiască eparhia sa. El îi zicea: Pentru acesta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele nesfârșite, și să așezi preoți prin toate cetățile, precum ți-am poruncit. Sfântul Ioan Gură de Aur, socotind aceste cuvinte apostolești, zice: "Din cei ce erau cu Pavel, Sfântul Tit era iscusit pentru că de n-ar fi fost iscusit, nu i-ar fi încredințat lui insula, nu i-ar fi poruncit să împli-nească cele nesfârșite, și nu l-ar fi făcut judecător la atâția episcopi, dacă n-ar fi nădăjduit foarte mult în acest bărbat".

Sfântul Pavel, voind să zăbovească mai mult în Nicopoli, a chemat pe Sfântul Tit iar la el, zicând către dânsul în scrisoarea sa: Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, sîrguiește-te să vii la mine în Nicopoli, pentru că am socotit să iernez acolo. Sfântul Tit, ducându-se în Nicopoli și zăbovind puțin cu dânsul, l-a trimis înapoi la Creta. După aceasta, Sfântul Pavel a fost prins în Ierusalim, legat cu lanțuri, și de acolo a fost dus la Roma. Sfântul Tit, auzind de aceea, s-a dus la Roma să vadă nevoința pătimirii dascălului său. El a petrecut în Roma până la sfârșitul Sfântului Pavel, și, îngropând cinstitul lui trup, după tăierea poruncită de Nero, s-a întors în Creta la păstoria sa.

Tit avea scaunul arhieriei sale în una din cinstitele cetăți ale Cretei, care se numea Gortina, și se ostenea neîncetat, întorcând pe păgâni la Hristos, învățându-i cu cuvintele și încredințându-i cu minunile. În insula aceea era un idol slăvit al Artemidei, zeița păgînilor, la care se ducea mulțime de popor păgânesc și i se închina cu aducere de jertfe. Sfântul Apostol Tit, ducându-se acolo în vremea adunării și prăznuirii păgînilor, grăia către dânșii cuvântul lui Dumnezeu și îi îndemna să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu și să-și cunoască înșelăciunea idolească.

Poporul neluând aminte la cuvintele lui, el s-a rugat Domnului și îndată acel idol a căzut, sfărâmându-se în bucăți. Poporul s-a spăimântat, și de atunci au crezut în Hristos ca la cinci sute de suflete. Asemenea, când din porunca împăratului Romei se zidea în Creta o capiște mare idolească, în cinstea spurcatului zeu Jupiter, și era tocmai pe sfârșite, Tit, apostolul lui Hristos, trecând pe acolo, s-a rugat adevăratului Dumnezeu și deodată a căzut capiștea, risipindu-se până în temelie. Prin această minune, mulțime de păgâni s-au întors la Hristos și au zidit o biserică foarte frumoasă în numele lui Iisus Hristos adevăratul Dumnezeu.

Astfel Sfântul Apostol Tit, luminând cu lumina sfintei credințe insula Creta și cele dimprejur, și ajungând la adânci bătrâneți, s-a mutat către Domnul, având 94 de ani de la nașterea sa. La sfârșitul său a văzut pe sfinții îngeri venind să-i ia sufletul. Lui i se luminase fața ca soarele, căci întreaga sa viață fusese lumina lumii; și tot al aceluia era și sfârșitul, cinstit prin strălucire de lumină de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

https://www.activenews.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 20:18

 Partidul Democrat din Moldova a mai pierdut un deputat. Gheorghe Braşovschi a părăsit fracţiunea condusă de Dumitru Diacov, în favoarea "Pro-Moldova". Anunţul a fost făcut chiar de Diacov pe pagina sa de facebook.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 14:11

Producătorul de vinuri Purcari Wineries a înregistrat anul trecut venituri de 199 milioane lei, în creştere cu 18%, şi un profit net de 44 milioane lei

Producătorul de vinuri Purcari Wineries a înregistrat anul trecut venituri de 199 milioane lei, în creştere cu 18%, şi un profit net de 44 milioane lei

Producătorul de vinuri Purcari Wineries (simbol bursier – WINE) a înregistrat anul trecut venituri de 199 milioane lei, în creştere cu 18%, şi un profit net de 44 milioane lei, faţă de 41,7 milioane lei în 2018, potrivit raportului financiar preliminar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 13:47

ROMÂNIA /// DNA va ANCHETA felul în care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a gestionat solicitările a nenumăraţi ruşi şi ucraineni de a deveni români

ROMÂNIA /// DNA va ANCHETA felul în care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a gestionat solicitările a nenumăraţi ruşi şi ucraineni de a deveni români

Direcţia Naţională Anticorupţie a preluat de la Parchetul General dosarul în care este anchetat felul în care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a gestionat solicitările a nenumăraţi ruşi şi ucraineni de a deveni români, transmite Europa FM.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 10:39

Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc susținut de Moscova

Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc susținut de Moscova

Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc în nord-vestul Turciei, în provincia Idlib, relatează BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 10:05

(FOTO, VIDEO) În memoria victimelor Masacrului de la Hodjalî! „Au fost uciși doar pentru că erau azeri”

(FOTO, VIDEO) În memoria victimelor Masacrului de la Hodjalî! „Au fost uciși doar pentru că erau azeri”

Pe 26 februarie, la Chișinău, cu sprijinul Ambasadei Republicii Azerbaidjan și al Congresului Azerilor din Moldova, a avut loc o conferință dedicată celei de-a 28-a comemorări a victimelor Masacrului de la Hodjalî. La evenimentul care a avut loc pentru prima dată la Muzeul Național...

( ) Citeşte tot articolul

Film 28 Februarie 2020, ora: 09:40

Proiecţiile "Siberiei din oase" la Patria Multiplex

Proiecţiile "Siberiei din oase" la Patria Multiplex

Proiecţiile docudramei "Siberia din oase", un film despre deportările din Moldova, care a avut un răsunător ecou la public.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 08:18

Voronin despre "Pomelnicul" lui Igor Dodon: "Știți nu e prostie, dar este idiotism"

Voronin despre "Pomelnicul" lui Igor Dodon: "Știți nu e prostie, dar este idiotism"

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, spune ca este o prostie ca presedintele Igor Dodon sa aiba un “Pomelnic personalizat”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 08:10

Slusari crede că este „etic și moral” ca Maia Sandu să se retragă în favoarea lui Andrei Năstase, care conform ultimelor sondaje ar fi susținut de tocmai 3,4% din cetățeni

Slusari crede că este „etic și moral” ca Maia Sandu să se retragă în favoarea lui Andrei Năstase, care conform ultimelor sondaje ar fi susținut de tocmai 3,4% din cetățeni

„Sub aspect moral, ţinând cont de pasul care l-a făcut Andrei Năstase în 2016, şi nu doar Andrei Năstase, dar tot partidul. Noi doar nu ne-am retras din cursă şi am stat acasă. Câteva săptămâni noi am făcut un volum nebun de muncă în teritoriu.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 28 Februarie 2020, ora: 08:05

Pavel Filip, despre acuzațiile Pro Moldova: „Minciuni grosolane. Să aibă drum bun”

Pavel Filip, despre acuzațiile Pro Moldova: „Minciuni grosolane. Să aibă drum bun”

Președintele PDM, Pavel Filip, a respins acuzațiile aduse de deputata Pro Moldova Eleonora Graur, care a spus că atât ea, cât și democrații care au părăsit organizația teritorială PDM Rezina sunt intimidați și amenințați. „Face parte din minciuni grosolane”, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:46

CORONAVIRUS: 18 noi cazuri de infectare în Germania

CORONAVIRUS: 18 noi cazuri de infectare în Germania

Un număr de 18 noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost diagnosticate joi seară în Germania, potrivit autorităţilor sanitare regionale, crescând la 44 numărul de persoane infectate în ţară, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:35

Grav accident la PERESECINA. O mașină s-a răsturnat și a ajuns într-o curte - VIDEO

Grav accident la PERESECINA. O mașină s-a răsturnat și a ajuns într-o curte - VIDEO

Imaginile de la fața locului au fost postate în grupul Automobilist.md, pe o rețea de socializare.

( ) Citeşte tot articolul

Chișinău 28 Februarie 2020, ora: 07:28

Codreanu crede că împrumutul din care vor fi procurate autobuze pentru capitală va băga cetățenii în datorii

Codreanu crede că împrumutul din care vor fi procurate autobuze pentru capitală va băga cetățenii în datorii

După ce edilul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că până la sfârșitul anului Primăria va procura 100 de autobuze noi din Belarus, ex-primarul interimar Ruslan Codreanu spune că autoritățile bagă chișinăuienii în datorii. Aceasta din cauza sumei creditului ce trebuie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:24

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste și siguranță până la capăt!

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste și siguranță până la capăt!

Astazi are loc o cuadratura intre Venus in Berbec si Pluto in Capricorn, transformand ziua in una super intensa si sexy. Daca inima ta isi doreste ceva si exista un monstru in calea dorintei, acesta e alcatuit fie din fricile tale fie din ambitiile egoului tau, gelozie sau lacomie. Dar degeaba...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:18

Japonia oferă R. Moldova un CREDIT cu rată de 20 de ori mai mică decât dobânda la creditul rusesc promis lui Dodon

Japonia oferă R. Moldova un CREDIT cu rată de 20 de ori mai mică decât dobânda la creditul rusesc promis lui Dodon

Republica Moldova va accesa un credit japonez preferenţial în valoare de 18,6 milioane de dolari pentru modernizarea tehnicii şi a echipamentului agricol. Un proiect de hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvern şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:12

Cruzimea împotriva animalelor se pedepsește!

Cruzimea împotriva animalelor se pedepsește!

 Bestialitatea, barbaria cu care unii indivizi aleg să acționeze poate pentru amuzament, din frustrare sau din dorința de a-și exterioriza superioritatea asupra necuvântătoatelor a devenit o adevărată problemă, un adevărat fenomen social în zilele noastre care cu greu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:09

VIDEO - Pieton accidentat pe trotuar

VIDEO - Pieton accidentat pe trotuar

Accident de groază în capitală. Două mașini s-au tamponat și au lovit un pieton. Totul s-a întâmplat în dimineața de 27 februarie, la intersecția străzilor Zamfir cu Doncev. La fața locului, poliția a stabilit că un șofer de 20 de ani, conducând un...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 28 Februarie 2020, ora: 07:00

Cu toții știm că Vitamina C este importantă pentru sistemul nostru imunitar. Din fericire, sunt o multitudine de legume și fructe cu care ne putem ajuta organismul să rămână sănătos.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 04:14

Un britanic ar putea deveni cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul japonezului de 112 ani - VIDEO

Un britanic ar putea deveni cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul japonezului de 112 ani - VIDEO

Un fost profesor și inginer din Hampshire, Marea Britanie, în vârstă de 111 ani, urmează să fie desemnat drept cel mai în vârstă bărbat din lume. Bob Weighton, care s-a născut pe 29 martie 1908, urmează să fie deținătorul recordului după decesul lui Chitetsu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 04:10

În contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Română recomandă evitarea temporară a sărutării icoanelor din biserică, persoanele putând săruta icoanele din propria casă, arată un comunicat al patriarhiei. Persoanele care manifestă...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)